Instrukcja wypełniania wniosków do Opus 16, Sonata 14 lub Preludium 16 – wypełnianie zakładek formularza w systemie ZSUN/OSF

Narodowe Centrum Nauki opublikowało instrukcje do przygotowania wniosków w ramach konkursów Opus 16, Sonata 14 lub Preludium 16.

Wnioski można składać do 10 grudnia w BOB, w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF do 17 grudnia 2018 r.


 • OPUS 16 – konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów. Zgłaszany projekt może trwać od 12 do 36 miesięcy. Koszty pośrednie projektu – 40% wnioskowanych kosztów bezpośrednich (z wyłączeniem aparatury).
  • Osoba na stanowisku typu post-doc musi spełniać dodatkowy warunek:w ciągu ostatnich dwóch lat przed podjęciem zatrudnienia w projekcie nie była zatrudniona na podstawie umowy o pracę w podmiocie, w którym będzie realizowany projekt badawczy. Pełna definicja osoby na stanowisku post-doc zawarta jest w Regulaminie przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz stypendiów doktorskich.

  Informujemy również, że w konkursie OPUS 16 Kierownik projektu zobowiązany jest prowadzić działalność naukowo-badawczą w miejscu wskazanym jako miejsce realizacji projektu przez co najmniej 50% czasu trwania projektu. Do okresu tego zalicza się niezbędne dla realizacji projektu wyjazdy służbowe, w szczególności związane z badaniami terenowymi, udziałem w konferencjach naukowych, przeprowadzaniem kwerend czy stażami.

 • PRELUDIUM 16 – konkurs na projekty badawcze, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora. Zgłaszany projekt może trwać od 12 do 36 miesięcy. Budżet zgłaszanych projektów nie może przekraczać:
  • 70 000 zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 12 miesięcy;
  • 140 000 zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 24 miesiące;
  • 210 000 zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 36 miesięcy.

Koszty pośrednie projektu – 40% wnioskowanych kosztów bezpośrednich

 • SONATA 14– konkurs na projekty badawcze, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem (tzn. osobę, która stopień doktora zdobyła w terminie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2016 r. Do okresu tego nie wlicza się urlopu macierzyńskiego i wychowawczego, udzielanych na zasadach określonych w Kodeksie pracy).
  Koszty pośrednie projektu – 40% wnioskowanych kosztów bezpośrednich

Wnioski są składane wyłącznie w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF.

Wniosek uznaje się za złożony w formie elektronicznej, gdy jego status w systemie ZSUN/OSF zostanie zmieniony na „wysłany”. Sprawdzenie, czy operacja wysyłania wniosku zakończyła się poprawnie jest obowiązkiem wnioskodawcy.

Źródło: https://ncn.gov.pl/aktualnosci/2018-10-30-instrukcje-wypelniania-wniosku

Dane do wniosków:

Nazwa Jednostki UNIWERSYTET WARSZAWSKI
Adres siedziby (ulica, kod pocztowy, miejscowość, województwo) UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 26/28, 00-927 WARSZAWA, MAZOWIECKIE
Numer telefonu +48 22 55 20 350
Numer faks +48 22 55 24 000
Adres e-mail  prorektornauka@adm.uw.edu.pl
Adres strony www www.uw.edu.pl
Dane kierownika jednostki (nazwa stanowiska, tytuł naukowy, imię, nazwisko) Prorektor ds. naukowychdr hab. Maciej Duszczyk
Numer NIP 525-001-12-66
Numer REGON 000001258
Identyfikator gminy 1465108
Elektroniczna skrzynka podawcza ESP /uwedupl/SkrytkaESP
Czy jednostka otrzymuje dotację na działalność statutową z budżetu nauki? Tak
Czy podmiot stanowi jednostkę zaliczaną do sektora finansów publicznych? Tak
Czy finansowanie projektu będzie stanowić pomoc publiczną?  (przy wnioskach NCN)
NIE↑ kliknij, by powiększyć 

© 2023 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron: OlimpWeb