ZARZĄDZENIE NR 1 DZIEKANA WYDZIAŁU ORIENTALISTYCZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 28 maja 2018 r w sprawie określenia organizacji roku akademickiego 2018/2019 na Uniwersytecie Warszawskim

ZARZĄDZENIE NR 1 DZIEKANA WYDZIAŁU ORIENTALISTYCZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 28 maja 2018 r
uzupełniające do POSTANOWIENIA NR 2 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie określenia organizacji roku akademickiego 2018/2019 na Uniwersytecie Warszawskim

W związku z Postanowieniem nr 2 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie określenia organizacji roku akademickiego 2018/2019 na Uniwersytecie Warszawskim oraz na podstawie § 10 ust. 11 zarządzenia nr 33 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Wydziału Orientalistycznego, Dziekan Wydziału Orientalistycznego ustala, co następuje:

§ 1
1. Semestr zimowy:
– 02 listopada 2018 (piątek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych;
2. Semestr letni:
– 2 maja 2019 (czwartek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych;
– studenci wszystkich lat studiów I i II stopnia posiadający indeksy zobowiązani są złożyć je u opiekunów studentów w celu rozliczenia do 13 września 2019 r.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dziekan Wydziału Orientalistycznego: P. Taracha

© 2023 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron: OlimpWeb