Centra Doskonałości Naukowej Dioscuri

Zaproszenie do zgłaszania ofert przez polskie instytucje naukowe, które zapewnią warunki do utworzenia Centrów Doskonałości Naukowej Dioscuri w ramach swej struktury

Zgłoszenie należy wysłać do dnia 5 listopada 2018 r. na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej ESP (ePUAP) Narodowego Centrum Nauki: /ncn/SkrytkaESP. W tytule wiadomości proszę wpisać: „Zgłoszenie Dioscuri„.

Niniejsze ogłoszenie ma na celu zebranie zgłoszeń od polskich instytucji naukowych, które są gotowe na utworzenie Centrum Dioscuri w ramach swojej struktury. Zgłoszenia spełniające wymagania formalne zostaną opublikowane w ogłoszeniu konkursu Dioscuri, co ułatwi naukowcom znalezienie odpowiedniej instytucji naukowej w Polsce. Naukowcy będą mogli również wybrać instytucję naukową spoza opublikowanej listy, pod warunkiem, że spełni ona wymogi formalne i zobowiąże się do spełnienia warunków podstawowych utworzenia Centrum Dioscuri.

Opis programu

Program Dioscuri powstał z inicjatywy Towarzystwa Maxa Plancka (MPG), a jego celem jest utworzenie Centrów Doskonałości Naukowej Dioscuri w Środkowej i Wschodniej Europie. Program umożliwi wybitnym naukowcom prowadzenie badań na najwyższym światowym poziomie w jednostkach naukowych zlokalizowanych w tej części Europy.

Przy współudziale Narodowego Centrum Nauki (NCN) program rozpoczyna się od utworzenia do 10 Centrów Dioscuri w Polsce we wszystkich dziedzinach nauki. Centra te będą współpracować z niemieckim partnerem (naukowcem pracującym w niemieckiej instytucji naukowej) w celu wzmocnienia współpracy naukowej pomiędzy Polską i Niemcami; będą finansowane przez NCN ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP oraz Ministerstwa Edukacji i Badań Naukowych Republiki Federalnej Niemiec.

Centra Dioscuri, utworzone zostaną przez naukowców – laureatów międzynarodowych konkursów Dioscuri. Drugi konkurs na utworzenie kolejnych Centrów Dioscuri w Polsce będzie ogłoszony w grudniu 2018 r. i rozstrzygnięty w 2019 r.

Konkurs będzie skierowany do wybitnych naukowców ze stopniem naukowym doktora, do 15 lat po uzyskaniu tego stopnia. Naukowcy będą składać wspólny wniosek wraz z polską instytucja naukową pod warunkiem, że naukowcy ci nie byli zatrudnieni na umowę o pracę w tej instytucji w ciągu 2 ostatnich lat przed upływem terminu składania wniosku. Każdy laureat konkursu utworzy Centrum Dioscuri, którym będzie kierować i w którym będzie prowadzić nowatorskie badania naukowe na najwyższym światowym poziomie.

Instytucja naukowa, w której utworzone zostanie Centrum Dioscuri otrzyma równowartość maksymalnie 300 000 euro rocznie do wykorzystania wyłącznie na działalność Centrum Dioscuri. Jednocześnie instytucja ta musi zagwarantować spełnienie warunków podstawowych opisanych poniżej. Finansowanie jest zaplanowane na okres 5 lat, z możliwością jednokrotnego przedłużenia na kolejne 5 lat, pod warunkiem pozytywnej oceny i dostępności środków.

Fundusze będą mogły być wykorzystane na sfinansowanie:

 1. wynagrodzenia kierownika Centrum Dioscuri (laureata konkursu Dioscuri) w wysokości 100 000 euro rocznie;
 2. wynagrodzeń członków zespołu naukowego Centrum Dioscuri oraz stypendiów naukowych (stypendia naukowe mogą być przyznawane wyłącznie zgodnie z regulaminem NCN);
 3. koszty działalności naukowej Centrum Dioscuri (koszty materiałów, podróży, publikacji, innej aktywności naukowej, itd.);
 4. koszty współpracy z niemieckim partnerem;
 5. w ramach finansowania nie przewidziano kosztów pośrednich dla instytucji naukowej, kosztów obsługi administracyjnej i finansowej oraz aparatury naukowo-badawczej i infrastruktury.

Pełna nazwa Centrum Dioscuri brzmi:

Dioscuri Centre of Scientific Excellence
A programme initiated by the Max Planck Society, jointly managed by the National Science Centre in Poland, and mutually funded by MNiSW and BMBF

Logos of Dioscuri partners

Adresaci ogłoszenia

Jednostki naukowe określone w Art. 2 pkt. 9 a-f oraz pkt. 16a [1] Ustawy z 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. 2010 Nr 96 poz. 615 z poźn. zm.) zwane dalej „instytucją naukową”.

Warunki Zgłoszenia

Instytucja naukowa zobowiązuje się do zagwarantowania warunków podstawowych:

 1. Zatrudnienia na pełny etat laureata konkursu Dioscuri na cały okres finansowania Centrum Dioscuri (również w przypadku przedłużenia jego finansowania);
 2. Zatrudnienia członków zespołu Centrum Dioscuri ze środków przekazanych instytucji naukowej w ramach budżetu Dioscuri (forma zatrudnienia do uzgodnienia pomiędzy laureatem konkursu, jednostką i członkiem zespołu: umowa o pracę, umowa cywilnoprawna, stypendium);
 3. Zapewnienia dodatkowych funduszy przeznaczonych do dyspozycji Centrum Dioscuri w wysokości co najmniej równowartości 25 000 euro rocznie przez cały okres finansowania Centrum Dioscuri (również w przypadku przedłużenia jego finansowania).
 4. Zapewnienia optymalnych warunków do prowadzenia badań naukowych, w tym: przestrzeni laboratoryjnej lub biurowej, infrastruktury/aparatury badawczej w zależności od potrzeb wynikających z planowanych i prowadzonych zadań badawczych.
 5. Zapewnienia obsługi administracyjnej i finansowej oraz wsparcia przez cały okres finansowania Centrum Dioscuri (również w przypadku przedłużenia jego działalności), a w szczególności na początku jego działania. Wsparcie obejmuje również pomoc przy relokacji laureata konkursu.
 6. Zapewnienia pracownika administracyjnego (władającego biegle językiem angielskim) na cały okres finansowania Centrum Dioscuri (również w przypadku przedłużenia jego działalności) zatrudnionego na pełny etat na koszt instytucji naukowej, którego zakres obowiązków obejmował będzie pracę wyłącznie na rzecz Centrum Dioscuri.
 7. Zobowiązanie do długotrwałej współpracy z laureatem konkursu wykraczającej poza czas finansowania Centrum Dioscuri. Zobowiązanie oznacza zatrudnienie laureata na czas nieokreślony po zakończeniu finansowania w ramach programu Dioscuri lub utworzenie nowego stanowiska, na które laureat Dioscuri będzie mógł zgłosić swoja kandydaturę w ramach konkursu.

Instytucja naukowa może również zaoferować na potrzeby Centrum Dioscuri warunki dodatkowe inne niż wymienione powyżej m.in.:

 1. dodatkowe finansowanie Centrum Dioscuri przeznaczone na prowadzenie badań, koszty zatrudnienia członka/członków zespołu naukowego Centrum Dioscuri itp.;
 2. ułatwienia lub inne zachęty do utworzenia Centrum Dioscuri w tej instytucji;
 3. inne.

Narodowe Centrum Nauki zastrzega sobie prawo do weryfikacji spełnienia zadeklarowanych warunków na każdym etapie postępowania poprzez wizyty w instytucjach naukowych, w których tworzone będą Centra Dioscuri. W przypadku braku spełnienia zadeklarowanych warunków Centrum Dioscuri może być utworzone w innej jednostce naukowej.

Sposób i termin składania zgłoszeń

Zakres danych wymaganych w zgłoszeniu określa formularz rejestracyjny. Wszystkie informację należy podać w języku angielskim.

 1. Zgłoszenie będzie przyjmowane wyłącznie w formie elektronicznej jako:
  1. pojedynczy plik PDF podpisany elektronicznym podpisem kwalifikowanym w formacie PAdES przez osobę upoważnioną do reprezentowania jednostki naukowej
   oraz
  2. plik w formie edytowalnej (np. doc) zawierający te same informacje, plik ten nie musi być podpisany podpisem kwalifikowanym

  Zgłoszenie należy wysłać do dnia 5 listopada 2018 r. na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej ESP (ePUAP) Narodowego Centrum Nauki: /ncn/SkrytkaESP. W tytule wiadomości proszę wpisać: „Zgłoszenie Dioscuri„.

 2. Zgłoszenie zostanie zweryfikowane przez pracowników NCN i, jeśli spełni wszystkie wymogi, będzie opublikowane w ogłoszeniu konkursu Dioscuri na liście instytucji naukowych gotowych do utworzenia Centrum Dioscuri w ramach swojej struktury.
 3. Instytucje naukowe mogą składać więcej niż jedno zgłoszenie pod warunkiem, że każde z nich będzie zgłoszone w innej dyscyplinie naukowej, które są zdefiniowane w pkt 5 formularza rejestracyjnego.

Kontakt

 1. Marcin Liana, tel.: +48 12 341 9161, e-mail: marcin.liana@ncn.gov.pl
 2. Małgorzata Jacobs, tel.: +48 12 341 9173, e-mail: malgorzata.jacobs@ncn.gov.pl

Formularz rejestracyjny

Wersja PDF ogłoszenia.

Przypisy

[1] Wyłącznie centra naukowe uczelni utworzone w ramach struktury jednej uczelni.

© 2023 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron: OlimpWeb