FID – Ogłoszenie Komisji Konkursowej Funduszu Innowacji Dydaktycznych

Wnioski (według załączonego formularza) w wersji papierowej i elektronicznej
(przygotowanej jako jeden dokument), należy składać w Biurze Spraw Studenckich
do dnia 29 listopada 2019 r.

Priorytet mają projekty dydaktyczne realizujące programy prowadzone w całości w językach obcych, a także projekty realizowane wspólnie, przez co najmniej dwie jednostki dydaktyczne Uniwersytetu. W przygotowaniu i realizacji projektu mogą uczestniczyć także inne jednostki organizacyjne Uczelni.
Określa się następujące warunki Konkursu:

 1. projekty wnoszące o uruchomienie nowych studiów, w momencie składania wniosków do Komisji Konkursowej powinny mieć zatwierdzone programy studiów przez Senat Uniwersytetu Warszawskiego. Wyjątek stanowią programy studiów prowadzone W całości w językach obcych, które mogą być składane do Komisji na etapie zaawansowanego opracowania programu
  (tj. określenia celów, efektów uczenia się, treści programowych);
 2. do Konkursu mogą być zgłaszane wnioski dotyczące nowych projektów
  dydaktycznych, jak również projektów już realizowanych z innymi
  uniwersytetami krajowymi i zagranicznymi (z krajów sygnatariuszy Deklaracji
  Bolońskiej);
 3. w przypadku realizacji projektu przez różne jednostki konieczne jest udokumentowanie współpracy między tymi jednostkami w formie pisemnej umowy;
 4. finansowy wkład własny wnioskodawcy musi wynosić minimum 40% przewidywanych kosztów projektu;
 5. finansowanie projektów ze środków FID przyznawane jest na okres określony w odrębnej umowie zawartej pomiędzy wnioskodawcą a przewodniczącym Komisji Konkursowej.
 6. istnieje możliwość przedłużenia okresu finansowania projektu po ponownym złożeniu wniosku w kolejnej edycji Konkursu (wkład własny w następnym roku musi przekraczać 50% kosztów).

 

FID

© 2023 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron: OlimpWeb