REGULAMIN WO REGULAMIN WO

ZARZĄDZENIE NR 20 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie Regulaminu Wydziału Orientalistycznego, poz. 53

Na podstawie § 12 ust. 5 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW   z 2019 r. poz. 190), w związku z uchwałą Rady Wydziału Orientalistycznego z dnia 28 stycznia 2020 r., postanawia się, co następuje:

  1. Nadaje się Regulamin Wydziału Orientalistycznego, który stanowi załącznik do zarządzenia.
  2. Traci moc Regulamin Wydziału Orientalistycznego (Monitor UW z  2016  r. poz. 197).
  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor UW: M. Pałys

REGULAMIN – Załącznik do zarządzenia nr 20 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 29 stycznia 2020 r.  w sprawie Regulaminu Wydziału Orientalistycznego [pdf}

 

© 2023 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron: OlimpWeb