Horyzont 2020 – jak znaleźć projekt dla siebie i złożyć wniosek krok po kroku

Szanowni Państwo,

zachęcamy do zapoznania się z przygotowaną przez Biuro Obsługi Badań instrukcją wyszukiwania projektów w ramach programu Horyzont 2020

Składanie wniosków

Dodatkowe informacje znajdą Państwo również na stronie http://bob-epb.uw.edu.pl/h2020-od-wniosku-do-projektu/

Skip Navigation Links


Mobilność naukowa i edukacyjna na UW

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Baza ofert Euraxess | Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) ​​​| Europejska Karta Naukowca i Kodeks​ | Biuro Obsługi Badań​ | ​Biuro Współpracy z Zagranicą​ | Biuro Wspomagania Rozwoju UW | Wymiana pracowników administracyjnych (Erasmus training)
ENGLISH VERSION​

​​​​​​​​Witryna „Mobilność naukowa i edukacyjna na UW” gromadzi informacje na temat programów i projektów  finansowanych ze źródeł krajowych i zagranicznych, które umożliwiają wyjazdy naszym studentom i nauczycielom akademickim w celu odbycia staży lub wykonania badań naukowych oraz przyjazdy naukowców i studentów z zagranicy. Zawiera ona informacje o projektach i programach dotyczących mobilności, obsługiwanych przez trzy biura Uniwersytetu Warszawskiego, tj. Biuro Obsługi Badań, Biuro Współpracy z Zagranicą i Biuro Wspomagania Rozwoju UW. 

Przedstawioną ofertę dotyczącą możliwości finansowania mobilności można sortować wg głównych kryteriów, tj. adresatów, działalności (badania, edukacja), opcji „wyjazd” i „przyjazd”, nazwy programu, krótkiego opisu, nazwy Biura, które obsługuje dany program lub projekt. W załączonych plikach pdf znajdują się dodatkowe informacje dot., m.in. czasu trwania wyjazdu, osoby do kontaktu, linków do konkursów etc.

Dodatkowo zostały zamieszczone łącza do bazy ofert pracy i stypendiów europejskich na portalu EURAXESS, Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA), stypendiów Fulbrighta, stypendiów DAAD oraz oferty wsparcia działalności badawczej i umiędzynarodowienia UW (komponent dot. mobilności) ze środków Prorektora ds.  naukowych​ oraz link do bazy ofert szkoleniowych dla pracowników administracyjnych​ (wymiany pracowników w ramach programu ERASMUS+). ​

Prosimy o przesyłanie uwag/komentarzy dotyczących witryny na adres: hr.mobility@adm.uw.edu.pl. ​

WYSZUKIWARKA: https://mobility.project.uw.edu.pl/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/Mobilno%C5%9B%C4%87%20naukowa%20i%20edukacyjna%20na%20UW.aspx


Proponowane działy:

Europa w zmieniającym się świecie – integracyjne, innowacyjne i refleksyjne społeczeństwa (Europe in a changing world – Inclusive, innovative and reflective societies) – http://www.kpk.gov.pl/?page_id=10433

Zmniejszanie nierówności i wykluczenia społecznego w Europie (80 mln osób zagrożonych ubóstwem, 14 milionów młodych ludzi bez edukacji, zatrudnienia lub możliwości szkolenia się), przezwyciężenie kryzysu gospodarczego i finansowego oraz przeciwdziałanie bezrobociu (12% w UE, a ponad 20% bezrobocia wśród młodzieży w 2012 r.) są kluczowymi wyzwaniami dla przyszłości Europy. Jednocześnie, istnieje ogromny potencjał dla Europy dzięki możliwościom jakie dają, na przykład, nowe formy innowacji i zaangażowania obywateli. Z tego powodu wspieranie społeczeństw integracyjnych, innowacyjnych i refleksyjnych jest warunkiem trwałej integracji europejskiej.

Pojawienie się Brazylii, Rosji, Indii, Chin i Republiki Południowej Afryki (BRICS), a więc wielobiegunowego świata, starzenie się ludności UE oraz potrzeba większej innowacyjności wzywają do ponownego zrozumienia szybko zmieniającego się świata. To zrozumienie wspierane jest przez silne podejścia interdyscyplinarne, w tym nauki społeczne i humanistyczne oraz technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT). Polityki europejskie i krajowe muszą kontynuować modernizację uznając różnorodność społeczno – gospodarczą i kulturową w Europie oraz lepszą wiedzę o tym, jak działają nasze nowoczesne społeczeństwa.

Badania i innowacje w UE zajmą się wykluczeniem społecznym, dyskryminacją i różnymi formami nierówności. Będą odkrywać nowe formy innowacji i stanowić istotny wkład dla Unii innowacji, Europejskiej Przestrzeni Badawczej oraz innych polityk UE. Ponadto, będą promować spójną i efektywną współpracę z krajami trzecimi. Wreszcie, będą one odnosić się do kwestii pamięci, tożsamości, tolerancji i dziedzictwa kulturowego.

Założeniem programu prac na lata 2018-2020 jest odniesienie się do obaw obywateli Europy związanych z migracją, czwartą rewolucją przemysłową oraz wyzwaniami stojącymi przed instytucjami rządowymi, poprzez zapewnienie obiektywnego naukowego elementu oceny tych zjawisk oraz opracowywanie złożonych rozwiązań politycznych lub odpowiednich rozwiązań, które pozwolą na lepsze opanowanie tych złożonych zagadnień oraz przekazanie tej wiedzy społeczeństwu.

Główne bloki konkursowe na lata 2018-2020 dotyczyć będą:

 1. Migracji,
 2. Czwartej rewolucji przemysłowej oraz
 3. Rządzenia.

Szczegółowy zakres tematyczny dostępny jest na Participant Portal.

Realizacja konkursów będzie mieć miejsce w terminach:

– dla konkursu 2019: otwarcie listopad 2018, zamknięcie marzec 2019

Instytucje zainteresowane udziałem w konkursach, jak również koordynacją projektów zapraszamy do http://www.kpk.gov.pl/?page_id=10433bezpośredniego kontaktu.

Aktualne informacje związane z 6. Wyzwaniem Społecznym dostępne są na stronie KPK, oraz poprzez sieć europejskich punktów kontaktowych SC6 – Net4Society.


Działania Marii Skłodowskiej-Curie (6 162 mln euro)

Działania Marii Skłodowskiej-Curie (Marie Skłodowska-Curie Actions – MSCA) koncentrują się na tworzeniu optymalnych warunków do rozwoju i korzystania z kapitału intelektualnego Europy w celu kreowania umiejętności, wiedzy i innowacji. Cel ten jest realizowany poprzez prowadzenie badań naukowych i wymianę wiedzy wspieranych rozwijaniem innowacyjnych programów badawczo-szkoleniowych, współpracą pomiędzy sektorem akademickim i pozaakademickim oraz krajami trzecimi, tworzeniem atrakcyjnych warunków pracy i zatrudnienia, a także promowaniem kariery naukowej.

Adresaci

Działania Marii Skłodowskiej-Curie skierowane są do instytucji działających w obszarze badań i innowacji, tj. uczelni, instytutów badawczych i przedsiębiorstw oraz innych organizacji sektora B+R zainteresowanych rozwijaniem zasobów ludzkich poprzez (1) przyjmowanie naukowców z całego świata, (2) wysyłanie pracowników naukowych do placówek zagranicznych oraz (3) wymianę personelu naukowego, technicznego i zarządzającego pomiędzy instytucjami partnerskimi biorącymi udział w projekcie. Działania MSCA oferują (4) indywidualnym naukowcom możliwość prowadzenia badań i udziału w szkoleniach, zarówno w sektorze akademickim jak i pozaakademickim, rozwijających wiedzę badawczą i umiejętności wspierające rozwój ich kariery zawodowej.

 • Instytucje uczestniczące w działaniach Marii Skłodowskiej-Curie mogą pochodzić z sektora akademickiego, do którego zaliczane są publiczne i prywatne uczelnie przyznające stopnie naukowe, publiczne i prywatne instytuty badawcze o charakterze  non-profit, międzynarodowe organizacje o znaczeniu europejskim  (np. CERN, EMBL) oraz Wspólne Centrum Badawcze (JRC). Do sektora pozaakademickiego należą przedsiębiorstwa, w tym MŚP oraz wszystkie inne organizacje nie wpisujące się w powyższą definicję sektora akademickiego, np. banki, szpitale, muzea, organizacje pozarządowe.  Instytucje w projektach MSCA mogą mieć status beneficjenta podpisującego umowę grantową z KE i zatrudniających naukowców albo status organizacji partnerskiej. Instytucja taka nie występuje w kontrakcie z KE, za to dołącza do wniosku potwierdzenie chęci udziału w projekcie. Jej rolą jest szkolenie i przyjmowanie naukowców na staże/praktyki, a koszty jej udziału są pokrywane przez jednego z beneficjentów.
 • Naukowcy, każdej narodowości, uprawnieni do otrzymania grantu MSCA to osoby, które ukończyły studia wyższe umożliwiające otwarcie przewodu doktorskiego (tytuł magistra lub jego odpowiednik). W momencie ubiegania się o grant nie muszą być zatrudnieni, a ich udział w poszczególnych typach działań MSCA zależy od długości stażu naukowego, który także warunkuje wysokość wynagrodzenia: (1) początkujący naukowcy – do 4 lat stażu po uzyskaniu tytułu magistra, (2) doświadczeni naukowcy – stopień doktora lub powyżej 4 lat stażu naukowego po uzyskaniu tytułu magistra.
Ogólne cechy programu
 • obszary badawcze i tematy naukowe proponowane są przez aplikujące instytucje i naukowców, a projekty są oceniane w ramach kilku paneli tematycznych; składane projekty mogą dotyczyć wszystkich dziedzin wiedzy, z wyjątkiem tych, które są objęte Traktatem EURATOM;
 • zasadą nadrzędną jest mobilność międzynarodowa (przekraczanie granic państwowych) oraz sektorowa (sektor akademicki <-> sektor pozaakademicki). Naukowcy muszą spełniać regułę mobilności mówiącą, że nie mogą realizować grantu w kraju, w którym przebywali dłużej niż 12 miesięcy w ciągu ostatnich trzech lat do daty zamknięcia danego konkursu (odstępstwa w grantach Indywidualnych) lub rekrutacji (pozostałe rodzaje MSCA, odstępstwo dla RISE);
 • rodzaj działania MSCA warunkuje składanie projektu do KE przez (1) konsorcjum instytucji lub (2) pojedynczą organizację albo przez (3) indywidualnego naukowca w porozumieniu z instytucją go przyjmującą. Umowa grantowa (kontrakt) jest zawsze zawierana pomiędzy KE a instytucją.  Finansowane przez MSCA organizacje są zobowiązane do podpisania umowy zatrudnienia z naukowcami, zgodnie z obowiązującym w danym kraju prawem i z uwzględnieniem zasad KE;
 • nacisk kładziony jest na aktywny udział sektora pozaakademickiego, szczególnie przemysłu i MŚP oraz na rozwijaniu innowacyjnych kompetencji naukowców;
 • działania MSCA są finansowane na INNYCH zasadach niż ogólnie przyjęte dla H2020. Budżety tworzone są automatycznie na podstawie liczby osobo-miesięcy, na jakie zatrudniani lub oddelegowywani są naukowcy, zgodnie z przyjętymi przez KE stawkami na poszczególne kategorie kosztów (tzw. unit costs). Finansowanie obejmuje (1) wynagrodzenia lub oddelegowywania naukowców, (2) koszty realizacji badań, organizacji i/lub konferencji, szkoleń i kursów, (3) zarządzania oraz kosztów pośrednich;
 • kraje stowarzyszone z programem H2020 (Associated Countries) biorą udział w MSCA na takich samych zasadach jak kraje członkowskie UE (Member States MS);
 • w projektach mogą uczestniczyć zarówno organizacje jak i naukowcy z krajów trzecich, zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami dla H2020 zawartymi w Rules of Participation. Część z tych krajów może otrzymać finansowanie z H2020;
 • przy ocenie i realizacji projektów brane są pod uwagę oferowane warunki pracy, przejrzystość rekrutacji oraz możliwości rozwoju kariery w oparciu o zapisy Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.

Typy projektów:
 • Marie Skłodowska-Curie INNOVATIVE TRAINING NETWORKS (ITN)

Innowacyjne szkolenie naukowców ma na celu wyszkolenie nowego pokolenia kreatywnych, przedsiębiorczych i innowacyjnych naukowców, ustrukturyzowanie szkoleń doktorantów oraz zwiększenie możliwości zatrudnienia początkujących naukowców poprzez poprawę perspektyw rozwoju ich kariery w wyniku (1) prowadzenia przez nich prac badawczych w ramach, międzynarodowych zespołów naukowych oraz (2) rozwijania i poszerzania dodatkowych umiejętności, np. z zakresu transferu technologii, przedsiębiorczości, zarządzania zespołami i projektami badawczymi. Projekty trwające do 4 lat są składane przez konsorcjum instytucji, które następnie w otwartych i przejrzystych konkursach (ogłaszanych między innymi na Portalu EURAXESS) zatrudniają początkujących naukowców na okres od 3 do 36 miesięcy. W ramach projektu można organizować konferencje, szkoły letnie i specjalistyczne kursy, otwarte także dla naukowców i instytucji spoza konsorcjum projektu.

Kompleksowe i komplementarne programy szkoleniowe mogą być realizowane w ramach trzech typów projektów:

European Training Networks (ETN): przynajmniej 3 instytucje z 3 różnych krajów członkowskich i/lub stowarzyszonych z H2020 oferujące wspólny i komplementarny program szkoleniowy oparty o indywidualne projekty badawcze realizowane przez przyjmowanych początkujących naukowców.

European Industrial Doctorates (EID): przynajmniej 2 instytucje z 2 różnych krajów oraz 2 różnych sektorów oferujące studia doktoranckie, w ramach których doktorant musi spędzić przynajmniej 50% czasu w sektorze pozaakademickim (nacisk na udział przedsiębiorstw). Jedna z instytucji musi mieć prawo do przyznawania stopnia naukowego doktora.

European Joint Doctorates (EJD): przynajmniej 3 instytucje z 3 różnych krajów uprawnione do nadawania stopnia doktora oferujące wspólny programu studiów doktoranckich i przyznające wspólny/podwójny stopień doktora. Ten typ działań był wcześniej realizowany w ramach Programu ERASMUS.

Więcej informacji na podstronie Kariera i Mobilność w zakładkach: (1) Magister, doktorant oraz (2) Instytucje

ogłoszenie zamknięcie Informacje, dokumenty, FAQ, formularze, wyniki
2019 13.09.2018 15.01.2019 H2020-MSCA-ITN-2019

 

 • Marie Skłodowska-Curie CO-FUNDING OF REGIONAL, NATIONAL AND INTERNATIONAL PROGRAMMES (COFUND)

Współfinansowanie regionalnych, krajowych i międzynarodowych programów grantowych ma na celu zwiększenie puli i dostępności grantów wspierających rozwój kariery zarówno początkujących jak i doświadczonych naukowców. Projekt realizowany od 36 do 60 miesięcy przez jedną organizację znajdującą się w kraju członkowskim UE lub stowarzyszonym z H2020 opiera się na dofinansowaniu przez KE (do 10 mln euro/projekt) istniejących lub nowo utworzonych programów ukierunkowanych na międzynarodowe, międzysektorowe i interdyscyplinarne badania, szkolenia oraz mobilność. Dofinansowanie można uzyskać na dwa typy programów: (1) Doctoral Programmes – przeznaczone dla początkujących naukowcom, w tym doktorantów oraz (2) Fellowships Programmes – skierowane do doświadczonych naukowców. W H2020 KE dopuszcza możliwość dofinansowania projektu MSCA z Funduszy Strukturalnych.

Więcej informacji na podstronie Kariera i Mobilność w zakładkach: (1) Magister, doktorant, (2) Doktor, profesor oraz (3) Instytucje.

ogłoszenie zamknięcie Informacje, dokumenty, FAQ, formularze, wyniki
2018 12.04.2018 27.09.2018 H2020-MSCA-COFUND-2018
2019 04.04.2019 11.09.2019 H2020-MSCA-COFUND-2019
          Marie Skłodowska-Curie INDIVIDUAL FELLOWSHIPS (IF)

Indywidualne granty badawczo-szkoleniowe mają na celu rozwój kreatywności i innowacyjnego potencjału doświadczonych naukowców poprzez pracę nad indywidualnym projektem badawczym w sektorze akademickim lub pozaakademickim (szczególnie w przedsiębiorstwach) w Europie i/lub poza jej granicami, a także udział w konferencjach oraz różnego rodzaju szkoleniach, w tym rozwijających umiejętności i poszerzających wiedzę np. z zakresu transferu technologii, zarządzania zespołami i projektami badawczymi czy przedsiębiorczości. Umowa grantowa jest zawsze podpisywana pomiędzy KE a instytucją kraju członkowskiego UE lub stowarzyszonego z H2020.

Ten rodzaj działań MSCA obejmuje dwa typy projektów: (1) European Fellowships, które umożliwiają realizację grantu od 12 do 24 miesięcy w dowolnym kraju UE lub stowarzyszonym (obowiązuje reguła mobilności). W ich ramach dostępne są także granty związane z powrotem do kariery naukowej po co najmniej 12 miesięcznej przerwie oraz granty reintegracyjne umożliwiające powrót naukowcom do Europy; (2) Global Fellowships dają możliwość realizacji grantu najpierw w kraju trzecim (na zasadzie oddelegowania od 12 do 24 miesięcy, przy wyborze kraju obowiązuje reguła mobilności), a następnie obowiązkowy 12 miesięczny powrót do Europy (nie obowiązuje reguła mobilności, można grant realizować także w Polsce). W ramach obu typów projektu można zaplanować realizację części działań w innej europejskiej instytucji z sektora pozaakademickiego lub akademickiego na zasadzie oddelegowania od 3 do 6 miesięcy.

Więcej informacji na podstronie Kariera i Mobilność w zakładkach: (1) Magister, doktorant, (2) Doktor, profesor oraz (3) Instytucje.

ogłoszenie zamknięcie Informacje, dokumenty, FAQ, formularze, wyniki
2018 12.04.2018 12.09.2018 H2020-MSCA-IF-2018
2019 11.04.2019 11.09.2019
Przydatne linki:
  • Partcipant Portal: informacja o konkursach i ich wynikach, zasadach działań MSCA oraz dostęp do dokumentów, formularzy i narzędzi do składania wniosków: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
  • Strona KE dedykowana Działaniom Marii Skłodowskiej-Curie: informacje o zasadach i konkursach, dokumenty związane z realizacją projektów w H2020 i 7PR, baza zaakceptowanych projektów MSCA http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/marie-sk%C5%82odowska-curie-actions
  • Strona REA (Research Executive Agency) agencji KE odpowiedzialnej za implementację MSCA w H2020 i 7PR http://ec.europa.eu/rea/index_en.htm
  • EURAXESS – Polskie Centrum Informacji dla Naukowców: informacje prawno-administracyjne związane z przyjmowaniem naukowców w Polsce i wyjazdami polskich naukowców za granicę, baza instytucji oferujących  stypendia i granty naukowe http://www.euraxess.pl
  •  EURAXESS – Europejski Portal dla Mobilnych Naukowców: informacje o przepisach oraz dane kontaktowe instytucji pomagającym mobilnym naukowcom w 40 krajach, europejska baza ofert  pracy dla naukowców, polityka europejska dotycząca kariery naukowej, w tym Europejska Karta Naukowca i Kodeks postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych http://ec.europa.eu/euraxess/

Źródło: http://www.kpk.gov.pl/?page_id=10250

© 2023 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron: OlimpWeb