DAINA: polsko-litewskie projekty badawcze

DAINA to konkurs na polsko-litewskie projekty badawcze, które będą realizowane przez zespoły polsko-litewskie we wszystkich dyscyplinach naukowych. Do konkursu będą mogli przystępować wnioskodawcy realizujący badania podstawowe.

 • Termin składania wniosków: 15 grudnia 2017 r.
 • Rozstrzygnięcie konkursu: czerwiec 2018 r.
 • Początek realizacji projektów: wrzesień 2018 r.

Ostateczne warunki konkursu DAINA zostaną uchwalone oraz ogłoszone we wrześniu 2017 r.


Podstawowe warunki przystąpienia do konkursu:

 1. Z wnioskami o przyznanie środków finansowych na realizację projektów badawczych prowadzonych przez polskie zespoły naukowe będą mogły występować polskie jednostki naukowe, konsorcja naukowe, sieci naukowe i jednostki organizacyjne uczelni niebędące podstawowymi jednostkami organizacyjnymi, centra naukowo-przemysłowe, centra naukowe Polskiej Akademii Nauk, centra naukowe uczelni, biblioteki naukowe, jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla których finansowanie projektu nie będzie stanowić pomocy publicznej. Z wnioskami o przyznanie środków finansowych na realizację projektów badawczych prowadzonych przez litewskie zespoły naukowe będą mogły występować litewskie jednostki badawcze i naukowe wskazane we Rejestrze Instytucji Badawczych i Naukowych[1].
 1. Do konkursu będzie można zgłaszać wnioski o finansowanie projektów badawczych:
 • które obejmują badania podstawowe we wszystkich dyscyplinach naukowych ujętych w wykazie paneli NCN;
 • których okres realizacji wynosi 24 miesiące lub 36 miesięcy;
 • które uwzględniają zasady określone w warunkach konkursu w zakresie kosztów w projektach badawczych finansowanych w konkursie DAINA;
 • których wnioskowana wysokość finansowania na cały okres realizacji polskiej części projektu badawczego nie może być mniejsza niż 150 tys. zł;
 • których wnioskowana wysokość finansowania na cały okres realizacji litewskiej części projektu badawczego nie może przekraczać 80 000 EUR (projekty 2-letnie) lub 120 000 EUR (projekty 3-letnie);
 • w których kierownik polskiego zespołu badawczego posiada co najmniej stopień naukowy doktora.

Sposób i termin składania wniosków:

Wnioskodawca polski będzie składać wspólny polsko-litewski wniosek (jako załącznik do wniosku wysyłanego w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu OSF) w imieniu polskiego i litewskiego zespołu badawczego. Dodatkowo, wnioskodawca litewski będzie składać za pośrednictwem elektronicznego systemu składania wniosków LMT komplet dokumentów wymaganych przez LMT. Termin składania wniosków: 15 grudnia 2017 r.

Informujemy, że w konkursie DAINA wnioskodawcy będą zobowiązani załączyć w OSF pliki pdf zawierające wypełniony formularz Joint Project Description oraz CV kierowników polskiego i litewskiego zespołu badawczego.

Sposób i kryteria oceny wniosków:

 1. Wnioski złożone w konkursie będą podlegać ocenie formalnej i merytorycznej. Oceny formalnej będą dokonywać Koordynatorzy Dyscyplin NCN i Koordynatorzy LMT, natomiast oceny merytorycznej – Zespoły Ekspertów (wybierane przez Radę NCN po uwzględnieniu rekomendacji ze strony LMT) oraz eksperci zewnętrzni.
 1. Do oceny merytorycznej będą przyjmowane wyłącznie wnioski pozytywnie ocenione pod względem formalnym zarówno przez NCN, jak i LMT.
 1. Ocena merytoryczna wniosków będzie przebiegać w dwóch etapach:
 • I etap – ocena wstępna przeprowadzana będzie na podstawie danych zawartych we wspólnym polsko-litewskim wniosku o finansowanie projektu badawczego przez ekspertów zewnętrznych wskazanych przez NCN i rekomendowanych przez LMT, niebędących członkami Zespołu Ekspertów.
 • II etap – ocena końcowa dokonywana będzie podczas posiedzenia Zespołu Ekspertów.
 1. Przy ocenie wniosku o finansowanie projektu badawczego uwzględniane będą następujące kryteria:
 • osiągnięcia naukowe kierowników polskich i litewskich zespołów badawczych, w tym publikacje w renomowanych czasopismach naukowych;
 • ocenę wykonania przez kierowników polskich i litewskich zespołów badawczych innych projektów uprzednio finansowanych ze środków finansowych na naukę;
 • poziom naukowy badań lub zadań przewidzianych do realizacji;
 • nowatorski charakter problemu naukowego, którego rozwiązanie jest proponowane;
 • wpływ realizacji projektu badawczego na rozwój dyscypliny naukowej;
 • znaczenie współpracy międzynarodowej dla realizacji projektu;
 • zasadność planowanych kosztów w stosunku do przedmiotu i zakresu badań;
 • ocenę możliwości realizacji wnioskowanego projektu.

Finansowanie:

Środki finansowe przeznaczone na realizację przez polskie zespoły naukowe projektów badawczych zakwalifikowanych do finansowania będą przyznawane przez Dyrektora Narodowego Centrum Nauki w drodze decyzji. Środki finansowe na realizację projektów badawczych przez litewskie zespoły naukowe będą przyznawane przez Przewodniczącego LMT w drodze decyzji.

Projekt dokumentacji


Kontakt NCN:

dr Magdalena Łopuszańska-Rusek, tel. 12 341 9164

dr hab. Wojciech Sowa, tel. 12 341 9171

dr Magdalena Godowska, tel. 12 341 9016 (kontakt ds. ogólnych)

Kontakt LMT:

Darius Grigaliūnas, tel. +370 5 236 0507


[1] Zasady przyznawania środków wnioskodawcom litewskim na realizację zadań przez zespoły litewskie w polsko-litewskich projektach badawczych w konkursie DAINA ustala Lietuvos mokslo taryba (LMT).

 

Źródło: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2017-06-27-zapowiedz-polsko-litewskiego-konkursu

© 2023 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron: OlimpWeb