Identyfikator DOI dla czasopisma naukowego

Czym są DOI i ORCID?

DOI (Digital Object Identification) – cyfrowy identyfikator dowolnego przedmiotu własności intelektualnej, którego zadaniem jest stałe identyfikowanie tego przedmiotu w sieciach cyfrowych w powiązaniu z aktualnymi danymi na jego temat.

Numer DOI nie jest przydzielany, a indywidualnie tworzony przez osobę rejestrującą.

ORCID (Open Researcher and Contributor ID) – kod stworzony w celu identyfikowania autorów i współautorów publikacji naukowych oraz akademickich; w wiodących bazach indeksujących umożliwia automatyczne przypisanie publikacji do autora oraz zliczanie jego dorobku. Więcej informacji na stronie https://www.buw.uw.edu.pl/orcid/.

Zawarta przez UW umowa z CrossRef umożliwia nadawanie numerów DOI publikacjom naukowym, wydanym przez jednostki organizacyjne Uniwersytetu Warszawskiego.

Jednostki organizacyjne UW powinny posiadać ważne umowy z autorami tekstów umożliwiające rozpowszechnianie publikacji.

Koszty nadawania numerów DOI ponoszą jednostki organizacyjne UW. Obsługę administracyjną oraz rozliczenia prowadzą Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego (WUW).

Co jest niezbędne, by nadać numer DOI?

 • ISSN/ISBN
 • tytuł książki/czasopisma
 • tytuł pracy/rozdziału
 • rok publikacji
 • autorzy (afiliacje są zalecane, gdyż pozwalają na identyfikację i odpowiednie przypisanie pracy do autora)
 • pełny tekst książki/rozdziału/czasopisma/artykułu dostępny w Internecie pod indywidualnym adresem URL czy to w formie bezpłatnej, czy płatnej
 • należy zawsze zarejestrować referencje/bibliografię do wprowadzanych materiałów oraz wprowadzić zweryfikowaną listę (podając numery DOI) do rejestrowanej pracy.

Zasady nadawania numerów DOI na UW

 1. Do współpracy mogą przystąpić tylko te jednostki organizacyjne UW (wydziały, jednostki międzywydziałowe, jednostki ogólnouczelniane itd.), które znajdują się w załączonym spisie jednostek.
 2. Kierownik jednostki organizacyjnej wyznacza koordynatora – osobę odpowiedzialną za nadawanie numerów DOI publikacjom naukowym wydanym przez daną jednostkę oraz współpracującą z koordynatorem WUW. Informację o chęci przystąpienia do współpracy z CrossRef wraz z następującymi danymi:
  • nazwą jednostki organizacyjnej,
  • imieniem, nazwiskiem koordynatora,
  • adresem email koordynatora
  • telefonem koordynatora,

  należy przesłać do koordynatora WUW.

 3. Koordynator WUW, zgłasza nowego użytkownika do CrossRef i udostępnia koordynatorowi w danej jednostce organizacyjnej dane do logowania się na stronie CrossRef oraz rejestrowania publikacji naukowych.

Zadania i obowiązki koordynatora w jednostce organizacyjnej UW

 1. Reprezentuje jednostkę organizacyjną UW i współpracuje z koordynatorem WUW w sprawach związanych z nadawaniem numerów DOI i korzystaniem z systemu antyplagiatowego.
 2. Dysponuje i zarządza danymi do logowania na stronie www.crossref.org, przypisanymi do danej jednostki organizacyjnej.
 3. Może udostępnić dane do logowania redakcjom, autorom oraz innym osobom z danej jednostki organizacyjnej, które będą wprowadzały do CrossRef dane publikacji wydanych przez tę jednostkę organizacyjną i nadawały im numery DOI.
 4. Nadaje i koordynuje nadawanie numerów DOI publikacjom wydanym przez daną jednostkę organizacyjną.
 5. Odpowiada za prawidłowe i zgodne z wytycznymi CrossRef wprowadzanie metadanych publikacji, wydanych przez daną jednostkę, na stronę CrossRef (https://www.crossref.org/metadatamanager/), wymaganych do nadania numeru DOI.
 6. Odpowiada za terminowe rozliczanie (zapłatę) wewnętrznych not obciążeniowych za nadane numery DOI oraz rozliczenia wewnątrz danej jednostki organizacyjnej.
 7. Sprawdza ze stanem faktycznym otrzymane z CrossRef raporty finansowe i inne, dotyczące zarejestrowanych numerów DOI. W przypadku niezgodności kontaktuje się z koordynatorem WUW.

Rozliczenia i płatności

 1. Opłatę administracyjną za korzystanie z systemu CrossRef pokrywa Sekretariat Prorektora ds. Naukowych.
 2. Za nadane numery DOI i usługi świadczone przez WUW jednostka organizacyjna otrzymuje wewnętrzną notę obciążeniową wystawioną przez Wydawnictwa UW.
 3. Do kwoty za nadane w danym okresie rozliczeniowym numery DOI, obliczonej wg cennika Crossref, zostanie doliczone 23% podatku VAT i 10% za obsługę administracyjną.

Osoby do kontaktu:

 1. Koordynator WUW: Dorota Dziedzic d.dziedzic@uw.edu.pl WUW
 2. Rozliczenia: Grażyna Różańska g.rozanska@uw.edu.pl WUW
 3. Sprawy merytoryczne: Joanna Lewczuk joanna.lewczuk@adm.uw.edu.pl, Sekretariat Prorektora ds. naukowych

JAK NADAĆ NUMER DOI

Rejestrowana publikacja naukowa lub jej część (artykuł, rozdział) musi być dostępna w Internecie, tj. posiadać stały adres URL, przy czym dostęp może być wolny (open access) lub komercyjny. W przypadku zmiany lokalizacji należy zaktualizować dane na stronie CrossRef.

Publikację można zarejestrować w następujący sposób:

 1. wprowadzić dane ręcznie, poprzez formularz online (zob. instrukcja krok po kroku dla czasopism lub instrukcja krok po kroku dla książek).
 2. przesłać plik xml z metadanymi materiałów.
 3. wyłącznie dla czasopism istnieje również możliwość rejestracji za pośrednictwem narzędzia Metadata manager (szczegółowe informacje na https://www.crossref.org/help/metadata-manager/)

W przypadku książki będącej dziełem zbiorowym istnieją trzy opcje rejestracji:

 • można zarejestrować tylko książkę jako całość (pod tytułem książki) i podać podczas rejestracji url do pdfa całego tekstu,
 • można zarejestrować całą książkę jako jeden tekst (pod tytułem książki) i podać podczas rejestracji url do pdfa całego tekstu, a oprócz tego zarejestrować poszczególne teksty (pod tytułami rozdziałów) i podać url do do poszczególnych rozdziałów*,
 • można zarejestrować tylko poszczególne teksty (pod tytułami rozdziałów) i podać url do poszczególnych rozdziałów*.

W przypadku czasopisma wymagane jest rejestrowanie poszczególnych artykułów i podawanie url do poszczególnych rozdziałów*.

Wszelkie informacje konieczne do zarejestrowania publikacji można znaleźć na stronie: https://www.crossref.org

* Url poszczególnych rozdziałów można wprowadzić na dwa sposoby:
1. zapisać rozdziały w osobnych plikach pdf i podać url do każdego pliku oddzielnie,
2. podać link do pdfa całej publikacji i uzupełnić url o numer strony, na której zaczyna się rozdział do którego zapisujemy link, np: http://www.wuw.pl/data/include/cms/monumenta-ebook/pdf/Dzieje-Uniwersytetu-Warszawskiego-1816-1915.pdf#page=11

 

Szczegółowe instrukcje dla koordynatorów w jednostkach UW:

 

Źródło: https://www.wuw.pl/Zasady-nadawania-numerow-DOI-publikacjom-wydawanym-przez-Uniwersytet-Warszawski-cinfo-pol-33.html

© 2023 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron: OlimpWeb