Konkursy NCN MAESTRO 12, SONATA BIS 10, MINIATURA 4

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

 • 9 września w  BOB
 • 15 września 2020 w NCN (nabór wniosków w systemie ZSUN/OSF zostaje zamknięty o godzinie 16:00)

MAESTRO 12 – konkurs dla doświadczonych naukowców na projekty badawcze mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, których efektem mogą być odkrycia naukowe
W konkursie tym można otrzymać środki na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, w tym również stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.

Do konkursu może być zgłoszony wniosek, w którym kierownik projektu posiada co najmniej stopień naukowy doktora, który w roku wystąpienia z wnioskiem lub w okresie ostatnich 10 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem:

 1. opublikował co najmniej pięć publikacji w renomowanych czasopismach/ wydawnictwach naukowych polskich lub zagranicznych;
 2. kierował realizacją co najmniej dwóch projektów badawczych wyłonionych w drodze konkursów ogólnokrajowych lub międzynarodowych; przez występowanie w roli kierownika projektu rozumie się również kierowanie /koordynację pracami grupy badawczej w projektach lub programach międzynarodowych;

Uwaga! MINIATURA, UWERTURA, ETIUDA i FUGA nie są konkursami na projekty badawcze.

 1. spełnia co najmniej trzy z poniższych kryteriów:
  1. był w komitecie naukowym przynajmniej jednej uznanej konferencji międzynarodowej,
  2. opublikował co najmniej jedną monografię,
  3. wygłosił prezentacje na uznanych konferencjach międzynarodowych,
  4. zdobył międzynarodową nagrodę albo wyróżnienie,
  5. jest lub był członkiem uznanych stowarzyszeń, międzynarodowych organizacji naukowych lub akademii,
  6. ma inne istotne osiągnięcia w nauce;

a w przypadku działalności naukowej w zakresie twórczości i sztuki – jest autorem dzieł artystycznych o międzynarodowym znaczeniu lub istotnych dla kultury polskiej oraz brał aktywny udział w międzynarodowych wystawach, festiwalach, wydarzeniach artystycznych: plastycznych, muzycznych, teatralnych i filmowych.

Okres, z którego należy przedstawić dorobek naukowy to 10 ostatnich lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem (począwszy od 2010 r.). Okres ten może być przedłużony w określonych przypadkach (§ 8 pkt 6 lit. a uchwały w sprawie warunków przeprowadzania konkursu MAESTRO).

UWAGA:

Co najmniej pięć publikacji wykazanych w ankiecie kierownika projektu powinno być opublikowane w roku wystąpienia z wnioskiem lub w okresie ostatnich 10 latach przed rokiem wystąpienia z wnioskiem (począwszy od 2010 r.).

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/maestro12


SONATA BIS 10 – konkurs na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem

W konkursie tym można otrzymać środki na wynagrodzenia dla członków nowego zespołu badawczego, w tym również stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.

Kierownikiem projektu badawczego może być osoba, która uzyskała stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem z wystąpieniem z wnioskiem (w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2015 r.). Okres ten może być przedłużony w określonych przypadkach (§ 6 pkt 3 uchwały w sprawie warunków przeprowadzania konkursu SONATA BIS).

Osoba ta w swoim dorobku naukowym posiada co najmniej jedną opublikowaną lub przyjętą do druku pracę. W przypadku działalności naukowej w zakresie twórczości i sztuki, kierownik projektu powinien posiadać przynajmniej jedną pracę opublikowaną lub przyjętą do druku lub przynajmniej jedno dokonanie artystyczne bądź artystyczno-naukowe.

Okres, z którego należy przedstawić dorobek naukowy to 10 ostatnich lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem (począwszy od 2010 r.). Okres ten może być przedłużony w określonych przypadkach (§ 7 pkt 6 lit. a uchwały w sprawie warunków przeprowadzania konkursu SONATA BIS).

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata-bis10


MINIATURA 4 – konkurs na działanie naukowe

Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski na realizację pojedynczego działania naukowego w jednej z wymienionych form:

 • badań wstępnych/pilotażowych,
 • kwerendy,
 • stażu naukowego,
 • wyjazdu badawczego
 • albo wyjazdu konsultacyjnego.

Podstawowym celem konkursu jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia w konkursach NCN, innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych. W konkursie można uzyskać środki finansowe w wysokości od 5 000 do 50 000 zł na realizację działania naukowego trwającego do 12 miesięcy. O środki może ubiegać się podmiot, w którym zatrudniony jest badacz:

 1. posiadający w swoim dorobku, co najmniej jedną opublikowaną pracę lub w przypadku działalności naukowej z zakresu twórczości i sztuki: co najmniej jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe;
 2. który uzyskał stopień naukowy doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2008 r. Okres ten może być przedłużony zgodnie z zasadami określonymi w § 4 pkt 5 lit. a warunków oraz regulaminu przeprowadzania konkursu MINIATURA na działanie naukowe.

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/miniatura4?language=pl

© 2023 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron: OlimpWeb