Ogłoszenie konkursów OPUS 15 i PRELUDIUM 15

Wnioski można składać wyłącznie w formie elektronicznej do 15 czerwca 2018 r. Formularze w systemie ZSUN/OSF będą dostępne w późniejszym terminie.

Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkursy OPUS 15 i PRELUDIUM 15.

 • Konkurs OPUS 15 jest przeznaczony dla naukowców na każdym etapie kariery badawczej. W ramach projektu mogą oni m.in. otrzymać środki na zatrudnienie zespołu naukowców pracujących nad badanym zagadnieniem, pokryć koszty prowadzenia badań, takie jak koszty oprogramowania, materiałów, usług obcych, wyjazdów, wizyt oraz zakupić lub wytworzyć aparaturę naukowo-badawczą, która jest niezbędna do ich realizacji. Można w nim również przewidzieć przyznanie stypendiów naukowych dla młodych naukowców.

Projekty w konkursie OPUS mogą trwać 12, 24 lub 36 miesięcy. Nie ma tu żadnych ograniczeń co do wysokości finansowania, natomiast na etapie oceny wniosku eksperci NCN sprawdzają, czy kosztorys jest prawidłowo skonstruowany i czy koszty są adekwatne do zakresu zadań planowanych w projekcie.

Ogłoszenie konkursu OPUS 15

2.1.1 Wynagrodzenia etatowe: kierownik projektu do 150 tys. zł rocznie

 • Osoba na stanowisku typu post-doc – w konkursie OPUS dopuszcza się zatrudnienie osób na stanowiskach typu post-doc pod warunkiem, że łączny okres zatrudnienia wszystkich osób na tych stanowiskach nie przekroczy dwukrotności zaplanowanego czasu trwania projektu. Zatrudnienie jednej osoby na tym stanowisku nie może być krótsze niż 6 miesięcy wysokość środków na zatrudnienie wynosi 120 tys. zł rocznie
 • Osoba na specjalistycznym stanowisku pomocniczym – wysokość środków na zatrudnienie nie przekracza 85 tys. zł rocznie

2.1.2. Wynagrodzenia dodatkowe
W konkursie OPUS budżet wynagrodzeń dodatkowych w przeliczeniu na każdy miesiąc
realizacji projektu wynosi, dla wszystkich wykonawców, łącznie co najwyżej:

 • a) w przypadku gdy kierownik projektu nie planuje swojego zatrudnienia na podstawie
  umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy z puli wynagrodzeń etatowych:
  – 3 tys. zł dla jednej osoby;
  – 4,5 tys. zł dla dwóch osób, z czego co najwyżej 3 tys. zł dla kierownika projektu;
  – 5,5 tys. zł dla trzech lub więcej osób, z czego co najwyżej 3 tys. zł dla kierownika
  projektu;
 • b) w przypadku gdy kierownik projektu planuje swoje zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy z puli wynagrodzeń etatowych:
  – 1,5 tys. zł dla jednej osoby;
  – 2,5 tys. zł dla dwóch lub więcej osób.

2.1.3. Stypendia naukowe:
– 9 tys. zł w konkursie OPUS

więcej


 • Konkurs PRELUDIUM 15 jest dedykowany osobom rozpoczynającym karierę naukową, które na dzień 15 czerwca 2018 r. nie będą jeszcze miały stopnia naukowego doktora. Doktoranci mają możliwość samodzielnie poprowadzić trwający rok, dwa lub trzy lata projekt badawczy. Maksymalne finansowanie pojedynczego projektu może wynieść odpowiednio 70, 140 lub 210 tys. zł.
  Zespół badawczy może liczyć do 3 osób, przy czym osoba posiadająca habilitację lub tytuł naukowy może być wyłącznie opiekunem naukowym w projekcie.

Ogłoszenie konkursu PRELUDIUM 15

W konkursie PRELUDIUM budżet wynagrodzeń dodatkowych w przeliczeniu na każdy miesiąc realizacji projektu wynosi, dla kierownika i wszystkich innych wykonawców, łącznie co najwyżej 1,5 tys. zł.
W konkursie PRELUDIUM nie dopuszcza się wypłacania stypendiów naukowych.

więcej


W ogłoszonych właśnie konkursach Rada NCN wprowadziła ważne zmiany w konstrukcji niektórych części wniosku. Skrócony opis projektu badawczego, który jest oceniany przez członków Zespołu Ekspertów na I etapie oceny oraz streszczenie projektu będą teraz sporządzane wyłącznie w języku angielskim. Dzięki temu eksperci niewładający biegle polszczyzną będą mogli brać udział w pracach Zespołów już od początku, a nie jedynie oceniać wnioski na II etapie oceny, jak to było do tej pory.

Ze względu na mające niedługo wejść w życie nowe unijne rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych (RODO), począwszy od ogłoszonych właśnie konkursów wprowadziliśmy we wniosku nowe typy oświadczeń w odniesieniu do zgody na przetwarzanie danych osobowych we wszystkich wnioskach składanych do NCN.

Źródło: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2018_03_15_ogloszenie_opus15_preludium15

© 2023 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron: OlimpWeb