Akcje Marii Skłodowskiej-Curie – GRANTY INDYWIDUALNE Global Fellowships

Do 11 września 2019 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu Individual Fellowships, który organizowany jest w ramach Akcji Marii Skłodowskiej-Curie. Celem konkursu jest umożliwienie indywidualnym naukowcom zdobywania nowej wiedzy i pracy nad projektami w dowolnym miejscu Europy i świata w wybranej jednostce. Przyznane granty mają także rozwijać innowacyjność i kreatywność naukowców.

MSCA/GF: Marie Skłodowska Curie Global Fellowships

CEL

Rozwój międzynarodowej kariery zawodowej doświadczonych naukowców poprzez realizację indywidualnych projektów badawczych oraz poszerzanie i rozwijanie kompetencji badawczych i pozanaukowych w instytucjach akademickich oraz organizacjach z sektora pozaakademickiego znajdujących się w krajach pozaeuropejskich oraz w Europie.

ADRESACI

Doświadczeni naukowcy (ER – Experienced Researchers), którzy są obywatelami krajów Unii Europejskiej lub stowarzyszonych z H2020 spełniający w momencie zamknięcia konkursu dwa warunki formalne:

  • (1) mają stopień doktora. W przypadku jego braku mogą wykazać się przynajmniej 4-letnim doświadczeniem w prowadzeniu badań naukowych (liczonym od momentu uzyskania tytułu pozwalającego na otwarcie przewodu doktorskiego w kraju macierzystym lub przyjmującym). O granty mogą ubiegać się także naukowcy innych narodowości, którzy prowadzili badania w krajach europejskich przynajmniej przez 5 lat bez przerw.
  • (2) nie przebywali w instytucji przyjmującej zlokalizowanej w kraju trzecim (studia, praca) dłużej niż 12 miesięcy w ciągu ostatnich trzech lat przed datą zamknięcia danego konkursu.

ZASADY GRANTU

Global Fellowships to granty badawczo-szkoleniowe realizowane przez naukowca w dwóch następujących po sobie fazach. W pierwszej naukowiec wyjeżdża do kraju pozaeuropejskiego (tzw. kraju trzeciego, np. USA, Afryka Południowa, Chiny, Ukraina, Kanada) na okres od 12 do 24 miesięcy. Druga to obowiązkowy powrót na okres 12 miesięcy do Europy (kraj członkowski Unii Europejskiej lub stowarzyszony z programem H2020. Można wrócić do instytucji, w której pracowało się przed wyjazdem do kraju trzeciego). Dziedzina i temat projektu jest proponowany przez naukowca w porozumieniu z instytucjami przyjmującymi, przy czym wysoko cenione są projekty inter- i multi-dyscyplinarne. Oprócz prowadzenia badań, naukowcy uczestniczą w konferencjach i różnych szkoleniach, w tym z umiejętności pozabadawczych (autoprezentacja, etyka, zarządzanie, przedsiębiorczość itp.), angażują się w popularyzowanie nauki oraz transfer wiedzy pomiędzy uczestniczącymi instytucjami i krajami.

W trakcie drugiej „europejskiej” fazy można także wykonać różne zadania wpisujących się w cele projektu w dowolnej instytucji/instytucjach znajdujących się w tym samym lub innym kraju europejskim co instytucja goszcząca (np. uczelnia, przedsiębiorstwo, stowarzyszenie, bank, szpital). Pobyt w takiej instytucji odbywa się na zasadzie oddelegowania (secondment) i może trwać do 6 miesięcy.

W trakcie obu faz realizowanego grantu można realizować krótkie wizyty (short visits) w innych instytucjach niż goszcząca celem zebrania materiału, udziału w konferencji czy szkoleniu.

ZASADY FINANSOWANIA

Naukowiec jest zatrudniony przez europejską instytucję przyjmującą na czasową umowę o pracę i jest przez nią oddelegowywany do instytucji kraju trzeciego. Budżet liczony jest automatycznie na podstawie planowanej dla obu faz liczby osobomiesięcy grantu (od 12 do 36 miesięcy) i składa się z:

Kosztów osobowych:

  • Living allowance – wynagrodzenie o bazowej kwocie 4650 euro/osobomiesiąc (dla projektów finansowanych z Programów pracy na lata 2014-2015 i 2016-2017) lub 4880 euro/osobomiesiąc (dla projektów finansowanych z Programów Pracy na lata 2018-2020). Kwota ta podlega tzw. współczynnikowi korekcyjnemu (dane w Programach pracy dla MSCA), właściwemu dla krajów, w których naukowiec realizuje grant i jest kwotą, od której odprowadzane są składki (pracownika i pracodawcy) na ubezpieczenia oraz podatki zgodnie z obowiązującym prawem w kraju przyjmującym;
  • Mobility allowance – dodatek relokacyjny w wysokości 600 euro/osobomiesiąc (może podlegać opodatkowaniu);
  • Family allowance – dodatek dla naukowców posiadających rodzinę w kwocie 500 euro/osobomiesiąc (może podlegać opodatkowaniu).

Kosztów instytucji:

  • koszty badań i szkoleń w wysokości 800 euro/osobomiesiąc;
  • koszty zarządzania i koszty pośrednie w wysokości 650 euro/osobomiesiąc.

ZASADY APLIKOWANIA

Wnioski, przygotowane wspólnie przez naukowca i instytucje przyjmujące, składa się elektronicznie w odpowiedzi na konkurs ogłoszony na Funding & Tenders Portal (SEDIA). Aplikujący naukowiec musi założyć własne konto na portalu, a każda instytucja przyjmująca (w tym z kraju trzeciego) musi być zarejestrowana w portalu i mieć Participant Identification Code (PIC). Dzięki temu następuje automatyczne przeniesienie danych instytucji do formularzy po wybraniu PIC. Po zarejestrowaniu się na SEDIA, dostępne są numery PIC instytucji. Składanie wniosku, komunikacja z KE, informacje o wynikach konkursu, a następnie zarządzanie przyznanym grantem odbywa się poprzez portal KE.

Wnioski składają się z części administracyjnej (wypełnianej w systemie) i opisowej (dołączanej jako dwa pliki pdf). Szczegółowy opis celów i zasad znajduje się w Guide for Applicants dostępnym na stronie danego konkursu w zakładce Call documents, podobnie jak formularze. Do wniosku dołącza się zeskanowane listy intencyjne instytucji z kraju trzeciego, w którym odbywa się pierwsza faza grantu. W formularzach projektowych należy podać dane opiekunów merytorycznych obu instytucji przyjmujących oraz udostępnić im pełny dostęp do elektronicznego wniosku. Nadesłane projekty są oceniane pod kątem trzech kryteriów: Excellence, Impact i Implementation w ośmiu panelach dziedzinowych, dla których tworzone są osobne listy rankingowe. Dla każdego projektu wybieranych jest trzech niezależnych ekspertów adekwatnie do abstraktu, słów kluczowych i tematyki wskazanych we wniosku.

Eksperci opiniują również czy potencjał i zasoby (operational capacity) instytucji przyjmującej naukowca są wystarczające do realizacji planowanych zadań. W H2020 nie ma fazy negocjacji projektu, co oznacza, że eksperci nie przygotowują rekomendacji (z wyjątkiem kwestii etycznych) a projekt jest realizowany zgodnie z złożoną propozycją.

KWESTIE ETYCZNE

KE w H2020 przywiązuje ogromną wagę do kwestii etycznych, objętych Art. 34 Umowy Grantowej. Wszystkie wnioski skierowane do finansowania podlegają przeglądowi pod względem przestrzegania zaleceń etycznych opisanych w „Charter of Fundamental Rights of the EU”. Jeśli proponowane badania mocno wiążą się z kwestiami etycznymi lub kwestie te są słabo opisane, wnioski są oceniane przez specjalny panel ekspertów ds. etycznych. Wnioskodawcy w części administracyjnej wniosku wypełniają specjalną tabelę identyfikującą aspekty etyczne mogące pojawić się na etapie realizacji projektu (np. związane z badaniami klinicznymi, korzystaniem z danych osób, wywiadami przeprowadzanymi z indywidualnymi osobami, etc.) a następnie w jego części opisowej podają szczegółowe informacje w jaki sposób będą przestrzegali prawodawstwa kraju, w którym aspekty etyczne mogą mieć miejsce, włącznie z przesłaniem odpowiednich dokumentów. Projekty mogą otrzymać dodatkowe zalecenia związane z przestrzeganiem kwestii etycznych, np. powołanie mentora ds. etycznych. Dlatego zalecane jest zapoznanie się z dokumentem „How to complete your ethics self-assessment”, dostępnym na stronie konkursu, w zakładce „Call documents”.

KONKURSY

W trakcie trwania H2020 planowane jest ogłaszanie jednego konkursu rocznie. Wszystkie dokumenty, dostęp do elektronicznego systemu składania wniosków oraz wyniki publikowane są na stronie danego konkursu na Participant Portal.

Deadline: 11.09.2019 (17:00)

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Biurem Międzynarodowych Projektów Badawczych na UW – http://bmpb.uw.edu.pl/kontakt/

Źródło: http://www.kpk.gov.pl/?page_id=18643

© 2023 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron: OlimpWeb