Wybory do Rady Naukowej Dyscypliny Literaturoznawstwo w kadencji 2021 – 2024

W imieniu Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Neofilologii UW zapraszam na wybory członków Rady Naukowej Dyscypliny Literaturoznawstwo (RNDL) w kadencji 2021 – 2024. Wybory odbędą się w trybie zdalnym; rozpoczną się ukonstytuowaniem się komisji skrutacyjnej w dn. 21.12.2020 – 28.12.2020, a zakończą się wyborami właściwymi członków RNDL w dn. 11.01.2021 – 15.01.2021. Uprzejmie proszę o zapoznanie się ze szczegółowym harmonogramem czynności wyborczych poniżej.

 

dr hab. Zbigniew P. Możejko Przewodniczący WKW WN UW

Harmonogram czynności wyborczych

1.   Podstawy prawne / kwestie organizacyjne

Link do uchwały Uczelnianej Komisji Wyborczej w sprawie powierzenia wydziałowym komisjom wyborczym organizowania czynności wyborczych dotyczących wyborów do rad naukowych dyscyplin w kadencji 2021-2024: https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/5700/M.2020.486.UKW.58.pdf

Link  do   uchwały   Uczelnianej   Komisji   Wyborczej  w  sprawie   ustalenia   liczby wybieranych członków rad naukowych dyscyplin: https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/5701/M.2020.487.UKW.59.pdf

Wybory członków RNDL organizowane są oddzielnie w dwóch grupach społeczności akademickiej – dla nauczycieli akademickich z tytułem profesora lub stopniem doktora habilitowanego (do obsadzenia: 23 mandaty) oraz dla pozostałych nauczycieli akademickich (do obsadzenia: 10 mandatów). Nauczycielem akademickim w rozumieniu wyborów do rady naukowej dyscypliny jest każda osoba zatrudniona na stanowisku badawczym, badawczo-dydaktycznym lub dydaktycznym, która wskazała przynależność do danej dyscypliny.

Prawa wyborcze do rad naukowych dyscyplin regulują odpowiednie zapisy Statutu: https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/4934/M.2019.190.U.443.pdf

 • bierne prawo wyborcze (kto może kandydować) reguluje § 51 Statutu, który określa, między innymi, że jest to osoba, która nie ukończyła 67 roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji, t.j. do dn. 1 stycznia 2021;
 • czynne prawo wyborcze (kto może głosować) reguluje § 53 punkt 4 Statutu, który określa, między innymi, że prawo to przysługuje każdemu nauczycielowi akademickiemu, który wskazał przynależności do dyscypliny

Zebrania wyborcze mające na celu wyłonienie członków RNDL odbywać się będą w trybie uproszczonym (zdalnym asynchronicznym); wyniki poszczególnych głosowań zostaną ogłoszone drogą mailową bezzwłocznie po zakończeniu głosowania, jednak nie później niż 12 godzin od jego zakończenia.

Wszelka korespondencja z Wydziałową Komisją Wyborczą powinna być kierowana na adres: wkw(at)wn.uw.edu.pl; zachęcamy do zasygnalizowania treści maila w temacie (np. kandydatura do komisji skrutacyjnej).

2.   Zgłaszanie kandydatur do dwóch komisji skrutacyjnych

W dniach 21.12.2020 – 28.12.2020 do godz. 15:00 prosimy nadsyłać drogą mailową kandydatury do dwóch komisji skrutacyjnych:

 • spośród nauczycieli akademickich z tytułem profesora lub stopniem doktora habilitowanego do komisji skrutacyjnej w wyborach na członków RNDL w kadencji 2021-2024 z tej grupy pracowniczej
 • spośród pozostałych   nauczycieli   akademickich   do    komisji    skrutacyjnej    w wyborach na członków RNDL w kadencji 2021-2024 z tej grupy

Zgodnie z zaleceniami Ordynacji wyborczej UW (§ 18): https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/4934/M.2019.190.U.443.pdf odnośnie składu komisji skrutacyjnej, prosimy o zgłoszenia członków komisji tak, aby:

 • każda komisja liczyła od 3 do 5 członków
 • członkowie reprezentowali różne wydziały.

Do zadań komisji skrutacyjnej będzie należało:

 • potwierdzenie prawidłowości odczytu wyników wyborczych z systemu Ankieter
 • zdalne podpisanie protokołów wyborczych (wystarczy skan lub zdjęcie podpisu)
 • podpisanie protokołów wyborczych w wersji wydrukowanej – w terminie późniejszym – w siedzibie Sekretariatu ds. Pracownicznych IAUW, ul. Hoża 69, po wcześniejszym umówieniu się

Praca w komisji skrutacyjnej zakłada, że członkowie komisji:

 • nie mogą kandydować do RNDL (tracą bierne prawo wyborcze, lecz –  naturalnie

– zachowują czynne prawo wyborcze)

 • powinni być dyspozycyjni w momencie zakończenia głosowania (około godz. 15:00), aby móc potwierdzenie wynik głosowania w systemie
3.   Głosowanie składu obydwu komisji skrutacyjnych

W dniu 29 grudnia 2020 w godz. 9:00 – 15:00 odbędzie się głosowanie składów obydwu komisji skrutacyjnych w wyborach na członków RNDL w obydwu grupach nauczycieli akademickich. Głosowanie odbędzie się w systemie Ankieter.

4.   Zgłaszanie kandydatur do Rady Naukowej Dyscypliny Literaturoznawstwo

W dniach 21.12.2020 – 30.12.2020 do godz. 23:59 prosimy nadsyłać drogą mailową kandydatury na członków Rady Naukowej Dyscypliny Literaturoznawstwo w kadencji 2021-2024:

 • nauczycieli akademickich     z     tytułem     profesora     lub     stopniem     doktora habilitowanego (23 mandaty)
 • pozostałych nauczycieli akademickich (10 mandatów).

Statut UW, w paragrafie § 69, pkt 2 regulującym skład i zasady działania rady dydaktycznej, stwierdza co następuje: Nie więcej niż połowa członków rady dydaktycznej […] może być jednocześnie członkami rady naukowej dyscypliny. Wysuwając kandydatury z poszczególnych jednostek, prosimy o wzięcie powyższego zapisu pod uwagę, gdyż WKW nie ma możliwości kontrolowania składu poszczególnych rad dydaktycznych.

Kandydaci mogą zgłaszać się sami, bądź ich kandydatura może być wysunięta przez kogoś innego. Kandydatury mogą być zgłaszane pojedynczo, bądź zbiorowo (np. przez daną jednostkę UW).

Niezależnie od trybu zgłaszania, każdy mail ze zgłoszeniem kandydatury musi zawierać skany wypełnionych i podpisanych poniższych dwóch formularzy (prosimy o zastosowanie nazewnictwa pliku jak w nawiasie):

 • zgody na kandydowanie (nazwa pliku: RNDL_2021_zgoda_Nazwisko_Imie)
 • oświadczenia o spełnianiu warunków biernego prawa wyborczego (nazwa pliku: RNDL_2021_oswiadczenie_Nazwisko_Imie)

Formularze są dołączone do niniejszego ogłoszenia, bądź są dostępne jako  załącznik do Uchwały UKW nr 60: https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/5702/M.2020.488.UKW.60.pdf

Oryginały wypełnionych i podpisanych formularzy w wersji wydrukowanej należy dostarczyć – w terminie późniejszym (do dn. 1 marca 2021) – do Sekretariat ds Pracownicznych IAUW, ul. Hoża 69, 00-681 Warszawa, osobiście, przez gońca, bądź pocztą.

 1. Głosowanie kandydatur do Rady Naukowej Dyscypliny Literaturoznawstwo W dniu 11 stycznia 2021 w godz. 9:00 – 15:00 odbędą się głosowania w systemie Ankieter w następujących sprawach:
 • wyłonienia 23 członków RNDL w kadencji 2021-2024 z grona nauczycieli akademickich z tytułem profesora lub stopniem doktora habilitowanego
 • wyłonienia 10 członków RNDL w kadencji 2021-2024 z grona pozostałych nauczycieli

W przypadku nieobsadzenia wszystkich mandatów w RNDL w pierwszej turze głosowania w dniu 11.01.2021, komisja zarządzi kolejną i następne tury w  poniższych terminach:

 • II tura głosowania: 12 stycznia 2021, w godz. 9.00 – 00
 • III tura głosowania: 13 stycznia 2021, w godz. 9.00 – 00
 • IV tura głosowania: 14 stycznia 2021, w godz. 9.00 – 00
 • V tura głosowania: 15 stycznia 2021, w godz. 9.00 – 00

Komisja przypomina, że w wszystkich głosowaniach wymagane jest kworum, a do stwierdzenia ważności wyboru konieczne jest uzyskanie bezwzględnej większości głosów (Ordynacja wyborcza UW, § 7 – 8).

dr hab. Zbigniew P. Możejko Przewodniczący WKW WN UW

© 2023 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron: OlimpWeb