Projekty badawcze dla doktorantów

Organizowane przez Narodowe Centrum Nauki:

 1. Program ETIUDA

  Program stypendialny ETIUDA jest skierowany do doktorantów, którzy planują odbyć staż w zagranicznym ośrodku naukowym i zobowiązują się do obrony pracy doktorskiej w ciągu 12 miesięcy od zakończenia wypłacania stypendium.
  Adresaci programu: konkurs na stypendia doktorskieosoby rozpoczynające karierę naukową, które wykazują się sukcesami w dotychczasowej działalności naukowej (mają wszczęty przewód doktorski w polskiej jednostce naukowej lub będą miały wszczęty przewód doktorski w polskiej jednostce naukowej do 30 czerwca roku danej edycji).
  Kwota finansowania: 3 000 zł miesięcznie przyznawane na 6 – 12 miesięcy. Finansowanie obejmuje ponadto koszty pobytu w zagranicznym ośrodku naukowym w kwocie 9000 zł miesięcznie (skorygowane o procentowy wskaźnik przypisany do każdego kraju), oraz podróży w obie strony od 1 000 do 10 000 zł.
  Termin składania wniosków: do 15 marca.
  Więcej informacji

 2. Program PRELUDIUM

  Konkurs jest przeznaczony dla osób rozpoczynających karierę naukową, które uczestniczą w projektach badawczych obejmujących badania podstawowe.
  Adresaci programu: konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora.
  Kwota finansowania: 50 tys. zł na badania roczne, 100 tys. złotych na badania dwuletnie, lub 150 tys. zł na badania trzyletnie.
  Termin składania wniosków: do 15 czerwca i do 15 grudnia.
  Więcej informacji


Organizowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

 1. Mobilność Plus

  Program jest skierowany do młodych naukowców, bez względu na to, w jakiej dziedzinie prowadzą badania. Jego celem jest umożliwienie udziału w badaniach naukowych prowadzonych w renomowanych zagranicznych ośrodkach naukowych. Udział w programie może trwać od 6 do 36 miesięcy.
  Adresaci programu: młodzi naukowcy (do 35. roku życia), w tym doktoranci. O przyznanie środków finansowych w ramach programu mogą ubiegać się jednostki naukowe, o których mowa w art. 2 ust. 9 pkt a–e ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, zatrudniające lub kształcące na studiach doktoranckich uczestników programu.
  Kwota finansowania: Koszty pobytu za granicą: Miesięcznie 10 000 zł/uczestnika programu, 2 000 zł/współmałżonka i 1 000 zł/każde niepełnoletnie dziecko uczestnika programu. Jeśli zagraniczny ośrodek naukowy zlokalizowany jest w kraju należącym do OECD, kwoty te podwyższa się o 30%.
  Koszty podróży: W ramach programu pokrywany jest koszt podróży ww. osób. Kwota na podróże wynosi od 1 000 do 8 000 zł/osobę, w zależności od odległości do przebycia i jest przyznawana raz na pełne 6 miesięcy pobytu ww. osób za granicą.
  Okres udziału w programie wynosi od 6 do 36 miesięcy

 2. Termin składania wniosków: zależny od edycji (ostatnia była 15 marca).

Więcej informacji

 1. Stypendia dla wybitnych młodych naukowców

  Celem programu stypendialnego dla wybitnych młodych naukowców jest wsparcie najlepszych młodych naukowców, wyróżniających się osiągnięciami naukowo-badawczymi, którzy przez okres finansowania kontynuują pracę naukową.
  Adresaci programu: młody naukowiec (do 35. roku życia) zatrudniony w jednostce naukowej na podstawie umowy o pracę lub mianowania, będący: pracownikiem naukowym lub naukowo-dydaktycznym lub uczestnik studiów doktoranckich.
  Kwota finansowania: zależna od minimalnej miesięcznej stawki wynagrodzenia zasadniczego przewidzianego dla stanowiska profesora zwyczajnego zatrudnionego w uczelni publicznej (w 2015 roku – 5 390 zł). Stypendium jest przyznawane na okres do 36 miesięcy.
  Termin składania wniosków: do 31 marca.
  Więcej informacji

 2. Stypendia doktoranckie

  Uczelnie publiczne finansują stypendia doktoranckie, korzystając z przyznawanych przez budżet państwa dotacji podmiotowych w obszarze działalności dydaktycznej.
  Adresaci: uczestnicy stacjonarnych studiów doktoranckich.
  Od roku akademickiego 2017/2018 liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich prowadzonych w jednostce nie może być mniejsza od liczby uczestników niestacjonarnych studiów doktoranckich.
  Dotacje otrzymują uczelnie publiczne i są zobowiązane przyznać stypendia doktoranckie dla co najmniej 50% uczestników studiów doktoranckich, rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2017/2018.
  W stosunku do uczestników studiów doktoranckich, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2017/2018 obowiązuje zasada, że procentowy udział doktorantów, którym przyznano stypendium doktoranckie, w liczbie uczestników studiów doktoranckich nie może być mniejszy niż procentowy udział liczby uczestników studiów doktoranckich, którym przyznano stypendium doktoranckie w roku akademickim 2015/2016.
  Kwota finansowania: stypendium doktoranckie nie może być niższe niż 60% minimalnego wynagrodzenia zasadniczego asystenta. Wysokość dotacji dla poszczególnych uczelni jest określana w I kwartale każdego roku.
  Termin składania wniosków: określany przez uczelnie.

 3. Finansowanie zwiększenia stypendiów doktoranckich

  Uczelnie publiczne oraz niepubliczne corocznie otrzymują z budżetu ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego dotację projakościową na finansowanie zwiększenia wysokości stypendiów doktoranckich.
  Adresaci: dotacje otrzymują uczelnie publiczne oraz niepubliczne. Środki z dotacji uczelnie muszą przeznaczyć na stypendia dla najlepszych (nie więcej niż 30%) uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich.
  Kwota finansowania: zwiększenie stypendium doktoranckiego nie może być mniejsze niż 800 zł, uczelnie mogą w ramach posiadanych środków przyznać stypendia w większej kwocie. W 2016 r. zaplanowano na tę dotację kwotę 105 mln zł. Wysokość dotacji dla poszczególnych uczelni jest określana w I kwartale każdego roku, na podstawie przekazanych przez uczelnie danych o liczbie doktorantów.
  Termin składania wniosków: określany przez uczelnie.

 4. Specjalne stypendia naukowe

  Z budżetu ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego przyznawana jest dotacja projakościowa przeznaczona na dofinansowanie jednostek organizacyjnych mających status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW), które mogą przyznaną dotację przeznaczyć m.in. na specjalne stypendia naukowe dla uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich.
  Adresaci: Jednostki organizacyjne posiadające status KNOW.
  Kwota finansowania: zależna od jednostki. Na 2016 r. w budżecie ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego zaplanowano na tę dotację kwotę 92 mln zł.
  Termin składania wniosków: określany przez jednostki.
  Termin składania wniosków: określany przez uczelnie.

 5. Finansowanie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich (DSM)

  Z budżetu ministra właściwego do spraw nauki przyznawana jest dotacja celowa na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców (do 35. roku życia) oraz uczestników studiów doktoranckich. Jednostki naukowe rozdzielają ww. środki w wewnętrznym trybie konkursowym. Z dotacji mogą być wypłacane również stypendia dla uczestników studiów doktoranckich uczestniczących w realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych.
  Adresaci: jednostki naukowe (podstawowe jednostki organizacyjne uczelni, jednostki naukowe PAN, międzynarodowe instytuty naukowe, instytuty badawcze).
  Kwota finansowania: kwota dotacji dla jednostki naukowej wynika z algorytmu, określonego w rozporządzeniu. W 2016 r. wydatkowano na ten cel ponad 110 mln zł.
  Termin składania wniosków do MNiSW: do 15 września roku poprzedzającego rok, na który ma być przyznana dotacja.
  Termin składania wniosków na Wydziale Orientalistycznym wg ogłoszenia na stronie Wydziału, najczęściej kwiecień – maj


Przyznawane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz innych ministrów nadzorujących uczelnie i instytuty badawcze:

 1. Stypendia ministra za wybitne osiągnięcia

  Celem stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów jest wspieranie rozwoju naukowego wybitnie uzdolnionych doktorantów uczelni oraz instytutów badawczych. Może je otrzymać doktorant kształcący się na studiach doktoranckich, posiadający wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane ze studiami lub wybitne osiągnięcia w sporcie. Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia przyznawane jest przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz innych ministrów nadzorujących uczelnie i instytuty badawcze. Finansowane jest z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister nadzorujący uczelnię lub instytut badawczy, z wyjątkiem stypendiów dla doktorantów uczelni wojskowych, które finansowane są z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego. Wniosek do właściwego ministra składa:

  • rektor uczelni po zaopiniowaniu przez radę podstawowej jednostki organizacyjnej, a w przypadku uczelni nieposiadającej podstawowej jednostki organizacyjnej – przez senat uczelni,
  • dyrektor instytutu badawczego po zaopiniowaniu przez radę naukową instytutu.

  Wniosek o przyznanie stypendium dla studentów uczelni wojskowych jest rozpatrywany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i wymaga opinii Ministra Obrony Narodowej.
  Adresaci programu: doktoranci odbywający studia doktoranckie prowadzone przez uczelnie publiczne i niepubliczne oraz instytuty badawcze.
  Kwota finansowania: stypendium do 25 000 zł wypłacane jednorazowo (ustala Minister), w danym roku kalendarzowym może je otrzymać do 100 doktorantów.
  Termin składania wniosków: przeważnie do 15 października
  Więcej informacji


Organizowane przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk:

 1. Stypendia za wybitne osiągnięcia naukowe

  Program skierowany jest do uczestników studiów doktoranckich prowadzonych przez instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk posiadających wybitne osiągnięcia naukowe. Stypendium jest finansowane z budżetu Akademii ze środków przekazywanych, w formie dotacji celowej, przez ministra właściwego do spraw nauki. Wniosek do Prezesa PAN o przyznanie stypendium składa dyrektor instytutu naukowego PAN po zaopiniowaniu przez radę naukową instytutu.
  Adresaci programu: uczestnicy studiów doktoranckich w instytutach PAN.
  Kwota finansowania: wysokość stypendium nie może przekraczać 25 000 zł (nie więcej niż 10 stypendiów).
  Termin składania wniosków: do dnia 15 października.
  Więcej informacji


Organizowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju:

 1. Program LIDER

  Przeznaczeniem programu LIDER jest zwiększanie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu i kierowaniu pracami badawczych oraz w zarządzaniu własnym zespołem w trakcie realizacji projektów badawczych, których efekty mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy.
  Adresaci programu: naukowcy rozpoczynający karierę (do 35. roku życia), doktoranci i doktorzy, którzy posiadają tytuł doktora nie dłużej niż 7 lat. Wnioskodawca ma za zadanie pozyskać do współpracy jednostkę naukową z siedzibą w Polsce, która zatrudni kierownika projektu i członków jego zespołu badawczego.
  Kwota finansowania: do 1,2 mln zł na projekt.
  Termin składania wniosków: od stycznia do marca (dzień rozpoczęcia i zakończenia zależny od edycji).
  Więcej informacji

 2. Podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój – PO WER.

  Celem konkursu jest realizacja projektów podnoszących kompetencje młodej kadry dydaktycznej uczelni w zakresie innowacyjnych umiejętności dydaktycznych i informatycznych, w tym posługiwania się profesjonalnymi bazami danych i ich wykorzystania w procesie kształcenia, prowadzenia dydaktyki w języku obcym i zarządzania informacją.
  Adresaci konkursu:doktorzy oraz doktoranci (do 35. roku życia) uczelni będącej wnioskodawcą w konkursie, stanowiący kadrę dydaktyczną uczelni tj.:

  • nauczyciele akademiccy w rozumieniu art. 108 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym;
  • osoby, z którymi uczelnia zawarła umowy cywilno-prawne na prowadzenie dydaktyki na okres roku akademickiego w ramach, którego planowane jest dla tych osób wsparcie w projekcie.

  Kwota finansowania: 50 000 000 zł.
  Termin składania wniosków: zależny od edycji, przeważnie w lipcu
  Więcej informacji

 3. Interdyscyplinarne programy studiów doktoranckich. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój – PO WER

  Konkurs ma na celu wdrażanie projektów w zakresie tworzenia i realizacji wysokiej jakości:

  1. interdyscyplinarnych programów doktoranckich o zasięgu krajowym lub międzynarodowym;
  2. międzynarodowych programów studiów doktoranckich, przez podstawowe jednostki organizacyjne uczelni wspólnie z innymi jednostkami naukowymi;
  3. programów studiów doktoranckich, kluczowych dla gospodarki i społeczeństwa, wspierających innowacyjność kraju i zapewniających możliwość transferu/komercjalizacji rezultatów studiów doktoranckich.

  Programy studiów doktoranckich realizowane w projekcie muszą zostać stworzone w oparciu o programy wypracowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego we współpracy z przedstawicielami środowiska akademickiego oraz pracodawców w projekcie pozakonkursowym PO WER Opracowanie programów studiów doktoranckich o zróżnicowanych profilach.
  Adresaci konkursu: jednostki naukowe realizujące studia doktoranckie w ramach danej dyscypliny, którym w wyniku kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej została przyznana co najmniej kategoria A (poziom bardzo dobry).
  Kwota finansowania: 155 000 000 zł.
  Termin składania wniosków: zależny od edycji, często grudzień.
  Więcej informacji


Organizowane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej:

 1. Program START

  Program ma za zadanie wyróżnić i zachęcić do dalszej pracy naukowej najzdolniejszych młodych uczonych. Wnioski mogą obejmować tzw. prace B+R – badawczo-rozwojowe, czyli systematycznie prowadzone prace twórcze podjęte w celu zwiększenia zasobu wiedzy, w tym wiedzy o człowieku, kulturze i społeczeństwie, jak również w celu znalezienia nowych zastosowań dla tej wiedzy.
  Dodatkowo dla laureatów, którzy zgłosili we wniosku chęć odbycia wyjazdu do zagranicznego ośrodka naukowego, jest możliwość otrzymania stypendium wyjazdowego na pobyt w jednym lub dwóch ośrodkach badawczych. Co roku jeden laureat programu START otrzymuje także stypendium im. prof. Barbary Skargi, które ma wyróżniać badania odważnie przekraczające granice między różnymi dziedzinami nauki, otwierające nowe perspektywy badawcze i tworzące nowe wartości w nauce. W ramach programu START utworzono także Fundusz im. prof. Adama Sobiczewskiego, którego celem jest dofinansowanie wybranych stypendiów laureatów zajmujących się fizyką teoretyczną, matematyką i astronomią.
  Adresaci programu: młodzi naukowcy (do 30. roku życia) – doktoranci lub doktorzy, którzy mają dorobek naukowy potwierdzony publikacjami. Wnioskodawcami w konkursie mogą być instytucje kształcące kandydatów lub instytucje, w których kandydaci wykonują prace typu B+R.
  Kwota finansowania: 28 000 zł rocznie dla laureatów i 36 000 zł rocznie dla laureatów wyróżnionych.
  Termin składania wniosków: do 31 października w FNP


Przyznawane przez uczelnie i jednostki naukowe ze środków otrzymanych z budżetu państwa:

 1. Bezzwrotna pomoc materialna dla doktorantów

  Celem pomocy materialnej dla doktorantów jest zapewnienie powszechnego i równego dostępu do kształcenia na studiach doktoranckich. W ramach systemu pomocy materialnej doktoranci mogą ubiegać się w uczelni lub jednostce naukowej o następujące świadczenia:

  1. stypendium socjalne przyznawane doktorantom będącym w trudnej sytuacji materialnej, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza progu dochodu ustalonego w uczelni/jednostce naukowej w ustawowych granicach (w roku akademickim 2016/2017 pomiędzy 668,2 zł a 1 051,7 zł);
  2. stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych przyznawane doktorantom posiadającym orzeczenie właściwego organu potwierdzające niepełnosprawność;
  3. stypendium dla najlepszych doktorantów przyznawane doktorantom, którzy uzyskali bardzo dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym (w przypadku pierwszego roku studiów), bardzo dobre lub dobre wyniki egzaminów objętych programem studiów doktoranckich, wykazali się postępami w pracy naukowej i przygotowaniu rozprawy doktorskiej oraz szczególnym zaangażowaniem w pracy dydaktycznej podczas studiów doktoranckich (w przypadku kolejnych lat studiów);
  4. zapomogę przyznawaną doktorantom, którzy z przyczyn losowych znaleźli się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej.

  Świadczenia przyznawane są przez uczelnie i jednostki naukowe na wniosek doktoranta na podstawie zasad określonych przez rektora, a w przypadku jednostek naukowych – dyrektora, w porozumieniu z samorządem doktorantów.
  Adresaci programu: doktoranci odbywający studia doktoranckie prowadzone przez uczelnie publiczne i niepubliczne oraz jednostki naukowe.
  Kwota finansowania: wysokość poszczególnych świadczeń określa uczelnia/jednostka naukowa w porozumieniu z samorządem doktorantów. W ramach dotacji na pomoc materialną dla studentów i doktorantów wynoszącej łącznie 1 776 392 tys. zł (plan na 2016 r.) dzielonej na poszczególne uczelnie i jednostki naukowe według reguły algorytmicznej określonej w rozporządzeniu MNiSW. Uczelnia może przeznaczyć na świadczenia pomocy materialnej dla doktorantów do 6% otrzymanej dotacji.
  Termin składania wniosków: ustalany przez uczelnię lub jednostkę naukową.
  Więcej informacji

© 2023 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron: OlimpWeb