Zarządzenie rektora UW dotyczące funkcjonowania Uniwersytetu po 25 maja 2020

21 maja rektor UW wydał nowe zarządzenie w sprawie zasad studiowania i pracy na Uniwersytecie Warszawskim. Zgodnie z jego zapisami zajęcia dla studentów, doktorantów i słuchaczy nadal będą prowadzone w formie zdalnej, z wyjątkiem tych, których realizacja wymaga fizycznej obecności na uczelni. Możliwa jest praca zdalna, w systemie dyżurów lub wprowadzenie ruchomego czasu pracy. Dokument zmienia niektóre wcześniejsze uczelniane akty wprowadzone w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Uchwała.aspx?ID=5433&Source=https%3A%2F%2Fmonitor%2Euw%2Eedu%2Epl%2FSitePages%2FStrona%2520g%C5%82%C3%B3wna%2Easpx

Na stronie www Uniwersytetu znajduje się też omówienie najważniejszych jego elementów:

Zarządzenie nr 105 rektora UW z 21 maja 2020 roku w sprawie zagrożenia zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 wprowadza następujące zasady funkcjonowania uczelni:

KSZTAŁCENIE

 • przedłużenie zajęć online dla studentów, doktorantów oraz słuchaczy do końca roku akademickiego 2019/2020

– WYJĄTEK: zajęcia, których realizacja wymaga fizycznej obecności w miejscu badań, praktyk etc. (dotyczy to np. zajęć terenowych, praktycznych, laboratoryjnych);

 • wprowadzenie harmonogramów zajęć praktycznych na poszczególnych kierunkach studiów;
 • zawieszenie obozów studenckich nieobjętych programem studiów;
 • przeprowadzanie zajęć, zaliczeń, egzaminów (w tym dyplomowych) zgodnie ze znowelizowanym kalendarzem akademickim i w trybie zdalnym;
 • zawieszenie egzaminów i zaliczeń odbywających się w budynkach UW.

PRACA

 • możliwość pracy zdalnej

– WYJĄTEK: pracownicy, od których obowiązków zależy zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy członków społeczności akademickiej lub ciągłość funkcjonowania uczelni i ochrona jej majątku;

 • możliwość wykonywania obowiązków służbowych w systemie dyżurów lub ruchomego czasu pracy

– Decyzje dotyczące organizacji pracy w jednostkach podejmują ich kierownicy.

Nadal obowiązują:

 • zawieszenie służbowych wyjazdów zagranicznych oraz udziału w konferencjach krajowych pracowników, doktorantów, studentów i słuchaczy studiów podyplomowych Uniwersytetu do 30 czerwca 2020 roku;
 • odwołanie wydarzeń o charakterze otwartym (konferencji, sympozjów, wykładów otwartych, imprez artystycznych i innych) organizowanych na terenie UW do 31 sierpnia 2020 roku;
 • wstrzymanie kwaterowania nowych osób w domach studenckich i innych obiektach UW oraz zakaz odwiedzin w tych obiektach do 30 czerwca 2020 roku;
 • uproszczone procedury obiegu i zatwierdzania dokumentów finansowych, określone w zarządzeniu nr 67 rektora UW z 3 kwietnia 2020 roku.

Zarządzenie to wchodzi w życie od poniedziałku, zastępuje wcześniejsze zarządzenia nr 50 i nr 57 i oparte jest o wiadomości, jakimi dysponujemy w tej chwili. Jeśli zostaną wydane nowe rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub inne akty prawne, może zdarzyć się konieczność nowelizacji tego zarządzenia.

Zarządzenia rektora UW dotyczące funkcjonowania Uniwersytetu po 25 maja

© 2023 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron: OlimpWeb