Informacja Wydziału Orientalistycznego Informacja Wydziału Orientalistycznego

Jyun-Yi Deng – ZAWIADOMIENIE o publicznej obronie rozprawy doktorskiej/NOTIFICATION on public defence of the doctoral dissertation

Dnia 16 listopada 2022 r. o godz.15.30 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w trybie zdalnym: mgr Jyun -Yi Denga

Tytuł rozprawy: Studium porównawcze funkcji instrumentalis we współczesnym języku chińskim i polskim

Promotor:

  • dr hab. Ewa Zajdler, prof. UJ

Recenzenci:

  • dr hab. Irena Kałużyńska, prof. ucz. – WO UW
  • prof. dr. hab. Władysław Miodunka – WP UJ

Dyscyplina naukowa: Językoznawstwo

Język obrony: polski

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej zostanie przeprowadzania w trybie zdalnym na podstawie § 29 ust. 6 załącznika nr 1 do uchwały nr 481 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 października 2019 r. w sprawie określenia sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora oraz stopnia doktora habilitowanego na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2019 r. poz. 340 z późn. zm.).

Rozprawa dostępna jest pod adresem: Jyun-Yi Deng – praca doktorska_doctoral dissertation [pdf]

Link do uczestnictwa w publicznej obronie rozprawy doktorskiej zostanie udostępniony po wcześniejszej rejestracji. Zgłoszenie należy przesłać na adres r.was4@uw.edu.pl. Rejestracja uczestników będzie otwarta od godz. 9.00 w dniu 03/11/2022 r. do godz. 9.00 w dniu 15/11/2022 r.


The remote online public defence of the doctoral dissertation will take place on 16 November 2022 at 3.30 pm: mgr Jyun -Yi Deng

Title of the dissertation: Instrumental in Chinese and Polish – comparative studies

Dissertation supervisor(s):

  • dr hab. Ewa Zajdler, prof. UJ

Reviewers:

  • dr hab. Irena Kałużyńska, prof. ucz. – WO UW
  • prof. dr. hab. Władysław Miodunka – WP UJ.

Scientific discipline: Linguistics Studies

Language of the defence: Polish

The public defence of the doctoral dissertation will be held remotely online, as defined in § 29 s. 6 of the appendix no 1 to the resolution no 481 of the Senate of the University of Warsaw on determining the procedure for awarding the doctoral degree and the degree of doktor habilitowany at the University of Warsaw (Monitor UW of 2019, item 340, as amended).

The text of the dissertation is available here: Jyun-Yi Deng – praca doktorska_doctoral dissertation [pdf]

The link to the public defence meeting will be made available after prior registration by e-mail r.was4@uw.edu.pl. The registration of participants will be open from 9.00 am on 03/11/2022. until. 9.00 am on 15/11/2022.

© 2023 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron: OlimpWeb