Nagrody Ministra – nabór wniosków

Termin składania wniosków w MNiSW – 31 marca 2019!

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego informuje, że w dniu 30 stycznia 2019 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia
23 stycznia  2019 r. w sprawie nagród ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki (Poz. 182)
.

Rozporządzenie to stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 363 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn zm.)  i obowiązuje wszystkich uprawnionych wnioskodawców w 2019 r.

Dotychczasowe akty prawne (ustawy i rozporządzenia) regulujące przyznawanie nagród Ministra Nauki i  Szkolnictwa Wyższego, na podstawie art. 169 pkt 2–4 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669 i poz. 39) utraciły moc obowiązującą.

Ze względu na zmianę dotychczasowej procedury dotyczącej przyznawania nagród oraz zastosowanie nowych rozwiązań prawnych Ministerstwo zwraca uwagę na najważniejsze kwestie objęte przepisami nowego rozporządzenia nagrodowego:

 1. określono rodzaje osiągnięć, za które mogą być przyznane nagrody, tj. znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej, wdrożeniowej lub organizacyjnej oraz całokształt dorobku;
 2. zaproponowano nowy katalog uprawnionych wnioskodawców:
 • rektor uczelni nadzorowanej przez ministra;
 • prezydent federacji podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki;
 • prezes Polskiej Akademii Nauk;
  • dyrektor instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk;
 • dyrektor instytutu badawczego;
 • dyrektor międzynarodowego instytutu naukowego utworzonego na podstawie odrębnej ustawy działającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • prezes Polskiej Akademii Umiejętności;
 • osoba kierująca innym podmiotem prowadzącym głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły;
 1. nagroda będzie mogła być przyznana za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej, wdrożeniowej lub organizacyjnej uzyskane w okresie dwóch lat poprzedzających rok złożenia wniosku;
 2. wnioski o przyznanie nagrody należy składać w terminie do dnia 31 marca, z wyjątkiem wniosków o przyznanie nagrody za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności organizacyjnej z tytułu efektywnego zarządzania podmiotem, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, które należy składać w terminie do dnia 15 lipca;
 3. wnioskodawca w danym roku będzie mógł zgłosić po jednej osobie lub grupie osób (do nagrody zespołowej), w każdym z rodzajów znaczących osiągnięć w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej lub wdrożeniowej, oraz po jednej osobie do nagrody za osiągnięcia w zakresie działalności organizacyjnej lub za całokształt dorobku;
 4. wnioskodawca może wskazać we wniosku jako kandydata do nagrody:
 • osobę zatrudnioną w kierowanym przez niego podmiocie albo
 • grupę osób, jeżeli w jej skład wchodzi co najmniej jedna osoba zatrudniona w kierowanym przez niego podmiocie;
 1. wniosek powinien być  sporządzony zgodnie ze wzorem określonym w załączniku do rozporządzenia, przy czym wraz z wnioskiem należy złożyć odwzorowania cyfrowe (skany) dokumentów, które potwierdzają uzyskane znaczące osiągnięcie uzasadniające przyznanie nagrody (wzór wniosku do pobrania);
 2. wnioski należy składać w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem zaufanym albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym, za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ministra;
 3. w przypadku nagrody za całokształt dorobku wskazano, że kandydat do nagrody winien posiadać nie krótszy niż 20 lat okres zatrudnienia w podmiotach, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zagranicznej uczelni lub instytucji naukowej;
 4. wnioskodawca, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia, wraz z wnioskiem składa odwzorowanie cyfrowe dokumentu potwierdzającego prowadzenie przez kierowany podmiot działalności naukowej w sposób samodzielny i ciągły w postaci:
 • aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, lub
 • umowy, statutu lub innego przewidzianego przepisami prawa dokumentu dotyczącego ustanowienia, działalności i organizacji wnioskodawcy;
 1. wnioskodawca, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia, wraz z wnioskiem składa informację obejmującą wykaz:
 • badań naukowych zrealizowanych przez wnioskodawcę w ciągu ostatnich 2 lat przed złożeniem wniosku wraz z wykazem publikacji i innych osiągnięć naukowych,
 • aparatury naukowo-badawczej i innego wyposażenia umożliwiającego prowadzenie badań naukowych;
 1. nagrody przyznawane są do dnia 31 października każdego roku.

W obowiązującym stanie prawnym omawiane rozporządzenie nie będzie jedynym aktem normatywnym regulującym zagadnienie przyznawania nagród za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej, wdrożeniowej, organizacyjnej i za całokształt dorobku, ponieważ zgodnie z art. 458 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Minister Obrony Narodowej, minister właściwy do spraw wewnętrznych, Minister Sprawiedliwości, minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, minister właściwy do spraw zdrowia oraz minister właściwy do spraw gospodarki morskiej, każdy w zakresie swojej właściwości, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe kryteria i tryb przyznawania oraz sposób wypłacania tego rodzaju nagród, w stosunku do nadzorowanych przez siebie uczelni.

Oznacza to, że przepisy rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia
23 stycznia 2019 r. w sprawie nagród ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego
i nauki
obowiązują jedynie uczelnie nadzorowane przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oraz inne podmioty wskazane w § 3 pkt 2-8 rozporządzenia.

Natomiast wszelkie pytania i wątpliwości związane z przyznawaniem nagród pozostałych ministrów sprawujących nadzór nad uczelniami należy kierować bezpośrednio do właściwych urzędów obsługujących ministrów.

Ministerstwo informuje również, że w konsekwencji wejścia w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce i na podstawie art. 169 pkt 2 ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, także rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 września 2011 r. w sprawie liczby, wysokości oraz warunków i trybu przyznawania nagród Prezesa Rady Ministrów za wyróżnione rozprawy doktorskie, wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego lub stopnia doktora habilitowanego sztuki oraz osiągnięcia naukowe, naukowo-techniczne lub artystyczne (Dz. U. z 2011 r. Nr 196, poz. 1163, z późn. zm.) utraciło moc prawną. Niemniej zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, obecnie trwają prace nad przygotowaniem nowego rozporządzenia na podstawie art. 364 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, które będzie regulować tryb i zasady przyznawania nagród Prezesa Rady Ministrów. Ze względu na prowadzenie prac legislacyjnych nad projektem bezpośrednio przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, prosimy o kierowanie pytań i wątpliwości do KPRM.

Z uwagi na wprowadzenie nowych regulacji prawnych w zakresie przyznawania nagród ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, prosimy o kierowanie wszelkich pytań i wątpliwości wyłącznie drogą elektroniczną na poniższe adresy mailowe:

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-w-sprawie-nagrod-ministra-wlasciwego-do-spraw-szkolnictwa-wyzszego-i-nauki-procedowanych-w-2019-r

© 2023 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron: OlimpWeb