Parametryzacja 2017!

Co to jest parametryzacja i kategoryzacja jednostek naukowych?

– jest to kompleksowa ocena jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych, jest przeprowadzana na podstawie wyników oceny poziomu naukowego prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych oraz ich efektów w odniesieniu do standardów międzynarodowych, a także oceny znaczenia działalności jednostki naukowej dla rozwoju nauki w skali międzynarodowej oraz wzrostu innowacyjności w skali kraju. W wyniku oceny, jednostki naukowe będą klasyfikowane do jednej z czterech kategorii:

A+ – poziom wiodący w skali kraju,
A – poziom bardzo dobry,
B – poziom akceptowalny z rekomendacją wzmocnienia działalności naukowej oraz
C – poziom niezadowalający

http://www.nauka.gov.pl/komitet-ewaluacji-jednostek-naukowych-main/

Zespoły ewaluacji przyznają jednostkom naukowym odrębne oceny punktowe za osiągnięcia w ramach każdego z czterech kryteriów:

  • osiągnięcia naukowe i twórcze (np.: Publikacje, Monografie);
  • potencjał naukowy (np.: Uprawnienia, Rozwój kadry, Funkcje, Projekty);
  • materialne efekty działalności naukowej (np.: Patenty Ekspertyzy);
  • pozostałe efekty działalności naukowej (np: Nagrody, Konferencje, Popularyzacja, Specjalne)

Waga kryteriów dla jednostek humanistycznych:

Kryterium

Nauki humanistyczne i społeczne

Osiągnięcia naukowe i twórcze
65%
Potencjał naukowy
15%
Praktyczne efekty działalności naukowej i art.
5%
Pozostałe efekty działalności naukowej i art.
15%

Z powyższej informacji wynika, że najważniejszym kryterium są prawidłowo wpisane publikacje do bazy PBN – https://pbn.nauka.gov.pl

Aby publikacja, monografia czy rozdział w monografii zostały zaliczone do dorobku jednostki MUSZĄ BYĆ afiliowane do jednostki.

Publikacja, monografia lub rozdział zaliczone są do dorobku jednostki jedynie w przypadku gdy istnieje co najmniej jeden autor będący:

  • pracownikiem jednostki i afiliował publikację do jednostki

lub

  • niebędący pracownikiem jednostki i afiliował publikację do jednostki

Więcej:

© 2023 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron: OlimpWeb