Komunikat dla osób korzystających ze stypendium socjalnego

W semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 wysokość przyznawanego stypendium socjalnego uzależniona jest dochodu na osobę w rodzinie studenta i wynosi:

a) wysokość stypendium socjalnego wynosi 1 150 zł (kwota bazowa) minus dochód netto na osobę w rodzinie wyrażony w pełnych złotych, z tym że kwota najniższego stypendium socjalnego nie może być niższa niż 350 zł (wnioskodawca uzyskujący dochód netto na osobę w rodzinie od 800 zł do 1 050 zł otrzymuje stypendium w wysokości 350 zł), a kwota najwyższego stypendium socjalnego nie może być wyższa niż 1 150 zł

b) wysokość stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości wynosi 1 150 zł (kwota bazowa) minus dochód netto na osobę w rodzinie wyrażony w pełnych złotych plus 200 zł, z tym że kwota najniższego stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości nie może być niższa niż 550 zł, a kwota najwyższego stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości nie może być wyższa niż 1 350 zł.

W związku z koniecznością dostosowania wzorów decyzji do obowiązującego stanu prawnego chwilowo wydawanie decyzji na semestr letni roku akademickiego 2020/2021 jest wstrzymane. Prosimy o cierpliwość. Wyrównania zostaną wypłacone w kolejnym miesiącu.

Przypominamy, że podobnie jak w roku ubiegłym studenci, którzy złożyli wniosek o stypendium socjalne w semestrze zimowym 2020/2021, a ich sytuacja (skład rodziny i dochód) nie uległa zmianie, zobowiązani są do wydrukowania oświadczenia o dochodach za rok 2019 r. oraz wniosku o stypendium socjalne na semestr letni 2020/2021, a następnie do złożenia ww. dokumentów do Koordynatora ds. stypendialnych (ul. Tyniecka 15/17 pok. 07 lub 08 lub przesłanie na adres Wydziału Orientalistycznego ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 z dopiskiem Komisja stypendialna). Nie muszą oni przedkładać ponownie organowi stypendialnemu dokumentów dotyczących ich sytuacji rodzinnej i dochodowej, które przedstawili w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021.

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 studenci składają w formie papierowej po uprzednim zarejestrowaniu formularza elektronicznego w USOSweb – wniosek złożony pisemnie musi być podpisany przez wnioskodawcę lub upoważnioną przez niego osobę.

W semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 wniosek o stypendium socjalne należy złożyć do 18. dnia danego miesiąca (w kwietniu do 19. dnia miesiąca).

© 2023 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron: OlimpWeb