Fundusz Innowacji Dydaktycznych (FID)

Wnioski (według załączonego formularza) w wersji papierowej i elektronicznej (przygotowanej jako jeden dokument), należy składać w Biurze Spraw Studenckich do dnia 29 listopada 2019 r.

Priorytet mają projekty dydaktyczne realizujące programy prowadzone w całości w językach obcych, a także projekty realizowane wspólnie, przez co najmniej dwie jednostki dydaktyczne Uniwersytetu. W przygotowaniu i realizacji projektu mogą uczestniczyć także inne jednostki organizacyjne Uczelni.

Określa się następujące warunki Konkursu:

  1. projekty wnoszące o uruchomienie nowych studiów, w momencie składania wniosków do Komisji Konkursowej powinny mieć zatwierdzone programy studiów przez Senat Uniwersytetu Warszawskiego. Wyjątek stanowią programy studiów prowadzone W całości w językach obcych, które mogą być
    składane do Komisji na etapie zaawansowanego opracowania programu (tj. określenia celów, efektów uczenia się, treści programowych);
  2. do Konkursu mogą być zgłaszane wnioski dotyczące nowych projektów dydaktycznych, jak również projektów już realizowanych z innymi uniwersytetami krajowymi i zagranicznymi (z krajów sygnatariuszy Deklaracji Bolońskiej);
  3. w przypadku realizacji projektu przez różne jednostki konieczne jest udokumentowanie współpracy między tymi jednostkami w formie pisemnej umowy;
  4. finansowy wkład własny wnioskodawcy musi wynosić minimum 40% przewidywanych kosztów projektu;
  5. finansowanie projektów ze środków FID przyznawane jest na okres określony w odrębnej umowie zawartej pomiędzy wnioskodawcą a przewodniczącym Komisji Konkursowej.
  6. istnieje możliwość przedłużenia okresu finansowania projektu po ponownym złożeniu wniosku w kolejnej edycji Konkursu (wkład własny w następnym roku musi przekraczać 50% kosztów).

Wnioski (według załączonego formularza) w wersji papierowej i elektronicznej (przygotowanej jako jeden dokument), należy składać w Biurze Spraw Studenckich do dnia 29 listopada 2019 r.

 

Źródło: http://bss.uw.edu.pl/fid-uw/

© 2023 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron: OlimpWeb