Archiwum Erasmus Plus

KRYTERIA KWALIFIKACJI I ZASADY:

 • średnia ocen co najmniej 3,49 (ze średnią poniżej 4,0 student może nie otrzymać stypendium finansowego na wyjazd);
 • dopuszczalne jest jedno warunkowe zaliczenie na dzień;
 • znajomość języka kraju docelowego na poziomie min. B1, B2 lub C1 (zgodnie
  z wymogami danego kraju) oraz dokument to potwierdzający;
 • pierwszeństwo w przyznawaniu wyjazdu mają kandydaci ubiegający się
  o Erasmusa po raz pierwszy;
 • W kwalifikacji mogą uczestniczyć studenci przynajmniej drugiego roku studiów I stopnia, przynajmniej drugiego roku jednolitych studiów magisterskich, pierwszego roku studiów II stopnia oraz uczestnicy studiów doktoranckich
 • W kwalifikacji mogą uczestniczyć studenci trzeciego roku studiów I stopnia, pod warunkiem udokumentowania przed wyjazdem, że zostali przyjęci przez Uniwersytet Warszawski na studia drugiego stopnia na tym samym kierunku. Ze względu na terminowe wypłaty stypendium zaleca się, aby studenci w takich przypadkach byli kwalifikowani na wyjazdy w semestrze letnim. Stypendium może zostać przyznane studentowi tylko od daty decyzji o przyjęciu na studia kolejnego stopnia.
 • W kwalifikacji nie mogą uczestniczyć studenci ostatniego roku studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich.
 • Student może wyjątkowo ubiegać się o wyjazd z tzw. „cudzej umowy”
  (tj. umowy zawartej przez inną jednostkę UW niż macierzysta) wyłącznie na kierunku pokrewnym, pod warunkiem uzyskania zgody obu dziekanów
  i koordynatorów ds. mobilności (tzn. jednostki macierzystej i jednostki, która zawarła umowę międzyinstytucjonalną) po udokumentowaniu, że program studiów będzie uznany. Zachęcam studentów orientalistyki, których jednostki nie mają umów erasmusowych do korzystania z umów, jakie mamy na orientalistyce. Poza ww. kryteriami umowy będą użyczane pod warunkiem niewykorzystania miejsc przez studentów, których jednostki daną umową zarządzają.
 • Studentowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji Komisji w pierwszej kolejności do dziekana/ kierownika jednostki, w której student realizuje studia lub – w przypadku ubiegania się o stypendium Erasmus z tzw. „cudzej umowy”, tj. zawartej przez inną jednostkę UW – do przewodniczącego Komisji.
  Od decyzji dziekana lub przewodniczącego Komisji przysługuje odwołanie
  do prorektora UW ds. studentów i jakości kształcenia, którego postanowienie jest ostateczne. Odwołanie składa się za pośrednictwem organu, który wydał zaskarżone rozstrzygnięcie – w terminie 14 dni od daty powiadomienia w sposób zwyczajowo przyjęty w danej jednostce (Regulaminem studiów Art. 7 ust. 3).
 •  Zgodnie z informacją przekazaną przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w zależności od kraju miesięczna wysokość stypendium Erasmus (studia) wynosi:

500 euro – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania;

450 euro – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy;

400 euro – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Macedonia – była Republika Jugosławii, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry.

 • Studentowi, który posiadał prawo do stypendium socjalnego do 9 marca 2018 r. oraz złożył oświadczenie o pobieraniu tego stypendium w systemie USOSweb będzie przyznany dodatkowo dodatek socjalny Erasmus w wysokości 200 euro miesięcznie na zasadach określonych przez FRSE, pod warunkiem posiadania przez UW wystarczających środków.Studentom tym podstawowe stypendium oraz dodatek socjalny Erasmus będzie wypłacane w złotówkach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) po kursie ustalonym przez FRSE.
 • Przed wyjazdem student jest zobowiązany do wypełnienia testu poziomującego znajomość języka, w którym będzie studiować (dot. języka angielskiego, bułgarskiego, chorwackiego, czeskiego, duńskiego, fińskiego, francuskiego, greckiego, hiszpańskiego, niderlandzkiego, niemieckiego, portugalskiego, rumuńskiego, słowackiego, szwedzkiego, węgierskiego
  i włoskiego.) w systemie Komisji Europejskiej „Online Linguistic Support – OLS”. Z testu zwolnione są osoby, dla których dany język jest językiem ojczystym oraz studenci z niepełnosprawnością, jeśli ich niepełnosprawność wyklucza możliwość wypełnienia testu. Pozostałym studentom zostanie przesłany na adres e-mail wpisany do systemu USOS link do systemu OLS. Wynik testu językowego nie ma wpływu na przyznanie stypendium Erasmus.
 • Student skierowany na zagraniczne studia częściowe zobowiązany jest
  do podpisania umowy stypendialnej, w Biurze Współpracy z Zagranicą UW lub korespondencyjnie. Niepodpisanie umowy do dnia rozpoczęcia roku/ semestru/ trymestru w uczelni zagranicznej może zostać uznane za rezygnację z przyznanych funduszy Erasmus i stanowić podstawę do skreślenia z listy osób objętych stypendium Erasmus w roku akademickim 2018/19. W momencie podpisywania umowy student może posiadać maksymalnie jeden warunek. W takim przypadku wymagana jest dodatkowa, pisemna zgoda na wyjazd wydana co najmniej przez koordynatora ds. mobilności.
 • Student podczas całego pobytu na wymianie Erasmus musi posiadać status studenta UW i nie może być w żaden sposób urlopowany.

© 2023 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron: OlimpWeb