PROGRAM „DIALOG” – obszar „Humanistyka dla rozwoju”

Z dniem 24 stycznia 2019 r. ustanawia się program pod nazwą „DIALOG”

Celem programu jest wsparcie działań służących budowaniu współpracy i trwałych relacji między podmiotami działającymi w obszarze nauki a podmiotami działającymi w sferze społeczno-gospodarczej. Program jest ukierunkowany na wspieranie działań zmierzających do: implementacji rozwiązań prowadzących do podwyższania jakości i konkurencyjności prowadzonych badań naukowych, w tym związanych z umiędzynarodowieniem, efektywną ewaluacją podejmowanych działań, wzmacnianiem kadry naukowo-dydaktycznej; pobudzenia innowacyjności oraz stworzenia mechanizmów współpracy między nauką a gospodarką; wzmocnienia potencjału oraz stymulowania rozwoju nauk humanistycznych i społecznych.

 • Dla kogo: Jednostki naukowe, Podmioty działające na rzecz nauki, Konsorcja
 • Dziedziny: Nauki humanistyczne, Nauki społeczne, Nauki ścisłe i techniczne, Nauki o życiu
 • Budżet: 20 mln zł/rok. Dofinansowanie dla jednego grantu: od 100 tys. do 2 mln zł.
 • Terminy: Nabór wniosków jest ciągły i trwa do 31 grudnia 2019 r. Minister zastrzega sobie prawo do zmiany terminu zakończenia naboru wniosków.

Program obejmuje finansowanie projektów w trzech obszarach:

 1. obszar „Doskonałość naukowa”
 2. obszar „Nauka dla innowacyjności”
 3. obszar „Humanistyka dla rozwoju” służący wspieraniu projektów mających na celu:
  a) rozwój nauk humanistycznych oraz stymulowanie i promowanie innowacyjnych badań
  humanistycznych,
  b) wykorzystanie humanistyki do rozwoju innych obszarów nauki, a także kultury, edukacji, gospodarki lub społeczeństwa.

Warunki konkursu [pdf]

Wniosek, wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w formie elektronicznej
w systemie OSF (Obsługa Strumieni Finansowania), dostępnym na stronie osf.opi.org.pl .

Wniosek uznaje się za złożony w formie elektronicznej, gdy jego status w systemie OSF
zostanie zmieniony na „wysłany”. Sprawdzenie, czy operacja wysłania wniosku zakończyła
się poprawnie, jest obowiązkiem wnioskodawcy.

Pierwszą stronę wniosku, wygenerowaną przez system OSF, podpisaną przez osobę/osoby
upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy, należy dostarczyć w postaci dokumentu
elektronicznego uwierzytelnionego przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego
albo podpisu zaufanego, za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej urzędu
obsługującego ministra, w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku w systemie OSF. Wnioski,
wobec których nie spełniono powyższego obowiązku, nie będą podlegały ocenie.

Źródło: https://www.gov.pl/web/nauka/dialog

© 2023 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron: OlimpWeb