Konkurs dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich 2018

Termin składania wniosków upływa 15 maja 2018

Wkrótce będziemy rozdzielać tzw. dotację dla młodych naukowców, która jest przeznaczona na dofinansowanie w roku 2018 badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich.

Prosimy zainteresowanych o składanie wniosków o dofinansowanie w/w badań naukowych w Dziekanacie Wydziału Orientalistycznego (oficyna Pałacu Tyszkiewiczów/Potockich, wejście E) do dnia 15 maja 2018 r. z dopiskiem na kopercie: „Konkurs dla młodych naukowców”.

Dotacja ta będzie rozdzielana w trybie konkursowym. Zasady jej podziału podane są poniżej.


Zasady podziału dotacji

na finansowanie działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich

Wnioski o dotację na finansowanie zadań badawczych (w tym rozpraw doktorskich), ujętych w planie zadaniowym Wydziału Orientalistycznego i związanych z:

 • rozwojem młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich
 • rozwojem specjalności naukowych na Wydziale Orientalistycznym

rozpatrywane są w trybie konkursowym na podstawie następujących zasad:

Warunki udziału w konkursie:

 • zatrudnienie na stanowisku asystenta/adiunkta lub aktualny wpis na listę studentów począwszy od II roku Studiów Doktoranckich Wydziału Orientalistycznego
 • wiek do 35 roku życia
 • zatrudnienie na Uniwersytecie Warszawskim na pierwszym miejscu pracy (nie dotyczy doktorantów)
 • złożenie projektu badawczego
 • wykazanie się publikacjami i udziałem w konferencjach z referatem
 • opinia kierownika jednostki wewnętrznej Wydziału Orientalistycznego lub opinia promotora podpisana przez kierownika jednostki wewnętrznej Wydziału Orientalistycznego
 • zaangażowanie w pracach Wydziału Orientalistycznego

Główne kryteria oceny projektów badawczych:

 • nowatorski charakter projektu badawczego
 • rzetelność przedstawionego kosztorysu projektu
 • publikacja jako efekt końcowy projektu

Rodzaj kosztów, które mogą być akceptowane:

 • weryfikacja tekstu w języku obcym
 • tłumaczenie na język obcy
 • wydanie publikacji (niezbędny jest kosztorys z wydawnictwa)
 • udział w konferencji z referatem
 • kwerenda biblioteczna
 • badania terenowe
 • zakup aparatury

W przypadku projektów wymagających wyjazdów wnioskodawcy winni dołączyć do wniosku o dotację kosztorys wyliczony według obowiązujących diet pobytowych i ryczałtów hotelowych. Liczba dni pobytu pokrywanych z dotacji nie może przekraczać 10 dni.

W konkursie mogą ponownie uczestniczyć osoby, które w poprzednich latach dostały dotację dla młodych naukowców pod warunkiem, że przedstawią konkretne wyniki swoich działań naukowych:

 • opublikowane artykuły
 • przyjęte do druku publikacje (potwierdzona akceptacja wydawcy)
 • wygłoszone referaty na konferencjach naukowych
 • rozdziały pracy doktorskiej (opinia promotora)
 • sprawozdanie z badań terenowych
 • inne ważne osiągnięcia naukowe

Wnioski tych osób będą rozpatrywane w drugiej kolejności.

Wnioski wymagają akceptacji:

 • w przypadku asystentów/adiunktów – kierownika zakładu
 • w przypadku doktorantów – opiekuna naukowego i kierownika zakładu/katedry

Konkurs rozstrzygany jest przez Komisję Konkursową Wydziału Orientalistycznego. W jej skład wchodzą Kierownicy jednostek wewnętrznych i Dziekan Wydziału Orientalistycznego.

 

                                                 Dziekan Wydziału Orientalistycznego UW

                                                           prof. dr hab. Piotr Taracha

© 2023 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron: OlimpWeb