NAWA – propozycje dla nauczycieli akademickich, doktorantów i studentów

Poland My First Choice

06.02.2020 – 15.06.2020

PROGRAM DLA STUDENTÓW

Program oferuje możliwość odbycia studiów II stopnia w trybie stacjonarnym w uczelniach publicznych i niepublicznych na wszystkich kierunkach prowadzonych przez jednostki o najwyższym poziomie naukowym – posiadające kategorię A i A+  – podległe Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Program obejmuje przyznanie stypendium na regulaminowy okres studiów oraz w uczelniach publicznych – także zwolnienie z opłat za kształcenie.


17.04.2020 – 18.06.2020

PROGRAM DLA NAUKOWCÓW

Celem programu jest wsparcie naukowców i nauczycieli akademickich zatrudnionych w polskich uczelniach oraz jednostkach naukowych w dążeniu do doskonałości naukowej. Program umożliwia naukowcom odbycie stażu podoktorskiego, prowadzenie badań naukowych lub pozyskanie materiałów do pracy naukowej w renomowanych ośrodkach zagranicznych na zasadach stypendialnych. Program jest otwarty dla naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki, a jednostkami goszczącymi mogą być ośrodki naukowe lub akademickie na całym świecie.


20.04.2020 – 30.06.2020

PROGRAM DLA NAUKOWCÓW

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) oraz  Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD) zapraszają naukowców do składania wniosków w ramach dwustronnej wymiany osobowej naukowców pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec. Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze, uzgodnione i prowadzone wspólnie przez uprawnionych Wnioskodawców z Polski i partnerów z Niemiec, uprawnionych zgodnie z zasadami tam obowiązującymi.


 

Wymiana bilateralna naukowców pomiędzy Polską a Francją PHC Polonium

23.04.2020 – 23.07.2020

PROGRAM DLA NAUKOWCÓW

Zapraszamy do składania wniosków w naborze na bilateralną wymianę naukowców z Republiką Francuską PHC Polonium. Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze w zespołach polsko-francuskich. Środki na projekty w ramach naboru są przeznaczone na pokrycie kosztów podróży i pobytów naukowców w kraju partnera, z wyłączeniem finansowania samych badań. 

Wnioski dotyczące wspólnego projektu muszą być złożone jednocześnie przez partnerów z Francji do Campus France oraz przez polskich partnerów do NAWA. Rozpatrywane będą tylko wnioski złożone łącznie w Polsce i we Francji.

© 2023 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron: OlimpWeb