Erasmus – Mobilność edukacyjna Erasmus – Mobilność edukacyjna

Dofinansowanie zagranicznych wyjazdów szkoleniowych (STT/KA107/2020)

Biuro Współpracy z Zagranicą ogłasza konkurs na stypendia Erasmus przeznaczone na dofinansowanie zagranicznych wyjazdów szkoleniowych (STT/KA107/2020). Konkurs adresowany jest do wszystkich pracowników UW, a w szczególności do osób niebędących nauczycielami akademickimi (w tym pracowników administracyjnych, inżynieryjno-technicznych, bibliotekarzy, pracowników informacji naukowej i dokumentacji, lektorów).

Pobyt w instytucji zagranicznej powinien trwać od dwóch do siedmiu dni i rozpocząć się nie później niż 30. września 2022. Program obejmuje wymianę z następującymi krajami: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Litwa, Liechtenstein, Luksemburg, Łotwa, Macedonia Północna, Malta, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Turcja, Węgry, Wielka Brytania i Włochy.

Nabór prowadzony jest w trybie ciągłym. Chętni proszeni są o dostarczenie do pani Ewy Rak (ewa.rak@adm.uw.edu.pl) następujących dokumentów:

  1. zgłoszenie kandydatury opatrzone podpisami i pieczątkami Dziekana WO i Koordynatorki ds. mobilności (w formie skanu lub w wersji papierowej),
  2. skan indywidualnego programu nauczania (Mobility Agreement – Staff Mobility for Training) określającego daty pobytu w instytucji zagranicznej, opatrzony czytelny podpisem i pieczątką Dziekana oraz czytelnym podpisem przedstawiciela instytucji zagranicznej (lub podpisem i pieczątką osoby podpisującej i/lub pieczęcią instytucji).

Kandydaci muszą ponadto udokumentować znajomość języka, w jakim będzie prowadzone szkolenie, na poziomie przynajmniej B2.

Fundusze przyznane w wyjazdy szkoleniowe w wyniku ubiegłorocznego konkursu i niezrealizowane w roku akademickim 2019/2020 w związku z sytuacją epidemiologiczną powinny zostać wykorzystane do 15 grudnia 2021 r.

Formularze oraz szczegółowe informacje znajdą Państwo w zakładce http://bwz.uw.edu.pl/wyjazdy-pracownikow-szkolenia-stt-2020-2021/. Ewentualne pytania proszę kierować do Koordynatorki ds. mobilności na WO, dr hab. Małgorzaty Sandowicz (m.e.sandowicz@uw.edu.pl).

© 2023 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron: OlimpWeb