FNP – MONOGRAFIE

NAJBLIŻSZY TERMIN SKŁADANIA APLIKACJI: 18.11.2019

Finansowanie publikacji oryginalnych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych oraz ich tłumaczeń. 

Cele

Finansowanie wydania wyłanianych w konkursie, oryginalnych i wcześniej niepublikowanych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Zobacz stronę serii MONOGRAFIE FNP.

Adresaci

Pracę do konkursu może zgłaszać autor pracy z zakresu nauk humanistycznych i społecznych napisanej w języku polskim. Do konkursu nie są przyjmowane prace zbiorowe, prace magisterskie ani prace licencjackie.

Oferta

Laureatom konkursu Fundacja zapewnia pokrycie kosztów wydania pracy w serii Monografie FNP oraz honorarium. W ramach programu można uzyskać także dofinansowanie tłumaczenia na jeden z języków kongresowych dzieła opublikowanego wcześniej w serii Monografie FNP (konkurs TRANSLACJE). Warunkiem ubiegania się o subwencję jest udokumentowanie zainteresowania publikacją i dystrybucją dzieła ze strony uznanego wydawnictwa zagranicznego. Z dofinansowania w ramach konkursu TRANSLACJE korzystać mogą tylko osoby, których książki zostały przyjęte do publikacji w serii Monografie FNP po 1 stycznia 2012 r.

Wniosek o dofinansowanie tłumaczenia

Autorzy i autorki, których prace zostały wydane w serii MONOGRAFIE, mogą także ubiegać się o dofinansowanie tłumaczenia materiałów promocyjnych do wysokości jednego arkusza (4 tys. złotych).

Procedura

Aby wziąć udział w konkursie należy złożyć:

WNIOSEK
Aby dokonać rejestracji w elektronicznej bazie wniosków należy wypełnić wszystkie pola w zakładkach „Wniosek” oraz „Kandydat”. Prosimy wpisywać dane zwykłą czcionką (nie wersalikami).
Jeśli praca była broniona na stopień naukowy (np. jako dysertacja doktorska), proszę w odpowiednich rubrykach wpisać nazwiska promotora oraz recenzentów.
W przypadku prac interdyscyplinarnych z rozwijanej listy dziedzin oraz specjalizacji można wybrać kilka pozycji.
Przed zamknięciem i wydrukowaniem wniosku należy sprawdzić poprawność dokonanej rejestracji w zakładce „Weryfikacja”. Jeśli wszystkie dane zostały wypełnione poprawnie, należy kliknąć przycisk „Zamknij wniosek”.
Po zamknięciu wniosku nie będzie już możliwości jego edytowania.
Wypełniony wniosek należy wydrukować, podpisać i przesłać pocztą – zgłoszenie bez podpisanego wniosku w formie papierowej nie jest ważne.

ZAŁĄCZNIKI
Jeżeli fragmenty składanej do konkursu pracy były wcześniej publikowane, prosimy o załączenie pliku z dokładnymi adresami bibliograficznymi (wraz z podaniem stron) i adnotacją, które fragmenty pracy zostały opublikowane.
Wersja elektroniczna pracy powinna zostać przesłana pocztą na płycie CD lub wgrana w niniejszej bazie w formacie pdf lub word (dopuszczalna wielkość pojedynczego załącznika wynosi 30 MB).
Należy przesłać pocztą na adres Fundacji 2 egzemplarze maszynopisu pracy, z dopiskiem „Monografie FNP”.
Maszynopisy powinny być wydrukowane 1- lub 2-stronnie, w formacie A4 (czcionka Times New Roman 12 p., odstęp 1,5), zbindowane lub oprawione. Po zakończeniu procedury konkursowej maszynopisy są zwracane autorom.
O zakwalifikowaniu wniosku do danej edycji konkursu decyduje data dostarczenia maszynopisów do Fundacji, nie zaś data stempla pocztowego. Przekroczenie podanej na stronie internetowej daty przyjmowania wniosków spowoduje przesunięcie zgłoszenia na następne posiedzenie Rady Wydawniczej (czyli o ok. 2-3 miesiące).
Uprzejmie prosimy, aby do konkursu składać prace zawierające komplet materiałów, dopracowane redakcyjnie oraz zaopatrzone w przypisy i bibliografię.
W przypadku zgłaszania dysertacji doktorskich prosimy nie przysyłać pracy w wersji, która była broniona na stopień naukowy, ale o dopracowanie tekstu jak najbliżej kształtu planowanej przyszłej publikacji oraz uwzględnienie w tekście książki uwag recenzentów rozprawy doktorskiej. Nie jest wymagane dołączanie recenzji pracy doktorskiej.

 • wersję elektroniczną pracy wgraną w bazie on-line (cały tekst powinien być ujęty w 1 pliku elektronicznym). UWAGA: pracę należy załączyć na płycie tylko jeżeli jej objętość przekracza 30 MB, co uniemożliwia jej wgranie w bazie.
 • zgłoszenie powinno zawierać komplet materiałów: stronę tytułową, spis treści, pełen tekst pracy, przypisy, bibliografię, krótkie streszczenie (oraz ewentualnie, jeśli tematyka tego wymaga: dodatkowe aneksy i materiały ilustracyjne z podpisami).

W przypadku składania dysertacji doktorskich uprzejmie prosimy, aby nie przysyłać pracy w takiej formie, w jakiej była ona przygotowana w ramach przewodu doktorskiego, ale złożyć do konkursu dopracowaną książkę, jak najbliższą kształtu przyszłej publikacji. Recenzje dysertacji doktorskiej nie są brane pod uwagę w postępowaniu konkursowym, prosimy o niezałączanie ich do wniosku.

Maksymalna objętość prac to 25 arkuszy wydawniczych (1 arkusz = 40 tys. znaków).

Konkurs odbywa się w trybie ciągłym. Zgłoszone wnioski rozpatruje Rada Wydawnicza na odbywających się mniej więcej co dwa miesiące posiedzeniach. Czas oczekiwania na decyzję to ok. 4-6 miesięcy.

Rolę jury konkursu pełni Rada Wydawnicza powoływana na czteroletnie kadencje przez Zarząd Fundacji spośród osób cieszących się autorytetem w środowisku naukowym.

W skład Rady obecnej kadencji wchodzą:

 • Tomasz Kizwalter (przewodniczący)
 • Szymon Wróbel (wiceprzewodniczący)
 • Andrzej Borowski
 • Michał Buchowski
 • Antoni Ziemba

NAJBLIŻSZY TERMIN SKŁADANIA APLIKACJI

Następny termin składania aplikacji to 18.11.2019 r. włącznie (liczy się data stempla pocztowego).

Terminy kolejnych naborów

Prace do rozpatrzenia na kolejnym posiedzeniu Rady Wydawniczej należy zgłaszać do dnia 18.11.2019 r.
Następny termin składania aplikacji to 09.03.2020 r.

Kontakt

Dodatkowe Informacje

Prace nadsyłane na konkurs powinny charakteryzować się:

 • wysokim poziomem naukowym,
 • odkrywczością założeń i wagą wyników, oryginalnością ujęcia,
 • integralnością tematyki i formy,
 • interesującym ujęciem tematu i dostępnością nie tylko dla wąskiego grona specjalistów.

Fundacja począwszy od 2012 r. wyłącza z programu MONOGRAFIE finansowanie przekładu na język obcy prac opublikowanych poza serią Monografie FNP – możliwość taka istnieje obecnie w ramach powołanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki zawierającego moduł upowszechniający wyniki polskich badań humanistycznych na świecie (Moduł C). Więcej informacji o NPRH.

Zgodnie ze standardami promowanymi przez Komisję Europejską, wprowadzanymi w Polsce w wielu dyscyplinach naukowych, Fundacja włącza się w projekt upowszechniania najwybitniejszych prac polskich uczonych w formule Open Access, tak aby mogły być one dostępne dla szerokiego grona odbiorców. Pełne teksty wydanych w serii monografii będą sukcesywnie zamieszczane na stronie internetowej http://monografie.fnp.org.pl.

Fundacja, wspólnie z Wydawnictwem Naukowym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, przygotowuje drugie wydania tytułów, które ukazały się w serii Monografie FNP w poprzednich latach, a obecnie są trudno dostępne w księgarniach. Książki te będą się ukazywać w nowej serii wydawniczej Res humanae.

Wydawcy i dystrybutorzy książek z serii Monografie FNP:

 • tytuły wydawane od 2011 roku – Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zamówienia można składać w Dziale Handlowym Wydawnictwa tel./fax 056 611 42 38, e-mail: books@umk.pl oraz w księgarni internetowej na stronie www.kopernikanska.pl.
 • tytuły wydane do końca 2010 roku – Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o. Zamówienia można składać w Dziale Handlowym Wydawnictwa, tel./faks (+71) 341-14-98, 341-12-41, e-mail: marketing@wuwr.com.pl oraz w księgarni internetowej na stronie www.wuwr.com.pl.

Sprzedaż książek prowadzą także księgarnie naukowe na terenie całego kraju.

Pliki do pobrania

Źródło: https://www.fnp.org.pl/oferta/monografie/

© 2023 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron: OlimpWeb