Akcje Marii Skłodowskiej-Curie – GRANTY INDYWIDUALNE European Fellowships

Do 11 września 2019 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu Individual Fellowships, który organizowany jest w ramach Akcji Marii Skłodowskiej-Curie. Celem konkursu jest umożliwienie indywidualnym naukowcom zdobywania nowej wiedzy i pracy nad projektami w dowolnym miejscu Europy i świata w wybranej jednostce. Przyznane granty mają także rozwijać innowacyjność i kreatywność naukowców.

MSCA/EF: Marie Skłodowska-Curie European Fellowships

CEL

Rozwój międzynarodowej kariery zawodowej doświadczonych naukowców poprzez realizację indywidualnych projektów badawczych oraz poszerzanie i rozwijanie kompetencji badawczych i pozanaukowych w europejskich instytucjach akademickich oraz organizacjach z szeroko pojętego sektora pozaakademickiego.

ADRESACI

Doświadczeni naukowcy (ER – Experienced Researchers), każdej narodowości i pochodzący z dowolnego kraju świata, którzy w momencie zamknięcia danego konkursu mają stopień doktora. W przypadku jego braku badacz musi wykazać się przynajmniej 4-letnim doświadczeniem w prowadzeniu badań naukowych (liczonym od momentu uzyskania tytułu pozwalającego na otwarcie przewodu doktorskiego w kraju macierzystym lub przyjmującym). Aplikujący naukowcy muszą także spełnić warunek mobilności (do daty zamknięcia danego konkursu), różny dla czterech typów grantu EF.

ZASADY GRANTU

Granty badawczo-szkoleniowe realizowane są od 12 do 24 miesięcy przez naukowca w wybranej przez niego instytucji znajdującej się w kraju członkowskim Unii Europejskiej lub stowarzyszonym z programem H2020. Mogą one dotyczyć każdej dziedziny wiedzy i tematu zaproponowanego przez naukowca, przy czym wysoko cenione są projekty inter- i multidyscyplinarne. Oprócz pracy badawczej naukowcy powinni uczestniczyć w różnych konferencjach i szkoleniach naukowych oraz kursach poszerzających ich wiedzę i umiejętności (np. autoprezentacja, etyka, zarządzanie projektem/zespołem, przedsiębiorczość, IPR), a także zaangażować się w działalność popularyzatorską. W trakcie projektu możliwe jest wykonanie różnych zadań wpisujących się w jego cele w dowolnej instytucji/instytucjach znajdujących się w tym samym lub innym kraju europejskim co instytucja goszcząca (np. uczelnia, przedsiębiorstwo, stowarzyszenie, bank, szpital). Pobyt w takiej instytucji odbywa się na zasadzie oddelegowania (secondment) i może trwać do 3 miesięcy przy 18-miesięcznych projektach lub do 6 miesięcy przy 24-miesięcznych. Udział w konferencjach (w tym poza Europą) czy krótkie pobyty w innych instytucjach niż goszcząca, np. celem zebrania bibliografii, są zwyczajowym działaniem projektu i traktowane są jako krótkie wizyty (short visits).

Typy projektów:

Ze względu na adresata, granty European Fellowships dzielą się na cztery następujące typy projektów:

  • Standard European Fellowships (ST): aplikować mogą wszyscy doświadczeni naukowcy, którzy jednocześnie spełniają warunek mobilności warunkujący wybór instytucji, w której będzie realizowany projekt. Mówi ona o tym, że grantu nie można realizować w kraju instytucji przyjmującej, w którym przebywało się (praca, studia) dłużej niż 12 miesięcy w ciągu ostatnich trzech lat przed datą zamknięcia danego konkursu.
  • Career Restart Panel (CAR): adresowany jest do naukowców, którzy chcą wrócić do kariery naukowej po przynajmniej 12-miesięcznej przerwie (bezpośrednio przed zamknięciem konkursu) spowodowanej np. urlopem rodzicielskim/wychowawczym, pracą o charakterze nienaukowym. Dodatkowo naukowiec musi spełnić warunek mobilności: nie można wybrać instytucji przyjmującej znajdującej się w kraju, w którym przebywało się (praca, studia) dłużej niż 36 miesięcy w ciągu 5 lat bezpośrednio przed datą zamknięcia konkursu.
  • Reintegration Panel (RI): został utworzony z myślą o naukowcach – obywatelach krajów członkowskich UE i stowarzyszonych z H2020 pracujących w krajach trzecich i zainteresowanych realizacją swojej dalszej kariery naukowej w Europie. W celu realizacji grantu naukowiec musi przyjechać bezpośrednio z kraju trzeciego do kraju UE lub stowarzyszonego z H2020, spełniając jednocześnie warunek mobilności: nie można wybrać instytucji przyjmującej znajdującej się w kraju, w którym przebywało się (praca, studia) dłużej niż 36 miesięcy w ciągu 5 lat bezpośrednio przed datą zamknięcia konkursu. Naukowcy, którzy przed zamknięciem konkursu w takiej instytucji już pracują mogą także ubiegać się o grant pod warunkiem zgodności z powyższą zasadą. Grant jest także adresowany do naukowców nie mających obywatelstwa wyżej wspomnianych krajów europejskich, którzy prowadzili wcześniej co najmniej 5-letnie badania (bez przerw) w Europie.
  • Society and Enterprise Panel (SE): ten multidyscyplinarny został utworzony w celu wspierania międzysektorowej mobilności doświadczonych naukowców oraz stworzenia możliwości kontynuowania kariery naukowej poza sektorem akademickim. Naukowiec każdej narodowości aplikuje o grant z jednostką pochodząca z sektora nieakademickiego. Warunek mobilności w tym panelu: nie można składać wniosku z instytucją z kraju, w którym się przebywało dłużej niż 36 miesięcy w ciągu 5 lat bezpośrednio przed datą zamknięcia konkursu.

Widening Fellowships

Począwszy od ogłoszonego 12 kwietnia 2018 konkursu na MSCA IEF wprowadzone zostały Widening Fellowships, czyli granty dla naukowców, którzy aplikują wraz z instytucją znajdującą się w jednym z krajów widening (UE: Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Estonia, Węgry, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Malta, Słowacja, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia. Kraje stowarzyszone: Albania, Armenia, Bośnia i Hercegowina, Wyspy Owcze, Macedonia, Gruzja, Mołdawia, Czarnogóra, Serbia, Tunezja, Turcja, Ukraina) a ich wnioski zostały wysoko ocenione jednak z powodu wyczerpania budżetu nie otrzymały finansowania. Wnioski te (za wcześniejszą zgodą aplikującego naukowca i instytucji goszczącej) zostaną przeniesione do konkursu Widening Fellowships i tam zostaną sfinansowane z budżetu obszaru  Spreading Excellence and Widening Participation  w programie Horyzont 2020 zgodnie z listą rankingową utworzoną na podstawie wyników konkursu MSCA IF. Wnioski nie będą podlegać powtórnej ocenie.

Widening Fellowships wprowadzone zostały na zasadzie pilotażu; w 2018 roku budżet przeznaczony na te granty wyniósł 5 milionów euro, w 2019: 6 milionów euro, a w 2020: 7 milionów euro.

ZASADY FINANSOWANIA

Naukowiec powinien zostać zatrudniony przez instytucję przyjmującą na czasową umowę o pracę. Budżet liczony jest automatycznie na podstawie planowanej liczby osobomiesięcy grantu (od 12 do 24 miesięcy) i składa się z:

Kosztów osobowych:

  • Living allowance – wynagrodzenie o bazowej kwocie 4650 euro/osobomiesiąc (dla projektów finansowanych z Programów pracy na lata 2014-2015 i 2016-2017) lub 4880 euro/osobomiesiąc (dla projektów finansowanych z Programów Pracy na lata 2018-2020). Kwota ta podlega tzw. współczynnikowi korekcyjnemu (dane w Programach pracy dla MSCA), właściwemu dla kraju, w którym naukowiec realizuje grant i jest kwotą, od której odprowadzane są składki (pracownika i pracodawcy) na ubezpieczenia oraz podatki zgodnie z obowiązującym prawem w kraju przyjmującym;
  • Mobility allowance – dodatek relokacyjny w wysokości 600 euro/osobomiesiąc (może podlegać opodatkowaniu);
  • Family allowance – dodatek dla naukowców posiadających rodzinę w kwocie 500 euro/osobomiesiąc (może podlegać opodatkowaniu).

Kosztów instytucji:

  • koszty badań i szkoleń w wysokości 800 euro/osobomiesiąc;
  • koszty zarządzania i koszty pośrednie w wysokości 650 euro/osobomiesiąc.

ZASADY APLIKOWANIA

Wnioski, przygotowane wspólnie przez naukowca i wybraną przez niego instytucję przyjmującą, składa się elektronicznie w odpowiedzi na konkurs ogłoszony na Single Electronic Data Interchange Area (SEDIA). Aplikujący naukowiec musi założyć własne konto na portalu, a każda instytucja przyjmująca musi być zarejestrowana w portalu i posiadać Participant Identification Code (PIC). Dzięki temu następuje automatyczne przeniesienie danych instytucji do formularzy po wybraniu PIC. Po zarejestrowaniu się na PP, dostępne są zweryfikowane numery PIC instytucji. Składanie wniosku, komunikacja z KE, informacje o wynikach konkursu, a następnie zarządzanie przyznanym grantem odbywa się poprzez portal Funding & Tenders (SEDIA).

Wnioski składają się z części administracyjnej (wypełnianej w systemie) i opisowej (dołączanej jako dwa pliki pdf). Szczegółowy opis celów i zasad aplikowania znajduje się w Guide for Applicants dostępnym na stronie danego konkursu w zakładce Call documents. Nie dołącza się do wniosku żadnych listów intencyjnych od instytucji przyjmujących. W formularzach projektowych należy natomiast podać dane opiekuna merytorycznego z instytucji przyjmującej oraz udostępnić mu pełny dostęp do elektronicznego wniosku.

Do oceny każdego składanego projektu wybieranych jest trzech niezależnych ekspertów adekwatnie do abstraktu, słów kluczowych i tematyki wskazanych we wniosku. Projekty oceniane są pod kątem trzech kryteriów: Excellence, Impact i Implementation w ośmiu panelach tematycznych. Następnie tworzonych jest 11 osobnych list rankingowych: 8 zgodnych z panelami Standard Fellowships oraz po jednym (multi-dyscyplinarnym) dla Career Restart Panel, Reintegration Panel i Society and Enterprise Panel.

Eksperci opiniują również czy potencjał i zasoby (operational capacity) instytucji przyjmującej naukowca są wystarczające do realizacji planowanych zadań. W H2020 nie ma fazy negocjacji projektu, co oznacza, że eksperci nie przygotowują rekomendacji (z wyjątkiem kwestii etycznych) a projekt jest realizowany zgodnie z złożoną propozycją.

KWESTIE ETYCZNE

KE w H2020 przywiązuje ogromną wagę do kwestii etycznych, objętych Art. 34 Umowy Grantowej. Wszystkie wnioski skierowane do finansowania podlegają przeglądowi pod względem przestrzegania zaleceń etycznych opisanych w „Charter of Fundamental Rights of the EU”. Jeśli proponowane badania mocno wiążą się z kwestiami etycznymi lub kwestie te są słabo opisane, wnioski są oceniane przez specjalny panel ekspertów ds. etycznych. Wnioskodawcy w części administracyjnej wniosku wypełniają specjalną tabelę identyfikującą aspekty etyczne mogące pojawić się na etapie realizacji projektu (np. związane z badaniami klinicznymi, korzystaniem z danych osób, wywiadami przeprowadzanymi z indywidualnymi osobami, etc.), a następnie w jego części opisowej podają szczegółowe informacje w jaki sposób będą przestrzegali prawodawstwa kraju, w którym aspekty etyczne mogą mieć miejsce, włącznie z przesłaniem odpowiednich dokumentów. Projekty mogą otrzymać dodatkowe zalecenia związane z przestrzeganiem kwestii etycznych, np. powołanie mentora ds. etycznych. Dlatego zalecane jest zapoznanie się z dokumentem „How to complete your ethics self-assessment” dostępnym na stronie konkursu, w zakładce „Call documents”.

KONKURSY

W trakcie trwania H2020 planowane jest ogłaszanie jednego konkursu rocznie. Wszystkie dokumenty, dostęp do elektronicznego systemu składania wniosków oraz wyniki publikowane są na stronie danego konkursu na portalu Funding & Tenders.

Deadline: 11.09.2019 (17:00)

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Biurem Międzynarodowych Projektów Badawczych na UW – http://bmpb.uw.edu.pl/kontakt/

Źródło: http://www.kpk.gov.pl/?page_id=18638

© 2023 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron: OlimpWeb