Sytuacja jest dynamiczna, decyzje podejmowane są na bieżąco, odpowiednio do zmieniającej się sytuacji. Zaleca się śledzenie stron internetowych UW i jednostek.
Odpowiedzi na pytania przygotowuje zespół Biura Prasowego UW.

 

1. Czy rok akademicki zostanie wydłużony? (11 marca 2020)

Rok akademicki 2019/2020 trwa do 30 września 2020 r. i nie będzie przedłużany. Rozważany jest natomiast scenariusz wydłużenia okresu zajęć dydaktycznych. Jednocześnie Uniwersytet pracuje nad uruchomieniem zawieszonych do 14 kwietnia wykładów i zajęć w wersji on-line. Do 20 marca wydziały i pozostałe jednostki dydaktyczne ogłoszą listę wykładów i zajęć, które od dnia 23 marca będą prowadzone w takiej formie.

 

2. Czy odwołane zajęcia obejmują także te przeznaczone dla pracowników UW (WF-y, szkolenia, zajęcia językowe)? (11 marca 2020)

Szkolenia oraz zajęcia sportowe dla pracowników UW są odwołane do 14 kwietnia (z wyjątkiem szkoleń prowadzonych w formie indywidualnej).

 

3. Czy wraz z zamknięciem BUW-u zamknięte będą biblioteki wydziałowe? (11 marca 2020)

Decyzje w sprawie funkcjonowania tych bibliotek podejmują dyrektorzy jednostek. Zachęcamy do śledzenia stron internetowych poszczególnych jednostek w celu zapoznania się z aktualnymi informacjami na ten temat.

Przykładowe komunikaty opublikowane na stronach bibliotek: Wydział Chemii, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Wydział Zarządzania. 

 

4. Czy egzaminy poprawkowe, indywidualne konsultacje, obrony prac dyplomowych będą odbywać się lub mogą odbywać się w okresie 11 marca – 14 kwietnia? (11 marca 2020)

Indywidualne (nie grupowe) egzaminy poprawkowe, indywidualne konsultacje, obrony prac dyplomowych i egzaminy dyplomowe mogą odbywać się normalnie. Otwarte (publiczne) obrony prac doktorskich powinny zostać przesunięte na drugą połowę kwietnia.

 

5. Jeśli dziekanaty nie będą funkcjonowały w normalnym trybie, gdzie i kiedy będzie można przedłużyć legitymację studencką? (11 marca 2020)

Dziekanaty wydziałów mogą pracować w zmienionych godzinach (więcej: www.uw.edu.pl/praca-administracji-uw). Aktualności prosimy sprawdzać na stronach poszczególnych jednostek.

 

AKTUALIZACJA DOT. LEGITYMACJI (12.03.2020): Na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pojawił się komunikat: „Podejmujemy działania legislacyjne mające na celu wyeliminowanie konieczności potwierdzania ważności legitymacji studenckich. Legitymacje powinny być przedłużone przed 31 marca 2020 r. (do tego dnia są ważne). Przewidujemy przedłużenie ich ważności do 31 maja z mocy prawa poprzez bardzo szybką nowelizację przepisów. Podobne rozwiązania będą dotyczyć legitymacji doktoranckich.”

 

AKTUALIZACJA DOT. LEGITYMACJI (13.03.2020): Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego podpisał rozporządzenie, na mocy którego ważność legitymacji studenckich i doktoranckich została automatycznie wydłużona do 31 maja. Więcej na ten temat >>

 

6. Czy studenci studiów niestacjonarnych powinni uiszczać opłaty miesięczne za te studia w regularnej cenie, mimo iż zajęcia nie odbywają się w drugiej połowie marca i w pierwszej połowie kwietnia? (11 marca 2020)

Tak, studenci studiów niestacjonarnych powinni uiszczać opłaty. Program studiów zostanie  w całości zrealizowany.

 

7. Czy ograniczona zostaje mobilność studentów i doktorantów? Zarządzenie i komunikaty wspominają o restrykcjach w mobilności pracowników. Co powinna zrobić osoba, która miała w najbliższych dniach zaplanowany wyjazd na stypendium zagraniczne, np. w ramach programu Erasmus+? (11 marca 2020)

Zawieszenie wyjazdów służbowych (służbowych, czyli nie prywatnych) dotyczy studentów, doktorantów i pracowników. Zachęcamy do śledzenia bieżących komunikatów pojawiających się na stronach internetowych GIS oraz ministerstw i stosowania się do informacji w nich zawartych.

 

AKTUALIZACJA (12.03.2020): Biuro Współpracy z Zagranicą jest w bieżącym kontakcie e-mailowym ze stypendystami programu Erasmus, tj.: a) studentami UW przebywającymi zagranicą, osobami planującymi wcześniejszy powrót ze studiów lub praktyki, studentami zakwalifikowanymi na wyjazdy w roku 2020/2021; b) „krótkoterminowymi” studentami zagranicznymi kształcącymi się na UW; c) organizacją studencką ESN. Specjalne komunikaty zostaną lub zostały już wysłane do: a) pracowników, których wyjazdy były zaplanowane na marzec lub kwiecień, b) wydziałowych koordynatorów ds. mobilności. Prowadzona jest także korespondencja z zagranicznymi uczelniami partnerskimi, którym przekazywana jest informacja o bieżącej sytuacji epidemiologicznej i podejmowanych decyzjach.

 

8. Czy w związku z tym, że biblioteki wydziałowe są otwarte, będą one naliczać kary za niezwrócenie książek w terminie do 14 kwietnia? Czy limity wypożyczeń są takie jak w przypadku BUW-u (20 książek)? (11 marca 2020)

W przypadku bibliotek wydziałowych obowiązują te same zasady co BUW – kary nie będą naliczane, terminy będą przedłużane. Jeśli chodzi o limity wypożyczeń, prosimy sprawdzać na stronach poszczególnych jednostek.

 

9. Czy w związku z odwołaniem zajęć do 14 kwietnia termin sesji egzaminacyjnej letniej zostanie przesunięty? (11 marca 2020)

Termin zakończenia roku akademickiego nie zostanie przesunięty. Rozważany jest scenariusz przesunięcia okresu zajęć dydaktycznych, a więc i sesji egzaminacyjnej.

 

10. Czy w sytuacji dalszego zagrożenia planowane jest wstrzymanie zajęć po 14 kwietnia? (11 marca 2020)

W tej sprawie należy śledzić komunikaty publikowane na stronie głównej UW.

 

11. Czy studenci/doktoranci/pracownicy odzyskają poniesione koszty lotów, biletów na pociągi, opłat konferencyjnych, wynajmów mieszkań, rezerwacji w hotelach? (11 marca 2020)

W tej sprawie został opublikowany komunikat rektora UW w sprawie poniesionych kosztów związanych z udziałem w wydarzeniach organizowanych poza UW >>

 

12. Czy zajęcia mogą zostać wznowione przed 14 kwietnia? (11 marca 2020)

Zajęcia stacjonarne zostały odwołane do 14 kwietnia i nie zostaną wznowione wcześniej. 20 marca wydziały i pozostałe jednostki dydaktyczne ogłoszą listę wykładów i zajęć, które od dnia 23 marca będą prowadzone on-line.

 

Więcej o zajęciach zdalnych na stronie: www.uw.edu.pl/organizacja-zajec-zdalnych-na-uw.

 

13. W jaki sposób będą prowadzone zajęcia w trybie on-line? Czy będą to wideokonferencje? (11 marca 2020)

Obecnie trwają prace nad uruchomieniem odwołanych wykładów i zajęć w wersji on-line. Szczegółowe informacje na ten temat pojawią się 20 marca – wtedy wydziały i pozostałe jednostki dydaktyczne ogłoszą listę wykładów i zajęć, które od dnia 23 marca będą prowadzone w takiej formie. Komunikaty na ten temat będą publikowane na stronie głównej uczelni.

Na UW możliwe jest na przykład zorganizowanie zajęć online dzięki usłudze G Suite dla Szkół i Uczelni >>

 

Centrum Kompetencji Cyfrowych UW przygotowuje uproszczone procedury i materiały szkoleniowe nt. możliwości organizacji nauczania on-line na ogólnouniwersyteckiej platformie e-learningowej Kampus. Wszystkie informacje będą dostępne od 16 marca, na specjalnie przygotowanej stronie pod adresem zajeciazdalne.ckc.uw.edu.pl. Więcej o zajęciach zdalnych na stronie: www.uw.edu.pl/organizacja-zajec-zdalnych-na-uw.

 

14. Czy stołówka UW działa normalnie, czy wydawane są obiady abonamentowe? Jeśli nie, to czy studenci/pracownicy dostaną zwrot kosztów? (11 marca 2020)

Stołówka UW pracuje bez zmian, obiady abonamentowe są wydawane.

 

15. Czy akademiki UW będą funkcjonować w trakcie odwołania zajęć? (11 marca 2020)

Akademiki funkcjonują. UW wstrzymał jedynie od 11 marca kwaterowanie nowych osób i wprowadził zakaz odwiedzin przez gości zewnętrznych.

 

16. Czy Centrum Pomocy Psychologicznej UW działa w okresie odwołania zajęć? (11 marca 2020)

Centrum Pomocy Psychologicznej UW działa w okresie odwołania zajęć, niemniej praca tej jednostki uległa zmianie. Obecnie nie są dostępne konsultacje typu walk-in clinic. Zamiast nich od poniedziałku planowane są dyżury online dr. Szymona Chrząstowskiego, kierownika CPP. Zajęcia grupowe i treningi zostały zawieszone. W kwestiach szczegółowych prosimy o kontakt z Centrum Pomocy Psychologicznej: http://cpp.uw.edu.pl/

 

 
17. Jakie kryteria należy spełnić, żeby ubiegać się o dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługujący pracownikom sprawującym opiekę nad dziećmi w czasie zawieszenia zajęć? (11 marca 2020)

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w Polsce podjęto decyzję o zawieszeniu zajęć w żłobkach, przedszkolach, szkołach i na uczelniach. Rodzicom lub prawnym opiekunom sprawującym w tym czasie opiekę nad dziećmi poniżej 8. roku życia przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Publikujemy wzór oświadczenia, które należy złożyć, ubiegając się o to świadczenie. Więcej informacji znajduje się w komunikacie>>

 

18. Czy można zwiedzać kampus uniwersytecki na Krakowskim Przedmieściu? (12 marca 2020)

Budynki na kampusie przy Krakowskim Przedmieściu są obecnie niedostępne dla zwiedzających. Informacja o ponownym otwarciu budynków dla turystów będzie podana na stronie UW.

 

19. Czy administracja UW pracuje? (12 marca 2020)

Kierownicy biur i jednostek administracji centralnej, a także dziekani wydziałów oraz kierownicy jednostek organizacyjnych mogą wprowadzić dyżurowy system pracy, wyrazić zgodę na pracę zdalną lub wprowadzić elastyczne/skrócone godziny pracy biura/jednostki. W komunikacji wewnątrzuniwersyteckiej zaleca się wykorzystywanie korespondencji mailowej i kontaktów telefonicznych oraz ograniczenie kontaktów bezpośrednich.

Osoby, które chcą skontaktować się z biurem/jednostką administracji w celu załatwienia sprawy, proszone są kontakt telefoniczny lub mailowy.

 

20. Czy w trakcie odwołanych zajęć będą rozpatrywane decyzje w sprawie przyznawania stypendiów socjalnych, zapomóg i innych świadczeń oferowanych przez UW? (12 marca 2020)

Wypłata stypendiów o charakterze socjalnym dla studentów odbędzie się 19 marca 2020 roku i nie ma przeciwwskazań, aby wnioski o świadczenia nie były rozpatrywane.

 

21. Czy Archiwum UW działa w zwykłym trybie? (12 marca 2020)

Od 12 marca do 14 kwietnia działalność pracowni i czytelni naukowej Archiwum UW jest zawieszona dla interesantów. Archiwum w dalszym ciągu realizuje kwerendy naukowe i społeczne, kierowane drogą telefoniczną, mailową oraz listową.

 

22. Czy wykładowcy otrzymają informacje na temat możliwości prowadzenia zajęć on-line, przeprowadzania indywidualnych egzaminów i konsultacji? (12 marca 2020)

Informacje dot. podejmowanych decyzji przekazywane są na bieżąco kierownikom jednostek dydaktycznych, czyli prodziekanom/zastępcom dyrektora ds. studenckich. Pracownikom zalecamy też śledzenie strony głównej UW, na której na bieżąco publikowane są i aktualizowane komunikaty dot. funkcjonowania uczelni.

 

Więcej o zajęciach zdalnych na stronie: www.uw.edu.pl/organizacja-zajec-zdalnych-na-uw.

 

23. Czy studenci, którzy zapisali się na płatne zajęcia, np. WF otrzymają zwrot pieniędzy za stracone zajęcia? Może zostaną one odrobione? (12 marca 2020)

Uczelnia będzie dokładać wszelkich starań, aby wszystkie płatne zajęcia zostały przeprowadzone w terminie późniejszym. Jeżeli nie będzie to możliwe, będą podejmowane dalsze decyzje w tej kwestii.

 

24. Czy przez obecne wydarzenia termin rozpoczęcia rekrutacji ulegnie zmianie? (12 marca 2020)

W chwili obecnej nie planujemy żadnych działań lub decyzji w tej sprawie. Jeśli sytuacja ulegnie zmianie, komunikaty na ten temat publikowane będą na stronie głównej UW.

 

25. Co powinien zrobić student, który podjął decyzję o zawieszeniu/zakończeniu studiów za granicą i powrocie do Polski? (12 marca 2020)

Biuro Współpracy z Zagranicą (BWZ) UW informuje, że w takiej sytuacji należy:

  • poinformować uczelnię przyjmującą, BWZ UW i wydziałowego koordynatora ds. mobilności na UW;
  • poprosić koordynatora na uczelni przyjmującej o wydanie potwierdzenia okresu pobytu na uczelni zagranicznej;
  • przesłać skan potwierdzenia do BWZ UW;
  • po powrocie stosować się do rekomendacji/wytycznych Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz władz macierzystego wydziału UW. Rekomendacje dotyczą m.in. 14-dniowej kwarantanny domowej polegającej na maksymalnym ograniczeniu kontaktów bezpośrednich innymi osobami oraz pozostaniu w domu;
  • ustalić e-mailowo z koordynatorem ds. mobilności możliwość rozliczenia etapu studiów (ważna jest liczba ECTS uzyskana na uczelni zagranicznej);
  • w przypadku złego samopoczucia, gorączki, kaszlu lub duszności i podejrzenia zarażenia koronawirusem, postępować zgodnie z rekomendacjami Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego lub miejscowych władz, zgłosić się do najbliższego szpitalnego oddziału chorób zakaźnych lub zadzwonić na całodobową infolinię NFZ 800 190 590.
  • unikać podróżowania środkami transportu publicznego i kontaktów z innymi osobami, w tym pracownikami wydziału/Uniwersytetu.
  • dokumenty przesyłać poczta tradycyjną lub w formie skanu; kontaktować się e-mailowo lub telefonicznie.