Konkurs ALPHORN na polsko-szwajcarskie projekty badawcze

Wniosek wspólny jest składany do SNSF do dnia 1 października 2019 r. Wniosek krajowy może być złożony do NCN najpóźniej do dnia 8 października 2019 r.

ALPHORN to dwustronny konkurs międzynarodowy skierowany do polskich zespołów badawczych, które wspólnie z partnerskim zespołem szwajcarskim wystąpią z wnioskiem o sfinansowanie projektu. Kierownik polskiego zespołu badawczego musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora, a pozyskane w ramach konkursu środki można przeznaczyć na wynagrodzenie dla zespołu badawczego, stypendia dla studentów i doktorantów. W ramach konkursu można także sfinansować zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty niezbędnych do realizacji badań. Projekt badawczy może trwać od 24 do 36 miesięcy. Do konkursu można złożyć wniosek obejmujący badania podstawowe w dowolnym z 25 paneli NCN w ramach trzech głównych działów: nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce, nauki ścisłe i techniczne oraz nauki o życiu.

Wnioski składa się w dwóch systemach informatycznych:

 • mySNSF(SNSF’s web platform) dla wniosków wspólnych składanych do SNSF przez szwajcarskie zespoły naukowe;
 • ZSUN/OSF (Zintegrowany System Usług dla Nauki /Obsługa Strumieni Finansowania) dla wniosków krajowych (do których załączone są wnioski wspólne) składanych do NCN przez polskie zespoły naukowe.

W NCN przyjmowane są wnioski krajowe , do których załączone są wnioski wspólne, przygotowane we współpracy pomiędzy polskimi i szwajcarskimi zespołami badawczymi zgodnie z wymaganiami SNSF określonymi w programie SNSF Project Funding.

Po złożeniu wniosku wspólnego do systemu mySNSF należy złożyć wniosek krajowy w najbliższym możliwym terminie, nie dłuższym niż 7 dni (pod warunkiem dostępności formularza wniosku w systemie ZSUN/OSF). Wniosek wspólny jest składany do SNSF do dnia 1 października 2019 r. Wniosek krajowy może być złożony do NCN najpóźniej do dnia 8 października 2019 r.

Wnioski krajowe w systemie ZSUN/OSF należy złożyć zgodnie z procedurą składania wniosków.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań przez polskie zespoły badawcze w konkursie wynosi 7 mln zł.

Ogłoszenie wyników nastąpi z końcem czerwca 2020 r.

Koszty w projekcie składają się z kosztów bezpośrednich i kosztów pośrednich.

Do kosztów bezpośrednich należą:

 1. wynagrodzenia:
  • etatowe: możliwość pozyskania środków na pełnoetatowe zatrudnienie kierownika projektu lub osoby/osób na stanowisku typu post-doc;
  • dodatkowe, w ramach których można finansować wynagrodzenie dla członków zespołu badawczego;
  • stypendia i wynagrodzenia dla studentów i doktorantów;
 1. zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania;
 2. zakup materiałów i drobnego sprzętu;
 3. usługi obce;
 4. wyjazdy służbowe;
 5. wizyty, konsultacje

(uwaga: koszty konsultacji i wizyt partnerów szwajcarskich otrzymujących równoległe finansowanie w projekcie z SNSF są niekwalifikowane);

 1. gratyfikacje dla wykonawców zbiorowych;
 2. inne koszty niezbędne do realizacji projektu, które są zgodne z katalogiem kosztów dla projektów badawczych finansowanych przez NCN (załącznik do Regulaminu LAP).

Koszty pośrednie mogą stanowić maksymalnie 40% kosztów bezpośrednich z wyłączeniem kwoty przeznaczonej na zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania.

Sporządzając budżet należy mieć na uwadze następujące kwestie:

 1. we wniosku krajowym należy podać budżet na realizację zadań przez polski zespół, a we wniosku wspólnym – przez zespół polski i szwajcarski;
 2. budżet we wniosku krajowym należy podać w złotych, a we wniosku wspólnym – w euro;
 3. budżet zaplanowany dla polskiego zespołu we wniosku wspólnym musi być spójny z budżetem we wniosku krajowym;
 4. kurs euro, po jakim należy wyliczyć budżet polskiej części projektu we wniosku wspólnym: 1 EUR=4,2610  PLN (kurs z dnia: 13 czerwca 2019 roku);
 5. minimalna wysokość finansowania dla polskiej części projektu na cały okres jego realizacji: 150 tys. zł;
 6. maksymalna wartość finansowania: nie jest określona (koszty muszą być zasadne w stosunku do przedmiotu i zakresu badań);
 7. limity wynagrodzeń i stypendiów są określone w załączniku do Regulaminu LAP

Budżet zaplanowany dla zadań realizowanych przez polskie zespoły naukowe musi być zgodny z regulacjami dotyczącymi kosztów zaplanowanych w projekcie, w tym kosztów dotyczących budżetu na wynagrodzenia i stypendia, które zawarte są w katalogu kosztów w projektach badawczych finansowanych przez NCN (załącznik do Regulaminu LAP).

UWAGA:

Więcej: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/alphorn

© 2023 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron: OlimpWeb