Erasmus – Mobilność edukacyjna Erasmus – Mobilność edukacyjna

GORĄCO ZACHĘCAMY DO SKORZYSTANIA Z WYDZIAŁOWEJ OFERTY PROGRAMU ERASMUS+ na rok akademicki 2018/2019

 ZAINTERESOWANI PROSZENI SĄ O ZGŁASZANIE SIĘ
DO 5 MARCA 2017

kierunek uczelnia partnerska ilość miejsc dostępność zależnie od stopnia studiów wymagany poziom języka
AFRYKANISTYKA
CZ PLZEN 1 os. x 10
m-cy
I, II, III stopnia angielski B2czeski B2
D BAYREUTH 2 os. każda 5 m-cy I, II, III stopnia niemiecki B2
D HAMBURG 2 os. każda 10 m-cy studia I, II stopnia niemiecki B1
D KOLN 1 os. x
10 m-cy
I, II, III stopnia niemiecki B1
F PARIS/INALCO 2 os. każda 10 m-cy I, II stopnia francuski B1
I NEAPOL 1 os. x 10 m-cy I, II, III stopnia włoski B1
NL LEIDEN 2 os. każda 10 m-cy II, III stopnia angielski B2niderlandzki B2
ARABISTYKA
D BONN 3 os. każda 10 m-cy I, II, III stopnia niemiecki B1
D HEIDELBERG 1 os. x 10 m-cy I, II, III stopnia niemiecki B1
D TUBINGEN 2 os. każda 10 m-cy I, II, III stopnia niemiecki B1
E ALICANTE 2 os. każda 5 m-cy I stopnia hiszpański B2
I VENEZIA 2 os. każda 5 m-cy I, II, stopnia włoski B1
TR ANKARA 1 os. x 10 m-cy I, II stopnia turecki B1
HEBRAISTYKA
F PARIS/INALCO 2 os. każda 10 m-cy I, II, III stopnia francuski B1
INDOLOGIA
D HAMBURG 1 os. x 10 m-cy III stopnia niemiecki B1
HU BUDAPESZT 1 os. x 5
m-cy
II, III stopnia angielski B1, hindi B2, węgierski B2
JAPONISTYKA
D BONN 1 os. x 10 m-cy I, II stopnia niemiecki B1
MONGOLISTYKAI TYBETOLOGIA
CZ PRAHA 2 os. x każda 5
m-cy
II, III stopnia czeski B1angielski B2
D BONN 1 os. x 5
m-cy
I, II, III stopnia niemiecki B1
D LEIPZIG 2 os. każda 5 m-cy I, II stopnia niemiecki B1
HU BUDAPEST 1 os. x 5
m-cy
I, II, III stopnia angielski B1, węgierski B2
I NEAPOL 1 os. x 5
m-cy
I, II, III stopnia włoski B1
TURKOLOGIA
TR ADANA 1 os. x 10 m-cy I, II stopnia turecki B1
TR ANKARA01 1 os. x 10 m-cy I, II stopnia turecki B1
TR ANKARA03(HACETTEPE)TR ANKARA03(HACETTEPE) Institute of Turkish Studies3 os. każda 10 m-cyDepartment of History3 os. każda 10 m-cy II, III stopniaI, II, III stopnia turecki B2turecki B2
TR ISPARTA 2 os. każda 10 m-cy I, II, III stopnia turecki B1
TR ISTAMBUŁ 1 os. x 10
m-cy
II stopnia turecki B2
STAROŻYTNY WSCHÓD
CZ PLZEN 2 os. każda 10 m-cy I, II, III stopnia angielski B2czeski B2
D MAINZ 2 os. każda 10 m-cy I, II, III stopnia niemiecki B1
OGÓLNE
UK LONDON (SOAS)
PIERWSZEŃSTWO DLA STUDENTÓW AFRYKANISTYKI LUB MONGOLISTYKI
1 os. x 10 m-cy I, II, III stopnia angielski B2
LT VILNIUS 2 os. każda 5 m-cy I, II stopnia angielski B1

ZAINTERESOWANI PROSZENI SĄ O ZGŁASZANIE SIĘ
DO 5 MARCA 2017

KONTAKT DO KOORDYNATORA DS. MOBILNOŚCI NA WYDZIALE ORIENTALISTYCZNYM:

 • DR ALEKSANDRY TUREK
  MAIL: a.turek@uw.edu.pl
  DYŻURY: Katedra Azji Południowej,
  ŚRODA,
  godz. 15.15 –16.15. pok. 101

 


KRYTERIA KWALIFIKACJI I ZASADY:

* średnia ocen co najmniej 3,49 (ze średnią poniżej 4,0 student może nie otrzymać stypendium finansowego na wyjazd);

* dopuszczalne jest jedno warunkowe zaliczenie na dzień 09.03.2018;

* znajomość języka kraju docelowego na poziomie min. B1 lub B2 (zgodnie z wymogami danego kraju) oraz dokument to potwierdzający;

* pierwszeństwo w przyznawaniu wyjazdu mają kandydaci ubiegający się o Erasmusa po raz pierwszy;

* W kwalifikacji mogą uczestniczyć studenci przynajmniej drugiego roku studiów I stopnia, przynajmniej drugiego roku jednolitych studiów magisterskich, pierwszego roku studiów II stopnia oraz uczestnicy studiów doktoranckich

* W kwalifikacji mogą uczestniczyć studenci trzeciego roku studiów I stopnia, pod warunkiem udokumentowania przed wyjazdem, że zostali przyjęci przez Uniwersytet Warszawski na studia drugiego stopnia na tym samym kierunku. Ze względu na terminowe wypłaty stypendium zaleca się, aby studenci w takich przypadkach byli kwalifikowani na wyjazdy w semestrze letnim. Stypendium może zostać przyznane studentowi tylko od daty decyzji o przyjęciu na studia kolejnego stopnia.

* W kwalifikacji nie mogą uczestniczyć studenci ostatniego roku studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich.

* Student może wyjątkowo ubiegać się o wyjazd z tzw. „cudzej umowy”
(tj. umowy zawartej przez inną jednostkę UW niż macierzysta) wyłącznie na kierunku pokrewnym, pod warunkiem uzyskania zgody obu dziekanów
i koordynatorów ds. mobilności (tzn. jednostki macierzystej i jednostki, która zawarła umowę międzyinstytucjonalną) po udokumentowaniu, że program studiów będzie uznany. Zachęcam studentów orientalistyki, których jednostki nie mają umów erasmusowych do korzystania z umów, jakie mamy na orientalistyce. Poza ww. kryteriami umowy będą użyczane pod warunkiem niewykorzystania miejsc przez studentów, których jednostki daną umową zarządzają.

* Studentowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji Komisji w pierwszej kolejności do dziekana/ kierownika jednostki, w której student realizuje studia lub – w przypadku ubiegania się o stypendium Erasmus z tzw. „cudzej umowy”, tj. zawartej przez inną jednostkę UW – do przewodniczącego Komisji.
Od decyzji dziekana lub przewodniczącego Komisji przysługuje odwołanie
do prorektora UW ds. studentów i jakości kształcenia, którego postanowienie jest ostateczne. Odwołanie składa się za pośrednictwem organu, który wydał zaskarżone rozstrzygnięcie – w terminie 14 dni od daty powiadomienia w sposób zwyczajowo przyjęty w danej jednostce (Regulaminem studiów Art. 7 ust. 3).

* Zgodnie z informacją przekazaną przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w zależności od kraju miesięczna wysokość stypendium Erasmus (studia) wynosi:

 1. 500 euro – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania;
 2. 450 euro – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy;
 3. 400 euro – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Macedonia – była Republika Jugosławii, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry.

* Studentowi, który posiadał prawo do stypendium socjalnego do 9 marca 2018 r. oraz złożył oświadczenie o pobieraniu tego stypendium w systemie USOSweb będzie przyznany dodatkowo dodatek socjalny Erasmus w wysokości 200 euro miesięcznie na zasadach określonych przez FRSE, pod warunkiem posiadania przez UW wystarczających środków.

Studentom tym podstawowe stypendium oraz dodatek socjalny Erasmus będzie wypłacane w złotówkach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) po kursie ustalonym przez FRSE.

* Przed wyjazdem student jest zobowiązany do wypełnienia testu poziomującego znajomość języka, w którym będzie studiować (dot. języka angielskiego, bułgarskiego, chorwackiego, czeskiego, duńskiego, fińskiego, francuskiego, greckiego, hiszpańskiego, niderlandzkiego, niemieckiego, portugalskiego, rumuńskiego, słowackiego, szwedzkiego, węgierskiego
i włoskiego.) w systemie Komisji Europejskiej „Online Linguistic Support – OLS”. Z testu zwolnione są osoby, dla których dany język jest językiem ojczystym oraz studenci z niepełnosprawnością, jeśli ich niepełnosprawność wyklucza możliwość wypełnienia testu. Pozostałym studentom zostanie przesłany na adres e-mail wpisany do systemu USOS link do systemu OLS. Wynik testu językowego nie ma wpływu na przyznanie stypendium Erasmus.

* Student skierowany na zagraniczne studia częściowe zobowiązany jest
do podpisania umowy stypendialnej, w Biurze Współpracy z Zagranicą UW lub korespondencyjnie. Niepodpisanie umowy do dnia rozpoczęcia roku/ semestru/ trymestru w uczelni zagranicznej może zostać uznane za rezygnację z przyznanych funduszy Erasmus i stanowić podstawę do skreślenia z listy osób objętych stypendium Erasmus w roku akademickim 2018/19. W momencie podpisywania umowy student może posiadać maksymalnie jeden warunek. W takim przypadku wymagana jest dodatkowa, pisemna zgoda na wyjazd wydana co najmniej przez koordynatora ds. mobilności.

* Student podczas całego pobytu na wymianie Erasmus musi posiadać status studenta UW i nie może być w żaden sposób urlopowany.

© 2023 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron: OlimpWeb