Izabela Romańczuk – ZAWIADOMIENIE o publicznej obronie rozprawy doktorskiej/NOTIFICATION on public defence of the doctoral dissertation

Dnia 10 października 2022 r. o godz.15.30 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w trybie zdalnym: mgr Izabeli Romańczuk

Tytuł rozprawy: Tożsamość kobiety we współczesnej prozie suahili pisarek z Tanzanii

Promotor:

 • Prof. dr hab. Iwona Kraska-Szlenk

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Anna Ndiaye
 • Dr hab. Renata Diaz-Szmidt

 Dyscyplina naukowa:

 • Literaturoznawstwo

Język obrony:

 • polski

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej zostanie przeprowadzania w trybie zdalnym na podstawie § 29 ust. 6 załącznika nr 1 do uchwały nr 481 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 października 2019 r. w sprawie określenia sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora oraz stopnia doktora habilitowanego na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2019 r. poz. 340 z późn. zm.).

Rozprawa dostępna jest pod adresem:           
Link do uczestnictwa w publicznej obronie rozprawy doktorskiej zostanie udostępniony po wcześniejszej rejestracji. Zgłoszenie należy przesłać na adres r.was4@uw.edu.pl. Rejestracja uczestników będzie otwarta od godz. 9.00 w dniu 03/10/2022 r. do godz. 9.00 w dniu 07/10/2022 r.


NOTIFICATION on public defence of the doctoral dissertation

The remote online public defence of the doctoral dissertation will take place  on 10 October 2022 at 3.30 pm:

 • mgr Izabela Romańczuk

Title of the dissertation: Woman’s identity in the contemporary Swahili prose by Tanzanian female authors

Dissertation supervisor(s):

 • Prof. dr hab. Iwona Kraska-Szlenk

Reviewers:

 • Prof. dr hab. Anna Ndiaye
 • Dr hab. Renata Diaz-Szmidt

Scientific discipline:

 • Linguistics Studies

Language of the defence:

 • Polish

The public defence of the doctoral dissertation will be held remotely online, as defined in § 29 s. 6 of the appendix no 1 to the resolution no 481 of the Senate of the University of Warsaw on determining the procedure for awarding the doctoral degree and the degree of doktor habilitowany at the University of Warsaw (Monitor UW of 2019, item 340, as amended).       

The text of the dissertation is available here:           
The link to the public defence meeting will be made available after prior registration by e-mail r.was4@uw.edu.pl. The registration of participants will be open from 9.00 am on 03/10/2022. until. 9.00 am on 07/10/2022.

© 2023 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron: OlimpWeb