NCN: Ogłoszenie konkursów OPUS 15 – do 11 czerwca 2018 na WO

Wnioski można składać wyłącznie w formie elektronicznej do 15 czerwca 2018 r.

Konkurs OPUS 15 jest przeznaczony dla naukowców na każdym etapie kariery badawczej. W ramach projektu mogą oni m.in. otrzymać środki na zatrudnienie zespołu naukowców pracujących nad badanym zagadnieniem, pokryć koszty prowadzenia badań, takie jak koszty oprogramowania, materiałów, usług obcych, wyjazdów, wizyt oraz zakupić lub wytworzyć aparaturę naukowo-badawczą, która jest niezbędna do ich realizacji. Można w nim również przewidzieć przyznanie stypendiów naukowych dla młodych naukowców.

Projekty w konkursie OPUS mogą trwać 12, 24 lub 36 miesięcy. Nie ma tu żadnych ograniczeń co do wysokości finansowania, natomiast na etapie oceny wniosku eksperci NCN sprawdzają, czy kosztorys jest prawidłowo skonstruowany i czy koszty są adekwatne do zakresu zadań planowanych w projekcie.

Ze środków projektu mogą być wypłacane wynagrodzenia dodatkowe, w ramach których
można finansować zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym lub częściowym
wymiarze czasu pracy oraz umowy cywilnoprawnej. Członek zespołu naukowego zatrudniony
na podstawie umowy o pracę w podmiocie realizującym projekt badawczy może otrzymywać
wynagrodzenie dodatkowe w innej formie niż na podstawie umowy cywilnoprawnej.

2.1.1 Wynagrodzenia etatowe: kierownik projektu do 150 tys. zł rocznie

 • Osoba na stanowisku typu post-doc – w konkursie OPUS dopuszcza się zatrudnienie osób na stanowiskach typu post-doc pod warunkiem, że łączny okres zatrudnienia wszystkich osób na tych stanowiskach nie przekroczy dwukrotności zaplanowanego czasu trwania projektu. Zatrudnienie jednej osoby na tym stanowisku nie może być krótsze niż 6 miesięcy wysokość środków na zatrudnienie wynosi 120 tys. zł rocznie
 • Osoba na specjalistycznym stanowisku pomocniczym – wysokość środków na zatrudnienie nie przekracza 85 tys. zł rocznie

2.1.2. Wynagrodzenia dodatkowe
W konkursie OPUS budżet wynagrodzeń dodatkowych w przeliczeniu na każdy miesiąc
realizacji projektu wynosi, dla wszystkich wykonawców, łącznie co najwyżej:

 • a) w przypadku gdy kierownik projektu nie planuje swojego zatrudnienia na podstawie
  umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy z puli wynagrodzeń etatowych:
  – 3 tys. zł dla jednej osoby;
  – 4,5 tys. zł dla dwóch osób, z czego co najwyżej 3 tys. zł dla kierownika projektu;
  – 5,5 tys. zł dla trzech lub więcej osób, z czego co najwyżej 3 tys. zł dla kierownika
  projektu;
 • b) w przypadku gdy kierownik projektu planuje swoje zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy z puli wynagrodzeń etatowych:
  – 1,5 tys. zł dla jednej osoby;
  – 2,5 tys. zł dla dwóch lub więcej osób.

2.1.3. Stypendia naukowe:
– 9 tys. zł w konkursie OPUS

Czytaj więcej: Koszty w projektach badawczych finansowanych przez NCN (załącznik nr 4 do Regulaminu) – tekst

DANE DO WNIOSKÓW: http://bob.uw.edu.pl/krajowe-projekty-badawcze/

© 2023 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron: OlimpWeb