mikrogrant IDUB mikrogrant IDUB

Mikrogranty na dofinansowanie aktywności publikacyjnej i naukowej doktorantek i doktorantów UW – edycja II

 • Nazwa konkursu: Mikrogranty na dofinansowanie aktywności publikacyjnej i naukowej doktorantek i doktorantów UW – edycja II
 • Cel: dofinansowanie aktywności publikacyjnej oraz określonych aktywności naukowych doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego, które podniosą jakość badań realizowanych przez doktorantów w związku z przygotowywanymi rozprawami doktorskimi oraz ułatwią ich obronę
 • Dofinansowane mogą być wyłącznie aktywności bezpośrednio związane z przygotowywaną rozprawą doktorską wnioskodawcy, których rezultaty powinny być włączone do przygotowywanej rozprawy doktorskiej.

Szczegółowe kryteria dofinansowania oraz realizacji aktywności publikacyjnych i naukowych
§ 4

Proofreading – pokrycie kosztów korekty przez native speakera tekstu naukowego do opublikowania w czasopiśmie lub rozdziału w monografii.

 • Dofinansowaniu może podlegać wyłącznie korekta tekstu, w którym wnioskodawca jest wiodącym i/lub korespondencyjnym autorem oraz tekst ten powinien zostać włączony do przygotowywanej rozprawy doktorskiej doktoranta.
 • Pokrycie kosztów korekty językowej jest możliwe przy składaniu tekstu do czasopisma znajdującego się w 25% najlepiej ocenionych w Scopus (Scival) w danej dyscyplinie albo z aktualnego wykazu MEiN mających 200, 140 lub 100 punktów oraz do monografii w wydawnictwie z Poziomu II aktualnej listy MEiN.
 • Suma dofinansowania jest akceptowana przez Kierownika Programu na podstawie analizy kosztów w oparciu o dotychczasowe doświadczenie.
 • Maksymalne dofinansowanie – 8 000 PLN.

Open Access – wykup opcji Open Access dla artykułu lub rozdziału w monografii.

 • Dofinansowaniu może podlegać wyłącznie wykupienie opcji Open Access dla artykułu lub monografii, w którym wnioskodawca jest wiodącym i/lub korespondencyjnym autorem oraz artykuł lub monografia, których dotyczy dofinansowanie, powinna zostać włączona do przygotowywanej rozprawy doktorskiej doktoranta.
 • Udzielana może być promesa na wykup opcji Open Access w przypadku artykułów składanych do czasopism znajdujących się w 25% najlepiej ocenionych w Scopus (Scival) w danej dyscyplinie albo z aktualnego wykazu MEiN mających 200, 140 lub 100 punktów.
  • Maksymalne dofinansowanie – 15 000 PLN.
  • We wniosku należy wskazać: tytuł czasopisma, numer ISSN czasopisma, wydawcę, tytuł artykułu, autorów wraz z afiliacjami, krótki opis zadania
 • Udzielana może być promesa na wykup opcji Open Access w przypadku rozdziału w monografii przyjętej do druku w wydawnictwie z Poziomu II aktualnej listy MEiN.
  • Maksymalne dofinansowanie – 30 000 PLN.
  • We wniosku należy wskazać wydawcę, tytuł publikacji, autorów wraz z afiliacjami, krótki opis zadania.
 • Wniosek o promesę może zostać złożony najwcześniej po uzyskaniu pierwszej pozytywnej recenzji merytorycznej publikacji. Potwierdzenie to należy załączyć do wniosku np. e-mail od wydawcy.
 • Przyznane środki zostaną uruchomione po przesłaniu skanu faktury.
 • Podstawą rozliczenia aktywności będzie prawidłowo określona afiliacja wnioskodawcy w dofinansowywanej publikacji.
 • Możliwość dofinansowania wykupu opcji Open Access dla artykułów oraz monografii dotyczy wyłącznie licencji CC (Creative Commons): https://creativecommons.pl/poznaj-licencje-creative-commons/

Udział w kwerendzie zagranicznej

 • Finansowany może być udział w kwerendzie, gdy zaplanowane badania stanowią element przygotowywanej rozprawy doktorskiej wnioskodawcy.
 • Finansowany jest koszt kwerendy w zagranicznych instytucjach naukowych lub wspierających naukę (archiwa, biblioteki, bazy danych itp.), w tym koszty¹ transportu oraz diet pobytowych i koszty noclegu.
 • Maksymalny czas pobytu – 10 dni.
 • Maksymalne dofinansowanie do 10 000 PLN.

Udział w specjalistycznym szkoleniu

 • Dofinansowaniu może podlegać wyłącznie udział w szkoleniach specjalistycznych, szkołach sezonowych (np. szkołach letnich lub zimowych), warsztatach lub innej formie profesjonalnego szkolenia, które umożliwią wnioskodawcy nabycie umiejętności niezbędnych do realizacji badań w ramach przygotowanej rozprawy doktorskiej.
 • Maksymalna kwota dofinansowania nie może przekroczyć 12 000 zł.
 • W przypadku szkoleń odbywających się stacjonarnie na terenie Polski koszt dopuszczalny stanowi opłata za udział w szkoleniu.
 • W przypadku szkoleń organizowanych poza granicami Polski, koszty dopuszczalne stanowią²:
  • opłata za udział w szkoleniu,
  • diety pobytowe,
  • koszty noclegu,
  • koszty podróży.
 • Koszty działań podjętych na rzecz rozpowszechniania zdobytej wiedzy i umiejętności nie podlegają dofinansowaniu.
 • Warunkiem wypłaty środków na udział w szkoleniu, w tym przyjęcia wniosku wyjazdowego oraz zakupu biletów lotniczych, jest dostarczenie drogą elektroniczną na adres mailowy dokt.idub@uw.edu.pl dokumentu potwierdzającego akceptację udziału wnioskodawcy w szkoleniu w terminie nie późniejszym niż 21 dni przed dniem planowanego wyjazdu lub wraz z wnioskiem konkursowym. Niedostarczenie powyższego dokumentu we wskazanym terminie skutkuje cofnięciem dofinansowania. Dokument ten powinien być przygotowany w języku angielskim lub zostać przetłumaczony na język polski przez wnioskodawcę a tłumaczenie potwierdzone przez promotora/opiekuna doktoranta.

Udział w zagranicznej konferencji naukowej

 • Finansowany jest aktywny (prezentacja lub udział w panelu) udział w konferencjach i seminariach organizowanych za granicą, które są niezbędne do realizacji badań w ramach przygotowywanej rozprawy doktorskiej.
 • Konferencja musi być organizowana przez prestiżowe, międzynarodowe sieci współpracy badawczej lub inne sieci zrzeszające naukowców z poszczególnych dziedzin, a także instytucje naukowe, które prowadzą badania w dyscyplinach ocenionych w pierwszej setce rankingów by subject (Shanghai, THE, QS – co najmniej w jednej z nich).
 • W przypadku wniosku niespełniającego powyższych warunków konieczne jest dodatkowe uzasadnienie, co do zasadności udziału w konferencji.
 • Kosztami dopuszczalnymi są wszystkie wydatki związane z udziałem w konferencji, w tym: podróż, diety, opłata konferencyjna³.
 • Maksymalna kwota dofinansowania nie może przekroczyć 15 000 zł.
 • Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie organizatorów o przyjęciu referatu/prezentacji do wygłoszenia lub udziału w panelu dyskusyjnym. Potwierdzenie to powinno być przygotowany w języku angielskim lub zostać przetłumaczony na język polski przez wnioskodawcę a tłumaczenie potwierdzone przez promotora/opiekuna doktoranta.

Krótkoterminowy i długoterminowy wyjazd naukowy

 • Dofinansowaniu może podlegać wyłącznie wyjazd naukowy realizowany w celu:
  • zdobycia wiedzy i nowych umiejętności niezbędnych do podniesienia jakości prowadzonych badań i przygotowywanej rozprawy doktorskiej,
  • przeprowadzenia badań lub analiz bezpośrednio związanych z tematyką przygotowywanej rozprawy doktorskiej,
  • konsultacji lub weryfikacji wyników badań bezpośrednio związanych z tematyką rozprawy doktorskiej.
 • Wyjazd naukowy musi się odbyć do zagranicznego ośrodka naukowego.
 • Wyjazd uznaje się za:
  • krótkoterminowy, jeśli trwa do 90 dni,
  • długoterminowy, jeśli trwa powyżej 90 dni.
 • Maksymalna kwota dofinansowania nie może przekroczyć:
  • 25 000 zł w przypadku wyjazdu krótkoterminowego lub
  • 50 000 zł w przypadku wyjazdu długoterminowego.
 • Koszty dopuszczalne stanowią⁴:
  • diety pobytowe,
  • koszty noclegu,
  • koszty transportu, w tym koszty biletów lotniczych lub pociągowych i dieta dojazdowa.
 • Do wniosku należy dołączyć list intencyjny z instytucji przyjmującej, w którym instytucja przyjmująca potwierdzi chęć podjęcia opieki merytorycznej nad wnioskodawcą na czas wyjazdu oraz wskaże opiekuna naukowego. List intencyjny powinien zostać sporządzony na papierze firmowym instytucji przyjmującej, opatrzony podpisem osoby zapraszającej i zeskanowany lub treść listu może zostać przesłana mailowo, wówczas wydruk maila stanowi załącznik do wniosku. Dokument powinien być przygotowany w języku angielskim lub zostać przetłumaczony na język polski przez wnioskodawcę a tłumaczenie potwierdzone przez promotora/opiekuna doktoranta.

Prowadzenie badań naukowych

 • Dofinansowane może być wyłącznie nowe zadanie badawcze lub zadania badawcze, które podniosą jakość badań realizowanych przez wnioskodawcę w związku z przygotowywaną rozprawą doktorską oraz ułatwią jej terminową obronę.
 • Zaplanowane zadanie badawcze lub zadania badawcze nie mogą dotyczyć w całości lub w części badań finansowanych z innych źródeł.
 • Maksymalna kwota dofinansowania nie może przekroczyć 30 000 złotych.
 • W ramach budżetu możliwe jest zaplanowanie wydatków na:
  • materiały (koszty zakupu materiałów oraz środków nietrwałych przeznaczonych do bezpośredniego zużycia przy realizacji projektu), w tym m.in.:
   • surowce, półprodukty, odczynniki itp.,
   • drobny sprzęt laboratoryjny,
   • sprzęt informatyczny niespełniający definicji środka trwałego,
   • koszty licencji i wytworzenia oprogramowania o wartości początkowej do 10 000 zł;
  • usługi obce, obejmujące zakup usług badawczych lub innych usług specjalistycznych niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu, ale w kwocie nie większej niż 15 000 zł.

Prowadzenie badań naukowych w ramach wyjazdu naukowego

 • Dofinansowane może być wyłącznie nowe zadanie badawcze lub zadania badawcze, które podniosą jakość badań realizowanych przez wnioskodawcę w związku z przygotowywaną rozprawą doktorską.
 • Zaplanowane zadanie badawcze lub zadania badawcze nie mogą dotyczyć w całości lub w części badań finansowanych z innych źródeł.
 • Zaplanowane zadanie badawcze lub zadania badawcze muszą być realizowane w ramach wyjazdu do zagranicznego ośrodka naukowego.
 • Do wniosku należy dołączyć list intencyjny z instytucji przyjmującej, w którym instytucja przyjmująca potwierdzi chęć podjęcia opieki merytorycznej nad wnioskodawcą na czas wyjazdu i realizacji badań oraz wskaże opiekuna naukowego. List intencyjny powinien zostać sporządzony na papierze firmowym instytucji przyjmującej, opatrzony podpisem osoby zapraszającej i zeskanowany lub treść listu może zostać przesłana mailowo, wówczas wydruk maila stanowi załącznik do wniosku. Dokument powinien być przygotowany w języku angielskim lub zostać przetłumaczony na język polski przez wnioskodawcę a tłumaczenie potwierdzone przez promotora/opiekuna doktoranta.
 • Badania prowadzone w ramach wyjazdu muszą trwać co najmniej 5 dni.
 • Maksymalna kwota dofinansowania nie może przekroczyć 30 000 zł.
 • Koszty dopuszczalne stanowią:
  • diety pobytowe,
  • koszty noclegu
  • koszty transportu, w tym koszty biletów lotniczych lub pociągowych i dieta dojazdowa,
  • materiały (koszty zakupu materiałów oraz środków nietrwałych przeznaczonych do bezpośredniego zużycia przy realizacji projektu), w tym m.in.:
   • surowce, półprodukty, odczynniki itp.,
   • drobny sprzęt laboratoryjny,
   • sprzęt informatyczny niespełniający definicji środka trwałego,
   • koszty licencji i wytworzenia oprogramowania o wartości początkowej do 10 000 zł;
  • usługi obce, obejmujące zakup usług badawczych lub innych usług specjalistycznych niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu, ale w kwocie nie większej niż 15 000 zł.

Informacje szczegółowe: https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl/dzialania/iv-4-1/mikrogranty2/

Jeżeli masz pytania odnośnie do tego konkursu, prosimy o kontakt z
mgr Darią Wawreniuk
tel. +48 22 55 20 189
dokt.idub@uw.edu.pl

© 2023 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron: OlimpWeb