Informacja w sprawie składania wniosków w postępowaniach o awans naukowy

Zgodnie z procedurą przyjętą 16 października przez Senat UW stopień doktora nadawać będą rady naukowe dyscyplin bądź Rada Naukowa Dziedzin, jeżeli rozprawa obejmować będzie zagadnienia z więcej niż jednej dyscypliny. Stopień doktora habilitowanego nadawać będą rady naukowe dyscyplin.

Rady naukowe dyscyplin oraz Rada Naukowa Dziedzin to organy wprowadzone przez Statut UW uchwalony 26 czerwca 2019 r .

Uchwała Senatu UW nr 481 z 16 października 2019 r. reguluje szczegółowe kwestie związane ze sposobem postępowania w sprawie nadawania stopni. Załącznikami do uchwały są:

  • zasady postępowania w sprawie nadania stopnia doktora,
    zawierają one zapisy dotyczące: sposobu wyznaczania i zmiany promotora, wszczęcia postępowania, trybu złożenia rozprawy, komisji egzaminacyjnej, komisji doktorskiej (która może zostać powołana w celu podejmowania czynności w postępowaniu), recenzentów oraz obrony; dokument reguluje też kwestie trybu eksternistycznego oraz nadawania stopnia doktora wspólnie z innymi podmiotami (uczelniami, instytutami PAN, instytutami badawczymi lub międzynarodowymi)
  • zasady postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego.
    zawierają one zapisy dotyczące: wszczęcia postępowania, komisji habilitacyjnej, recenzentów oraz kolokwium

Zgodnie z nowym Statutem UW do 1/3 członków rad naukowych dyscyplin powołuje rektor, pozostali są wyłaniani w drodze wyborów. Zarządzenia dotyczące powołania przez prof. Marcina Pałysa, rektora UW, członków 22 rad weszły w życie 1 października 2019 r. Obecnie trwają wybory pozostałych członków. Zgodnie z uchwałą Uczelnianej Komisji Wyborczej odbędą się one do 31 października.

Źródło: https://www.uw.edu.pl/procedura-nadawania-stopni-doktora-i-doktora-habilitowanego/


Zgodnie z art. 179 ust. 3 pkt. 2 lit. a i pkt. 3 lit. a ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669) w uczelni do dnia 30 września 2019 r. rada jednostki organizacyjnej nadaje stopień doktora i doktora habilitowanego, jak również prowadzi czynności związane z postępowaniem o nadanie tytułu profesora.

W świetle powyższego przepisu uprzejmie informujemy, iż adresatami wniosków o wszczęcie przewodu doktorskiego oraz postępowania o nadanie tytułu profesora powinny być jednostki organizacyjne danej uczelni.

Natomiast we wniosku o wszczęcie postępowania habilitacyjnego, skierowanym do Centralnej Komisji do Spraw  Stopni i Tytułów, powinna zostać wskazana przez kandydata – równolegle do uczelni – jej jednostka organizacyjna.

Ponadto, z uwagi na wskazane wprost w art. 179 ust. 3 pkt. 2 lit. a i pkt. 3 lit. a ustawy kompetencje rady, nie jest konieczne wydawanie im przez rektora albo senat uczelni upoważnienia w przedmiotowym zakresie.

Źródło: https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-w-sprawie-skladania-wnioskow-w-postepowaniach-o-awans-naukowy

© 2023 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron: OlimpWeb