NAWA-Profesura-Goscinna NAWA-Profesura-Goscinna

Profesura Gościnna NAWA

Celem programu Profesura Gościnna NAWA jest wspieranie najwyższej jakości działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej prowadzonej przez polskie jednostki akademickie i naukowe, poprzez włączenie w te działania zagranicznych naukowców światowej klasy.

Program skierowany jest do wybranych instytucji systemu szkolnictwa wyższego i nauki m. in. polskich uczelni, instytutów naukowych i instytutów badawczych. Będą one mogły zaprosić do Polski wybitnych specjalistów z priorytetowych dla siebie obszarów tematycznych, którzy w znaczący sposób rozwiną badania naukowe o przełomowym charakterze, wzmocnią działalność dydaktyczną oraz wesprą te instytucje w przygotowywaniu aplikacji o prestiżowe granty.

Pierwsza edycja programu otwarta jest dla dziedzin nauk humanistycznych, społecznych i teologicznych. Edycje dla pozostałych dziedzin nauki NAWA ogłosi w kolejnych latach.

Nabór wniosków jest prowadzony od 1 czerwca 2020 roku do 31 lipca 2020 roku. Należy je składać wyłącznie w systemie elektronicznego przyjmowania wniosków NAWA.

Termin realizacji projektów 
  • Projekt może być realizowany przez okres nie krótszy niż 36 miesięcy i nie dłuższy niż 48 miesięcy.  
  • Realizacja projektu może rozpocząć się nie wcześniej niż 1 lutego 2021 r. i nie później niż 31 października 2021 r.
Termin i forma składania wniosków 

Nabór wniosków jest prowadzony w terminie od 1 czerwca do 31 lipca 2020 r. roku do godz. 15:00 czasu lokalnego dla Warszawy, wyłącznie w formie elektronicznej w systemie teleinformatycznym Agencji. Złożenie wniosków po tym terminie nie będzie możliwe. Złożenie wniosku możliwe jest po rejestracji w systemie dostępnym na stronie internetowej https://programs.nawa.gov.pl 

Wniosek należy wypełnić w języku angielskim, z wyjątkiem miejsc we wniosku gdzie podano inaczej.  

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu  

Dofinansowanie projektu ze środków Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej może wynosić maksymalnie 3 000 000 zł.  

Wymagany jest wkład własny Wnioskodawcy w wysokości co najmniej 20% kosztów wynagrodzenia Wizytującego naukowca oraz członków Grupy projektowej.  

W Projekcie uprawnione jest finansowanie następujących kosztów:

  1. dofinansowanie wynagrodzenia Wizytującego naukowca, przy czym kwota dofinansowania może wynosić maksymalnie 32 000 zł miesięcznie z uwzględnieniem kosztów pracodawcy (tzw. kwota brutto brutto);
  2. dofinansowanie wynagrodzenia członków Grupy projektowej, przy czym łączna kwota dofinansowania dla Grupy projektowej może wynosić maksymalnie 30 000 zł miesięcznie z uwzględnieniem kosztów pracodawcy (tzw. kwota brutto brutto). Wnioskodawca i Wizytujący naukowiec wspólnie ustalają wysokość wynagrodzeń członków Grupy projektowej.
  3. przesiedlenie Wizytującego naukowca oraz osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym w formie jednorazowego dodatku mobilnościowego (ryczałt) wypłacanego przez Beneficjenta na konto Wizytującego naukowca w wysokości:
    1. 12 000 zł – jeżeli przyjeżdża samodzielnie,
    2. 20 000 zł – jeżeli przyjeżdża z osobami pozostającymi z nim we wspólnym gospodarstwie domowym, niezależnie od liczby tych osób.

Kwoty wynagrodzeń w projekcie są kosztami uwzględniającymi koszty pracodawcy. Kwoty te uwzględniają pozapłacowe koszty pracy, w tym składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, oraz inne elementy wynagrodzenia finansowane przez podmiot zatrudniający, w tym również wszystkie elementy wynagrodzenia przewidziane w Regulaminie wynagradzania lub innych regulacjach wewnętrznych Beneficjeta.

Komponent badawczy NCN 

W ramach projektu Wnioskodawca może zaplanować Komponent badawczy w maksymalnej wysokości 400 000 zł do wykorzystania w ciągu pierwszych 18 miesięcy realizacji projektu. Komponent badawczy jest finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki i jest przeznaczony wyłącznie na sfinansowanie badań podstawowych. Beneficjenci wyłonieni w programie Profesura Gościnna NAWA, którzy w swoim wniosku zaplanowali komponent badawczy, będą zobowiązani do złożenia odrębnego wniosku do NCN w naborze skierowanym wyłącznie do nich. 

Projekty w ramach programu mają rozpocząć się w terminach: najwcześniej 1 lutego 2021, a najpóźniej 31 października 2021.


Źródło: https://nawa.gov.pl/naukowcy/profesura-goscinna-nawa?fbclid=IwAR3mrrXOqbTbLAlbHN0VttEZa1T-fzTlI5XMmAaGygMaH_nXYtfxCzqGLBo

 

© 2023 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron: OlimpWeb