NAWA: Program im. Bekkera na zagraniczne wyjazdy naukowe

Do 18 czerwca 2019 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach II edycji programu im. Bekkera na zagraniczne wyjazdy naukowe. Celem programu jest wsparcie naukowców i nauczycieli akademickich zatrudnionych w polskich uczelniach oraz jednostkach naukowych w dążeniu do doskonałości naukowej poprzez umożliwienie im odbycia stażu podoktorskiego, prowadzenia badań naukowych lub pozyskania materiałów do pracy naukowej w renomowanych zagranicznych ośrodkach na całym świecie

W konkursie mogą brać udział naukowcy reprezentujący dowolną dziedzinę nauki. Organizatorzy nie wprowadzili także ograniczeń w odniesieniu do krajów docelowych wyjazdu. Projekt może być realizowany przez okres od 3 do 24 miesięcy w przypadku Młodego Naukowca lub od 3 do 12 miesięcy w przypadku pozostałych Wnioskodawców. Wyjazd może rozpocząć się najwcześniej 1 marca 2020 r., a najpóźniej 30 września 2020 r.

Do kogo skierowany jest Program?

Wnioskodawcami w Programie są indywidualni naukowcy oraz nauczyciele akademiccy, posiadający co najmniej stopień naukowy doktora, zatrudnieni w instytucji polskiego systemu szkolnictwa wyższego i nauki na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej

Jaki jest harmonogram naboru?

haronogram bekker

W ramach stypendium pokrywane są następujące wydatki:

  • koszty utrzymania w wysokości 12 000 zł miesięcznie (w przypadku wyjazdu do krajów OECD,a także miast z krajów spoza OECD znajdujących się w pierwszej 50-tce raportu MERCER) albo 8 000 zł miesięcznie (w przypadku pozostałych krajów) – na każdy miesiąc pobytu Beneficjenta w zagranicznym ośrodku goszczącym. Kwota kosztów utrzymania Beneficjenta może zostać powiększona, jeżeli w wyjeździe uczestniczy jego małżonek – o 2 000 zł miesięcznie na każdy miesiąc pobytu małżonka Beneficjenta w miejscowości, w której lub w pobliżu której znajduje się ośrodek goszczący, o ile małżonek nie podejmie zatrudnienia w kraju pobytu w trakcie trwania stypendium (przez co rozumie się zarówno zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, jak i na podstawie umowy cywilnoprawnej). Kwota ta może zostać powiększona także, jeżeli w wyjeździe uczestniczą niepełnoletnie dzieci Beneficjenta – o 1 000 zł miesięcznie na każdy miesiąc pobytu każdego niepełnoletniego dziecka Beneficjenta w miejscowości, w której lub w pobliżu której znajduje się ośrodek goszczący;
  • jednorazowy dodatek mobilnościowy, o który podwyższona jest kwota, wynoszący: w przypadku wyjazdów do europejskich ośrodków goszczących 7 000 zł, jeżeli w wyjeździe uczestniczy wyłącznie Beneficjent i dodatkowo o 2 000 zł na każdą osobę, jeśli uczestnikiem wyjazdu jest małżonek i niepełnoletnie dzieci Beneficjenta; w przypadku wyjazdów do pozaeuropejskich ośrodków goszczących 12 000 zł, jeżeli w wyjeździe uczestniczy wyłącznie Beneficjent i dodatkowo o 5 000 zł na każdą osobę, jeśli uczestnikiem wyjazdu jest małżonek i niepełnoletnie dzieci Beneficjenta;
  • jeżeli Beneficjent posiada orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym i w wyjeździe nie towarzyszy mu małżonek, kwoty, o których mowa w lit. a i b mogą zostać zwiększone – na takich zasadach jakby uczestniczył w nich małżonek – w przypadku uczestniczenia w wyjeździe opiekuna Beneficjenta.

Termin i forma składania wniosków

Nabór wniosków w Programie jest prowadzony w terminie do 18 czerwca 2019 r. roku do godz. 15:00 czasu środkowoeuropejskiego (UTC+01:00, czas lokalny dla Warszawy) wyłącznie w formie elektronicznej w systemie teleinformatycznym Agencji. Złożenie wniosków do Programu po tym terminie nie będzie możliwe. Złożenie wniosku możliwe jest po rejestracji w systemie dostępnym na stronie internetowej https://programs.nawa.gov.pl

Wniosek należy wypełnić w języku polskim, z wyjątkiem części III Information about the project planned for implementation in the host centre, którą należy wypełnić w języku angielskim. Część II „Ośrodek goszczący” można wypełnić w języku polskim lub w języku angielskim. Kopie najważniejszych publikacji należy przedstawić w języku oryginalnym. Dokument potwierdzający posiadanie stopnia lub tytułu naukowego może być przedstawiony w języku polskim, angielskim lub łacińskim. Pozostałe załączniki muszą być sporządzone w języku polskim lub angielskim.

Szczegółowe informacje i dokumenty znajdują się tutaj.

Źródło: https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/965-nabor-2019-w-programie-im-bakkera-otwarty

© 2023 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron: OlimpWeb