MNiSW: Stypendia ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów na rok 2018/2019

Wnioski na stypendia na rok 2018/2019 wraz z tabelką powinny zostać przekazane przez Rektora UW do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 października 2018 r. W związku z powyższym wszystkie jednostki organizacyjne zobowiązane są do przekazania wniosków zaopiniowanych i podpisanych przez przewodniczącego rady podstawowej jednostki organizacyjnej wraz z wypełnioną i podpisaną tabela w programie Excel do Biura Spraw Studenckich UW w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 października 2018 r. Przewodniczący Rady Wydziału opiniuje i podpisuje wnioski o stypendium ministra tylko tych studentów, którzy mają zaliczany rok studiów W momencie opiniowanie.

Do 15 października 2018 r. rektorzy uczelni mogą składać wnioski o przyznanie doktorantom  stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2018/2019. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego może przyznać do 84 stypendia. Wysokość pojedynczego stypendium nie może przekroczyć 25 000 zł.

Stypendium ministra na rok akademicki 2018/2019  może być przyznane doktorantowi, który spełnił łącznie następujące warunki:

  • zaliczył rok studiów doktoranckich w poprzednim roku akademickim;
  • uzyskał w danym roku akademickim wpis na kolejny rok studiów doktoranckich przewidziany w programie tych studiów;
  • uzyskał w okresie studiów doktoranckich wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane z dziedziną nauki i dyscypliną naukową albo dziedziną sztuki i dyscypliną artystyczną, w których zostały utworzone odbywane przez niego studia doktoranckie, lub
  • wybitne osiągnięcia w sporcie.

Czytaj więcej: https://www.nauka.gov.pl/komunikaty/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-doktorantow-na-rok-akademicki-2018-2019.html

Wnioskowanie o stypendia ministra odbywać się będzie z wykorzystaniem USOSweb

Należy wypełnić i zarejestrować wniosek w USOSweb (należy  w zakładce ‘dla wszystkich’ wybrać „Wnioski”), następnie wygenerowane z systemu, wydrukowane i podpisane dokumenty (wraz z  załącznikami potwierdzającymi osiągnięcia) składać w Dziekanacie. Należy również dostarczyć wygenerowane oświadczenie o zgodzie na zamieszczenie imienia i nazwiska na stronie internetowej ministerstwa.

Więcej informacji dotyczących stypendium ministra (zasady, wskazówki dotyczące dokumentowania osiągnięć, wypełniania) znajdą Państwo na stronach BSD – w zakładce „stypendia ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów”.

UWAGA: Doktoranci na pierwszym i na ostatnim roku studiów nie mogą ubiegać się o przyznanie stypendium ministra. Reguluje to paragraf 2, ustęp 1 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawane doktorantom:

„Stypendium na dany rok akademicki może być przyznane doktorantowi, który zaliczył rok studiów doktoranckich w poprzednim roku akademickim i uzyskał w danym roku akademickim wpis na kolejny rok studiów doktoranckich przewidziany w programie tych studiów oraz uzyskał w okresie studiów doktoranckich.”

Ponadto istotną informacją jest to, że doktoranci przedłużający studia doktoranckie, również nie mogą się o ww. stypendium ubiegać:

„W myśl orzecznictwa sądów administracyjnych (m.in. sygn. akt II SA/Wa 1203/16), stypendium nie może być przyznane osobie, która zaliczyła ostatni (czwarty) rok studiów doktoranckich i w danym roku akademickim uzyskała przedłużenie okresu odbywania studiów doktoranckich zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz. U. poz. 558).

Zgodnie z art. 184 ust. 5 w związku z art. 199 ust. 4 ww. ustawy, stypendium nie przysługuje doktorantowi, który ukończył już jedne studia doktoranckie. Weryfikacji wniosków pod kątem spełniania ww. warunku dokonują uczelnie.

© 2023 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron: OlimpWeb