Dla doktorantów – NAWA: Program im. Iwanowskiej

Do 18 grudnia 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu im. Wilhelminy Iwanowkiej, którego organizatorem jest Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej.

Celem Programu jest wspieranie mobilności międzynarodowej doktorantów przez umożliwienie im
zdobycia doświadczenia naukowego w zagranicznych ośrodkach badawczych oraz akademickich,
nawiązania międzynarodowej współpracy naukowej oraz realizacji części studiów doktoranckich
w jednostkach zagranicznych.

Program otwarty jest dla doktorantów reprezentujących wszystkie dziedziny nauki. Nie wprowadza się także ograniczeń co do krajów, w których zlokalizowane są ośrodki goszczące.

Jeden Wnioskodawca może złożyć wyłącznie jeden wniosek o finansowanie w danym naborze w ramach Programu, obejmujący wyjazd do jednego ośrodka goszczącego.

Wyjazdy w ramach programu mogą trwać od 6 do 12 miesięcy. Program zapewnia finansowanie
stypendium obejmującego zarówno koszty utrzymania Beneficjenta związane z jego pobytem
w zagranicznym ośrodku goszczącym w wysokości 6 000 zł lub 9 000 zł miesięcznie 1 , jak i dodatek
mobilnościowy. Kwota stypendium może być podwyższona, jeśli w wyjeździe uczestniczy małżonek
Beneficjenta oraz jego niepełnoletnie dzieci, a w przypadku Beneficjenta z orzeczoną
niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub umiarkowanym – opiekun.
W ramach Programu uprawnione są wyjazdy, których celem może być:

 1. odbycie części studiów doktoranckich;
 2. zrealizowanie części programu „Doktorat wdrożeniowy”, zgodnie z zasadami ogłoszonymi
  przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego;
 3. prowadzenie badań naukowych powiązanych z realizacją pracy doktorskiej;
 4. pozyskanie materiałów do pracy doktorskiej lub publikacji naukowej;
 5. prowadzenie w ośrodku goszczącym zajęć dydaktycznych jako uzupełnienie powyższych
  celów;
 6. inna forma lub formy aktywności naukowej lub akademickiej powiązane z realizacją pracy
  doktorskiej jako uzupełnienie powyższych celów.

We wniosku Wnioskodawca przedstawia projekt obejmujący jedno lub więcej wskazanych powyżej
działań, które zamierza zrealizować w zagranicznym ośrodku goszczącym, wskazując ich cele, znaczenie dla rozwoju jego kariery naukowej oraz uzasadniając wybór ośrodka goszczącego dla planowanych działań. Wnioskodawca załącza także zaproszenie z ośrodka goszczącego, potwierdzające wolę jego przyjęcia na wnioskowany okres, a w przypadku planowanego odbycia części studiów doktoranckich – program tych studiów.

Wnioski mogą składać doktoranci, którzy m.in. posiadają co najmniej dwie obcojęzyczne publikacje w punktowanych czasopismach z wykazu MNiSW 7 , opublikowane w ciągu ostatnich trzech lat przed dniem złożenia wniosku.

Wykaz czasopism naukowych 2013 – 2017

Źródło: https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/597-zaprojektuj-swoja-naukowa-kariere-program-im-iwanowskiej-ogloszony

© 2023 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron: OlimpWeb