MNiSW: Stypendia ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok 2018/2019

Wnioski na stypendia na rok 2018/2019 wraz z tabelką powinny zostać przekazane przez Rektora UW do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 października 2018 r. W związku z powyższym wszystkie jednostki organizacyjne zobowiązane są do przekazania wniosków zaopiniowanych i podpisanych przez przewodniczącego rady podstawowej jednostki organizacyjnej wraz z wypełnioną i podpisaną tabela w programie Excel do Biura Spraw Studenckich UW w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 października 2018 r. Przewodniczący Rady Wydziału opiniuje i podpisuje wnioski o stypendium ministra tylko tych studentów, którzy mają zaliczany rok studiów W momencie opiniowanie.


Zgodnie z ww. rozporządzeniem, stypendium ministra na rok akademicki 2018/2019 może być przyznane studentowi, który:

  • zaliczył rok studiów w poprzednim roku akademickim i uzyskał w danym roku akademickim wpis na kolejny rok studiów przewidziany w planie studiów albo
  • został przyjęty na studia drugiego stopnia oraz uzyskał w okresie studiów:
  • wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane z odbywanymi studiami lub
  • wybitne osiągnięcia w sporcie.

Wnioskowanie o stypendia ministra będzie się odbywać z wykorzystaniem USOSweb – będzie to możliwe od 7 sierpnia. Studenci i doktoranci będą wypełniać i rejestrować wnioski w USOSweb, a następnie wygenerowane z systemu, wydrukowane i podpisane dokumenty (wraz z załącznikami potwierdzającymi osiągnięcia) składać do kierowników jednostek. Szczegóły na stronie http://bss.uw.edu.pl/ w zakładce Sekcja socjalna

Tryb ubiegania się o stypendium:

Stypendium przyznaje się na wniosek rektora uczelni zaopiniowany przez radę jednostki. Student może przedstawić swoją kandydaturę do stypendium na każdym z kierunków, na którym studiuje, z tym że stypendium może otrzymać tylko na jednym, wskazanym przez siebie kierunku.

Wnioski o stypendium ministra generuje się w USOSweb, w sekcji Dla wszystkich > Wnioski. Po zarejestrowaniu wniosku w systemie należy:

  • wydrukować go,
  • podpisać jego pierwszą stronę (kandydatura) oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na zamieszczenie na stronie ministerstwa imienia i nazwiska w wypadku otrzymania stypendium,
  • załączyć do niego wyżej opisane, potwierdzające uzyskanie wpisanych osiągnięć dokumenty,
  • w wyznaczonym przez jednostkę terminie złożyć w dziekanacie lub sekretariacie jednostki komplet dokumentów.

Terminy wyznaczone przez jednostki zamieszczane są w USOSweb, w zakładce Wnioski.

Wnioski złożone w danej jednostce zostaną przedstawione radzie jednostki do zaopiniowania. Zaopiniowane pozytywnie wnioski zostaną przekazane rektorowi, który prześle je do ministerstwa.

Ogłoszenie oraz niezbędne informacje i dokumenty znajdują się na stronie https://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-2018-2019.html

© 2023 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron: OlimpWeb