NCN – konkursy na Sonatina 3 i Etiuda 7

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
8 marca w BOB
15 marca 2019 w NCN

SONATINA 3 – na projekty badawcze realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie do 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem

SONATINA jest konkursem, którego celem jest wsparcie kariery młodych badaczy poprzez stworzenie możliwości zatrudnienia i prowadzenia badań naukowych w Polsce oraz umożliwienie zdobycia wiedzy i doświadczenia podczas realizacji staży w wysokiej jakości zagranicznych ośrodkach naukowych.

Kierownik projektu: osoba posiadająca stopień naukowy doktora uzyskany w okresie do 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem lub której stopień naukowy doktora zostanie nadany do 30 czerwca 2019 r.

Czas trwania: 24 lub 36 miesięcy

Finansowanie:

Podmiot będący miejscem realizacji projektu badawczego otrzyma środki finansowe na:

  • zatrudnienie kierownika projektu na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy w okresie realizacji przez niego projektu badawczego,
  • realizację projektu badawczego zgodnie z kosztorysem wskazanym we wniosku,
  • realizację przez kierownika projektu stażu zagranicznego w wybranym przez niego zagranicznym ośrodku naukowym:
    • środki na pokrycie kosztów związanych z pobytem za granicą: 12 000 zł miesięcznie – kwota przemnożona przez procentowy wskaźnik korekcyjny ustalony dla danego kraju,
    • środki na pokrycie kosztów podróży w obie strony: od 1000 zł do 10 000 zł, zgodnie ze określonymi stawkami.

Do konkursu SONATINA 3 mogą być zgłaszane wnioski, które nie przewidują zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania.

więcej


ETIUDA 7 – konkurs na stypendia doktorskie

Uwaga: prowadzenie badań w ramach innego projektu badawczego nie wyklucza ubiegania się o Etiudę, w związku czym kierownicy projektów Preludium mogą ubiegać się o równolegle prowadzony projekt Etiuda.

Konkurs skierowany do: osób nieposiadających stopnia naukowego doktora, które wykazują się sukcesami w działalności naukowej i mają otwarty przewód doktorski lub otworzą go do dnia 30 kwietnia 2019 r. Laureat zobowiązuje się do uzyskania stopnia naukowego doktora w terminie do 12 miesięcy po zakończeniu pobierania stypendium naukowego i nie wcześniej niż 6 miesięcy od czasu rozpoczęcia jego pobierania.

Czas trwania: okres przyznania stypendium od 6 do 12 miesięcy oraz obowiązkowy staż zagraniczny trwający od 3 do 6 miesięcy. Staż powinien odbyć się w wybranym ośrodku naukowym w kraju należącym do listy określonej przez NCN w trakcie pobierania stypendium lub do 12 miesięcy od daty zakończenia pobierania stypendium w ramach konkursu ETIUDA 7.

więcej

Wnioski w konkursach ogłoszonych przez Narodowe Centrum Nauki można składać za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF do16 marca 2020 r. do godziny 16.00.

Wnioski będą oceniane w dwuetapowej procedurze przez Zespoły Ekspertów NCN składające się z wybitnych naukowców specjalizujących się w danej dziedzinie, przy wsparciu ekspertów zewnętrznych, w tym również zagranicznych.

Wyniki konkursów SONATINA 4 oraz ETIUDA 8 będą znane najpóźniej jesienią 2020 r.

https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2019-12-16-ogloszenie-sonatina4-etiuda8

© 2023 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron: OlimpWeb