Archiwum ogłoszeń

..


TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
10 grudnia w BOB,  16 grudnia 2019 w NCN
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
do 31 października 2019 w MNiSW
 • Ogłoszenie OPUS 18 – Kierownikiem projektu badawczego może być osoba, która w swoim dorobku naukowym posiada co najmniej jedną opublikowaną lub przyjętą do druku pracę. W przypadku działalności naukowej w zakresie twórczości i sztuki kierownik projektu powinien posiadać przynajmniej jedną pracę opublikowaną lub przyjętą do druku lub przynajmniej jedno dokonanie artystyczne bądź artystyczno-naukowe. We wniosku należy podać prace i/lub dokonania artystyczne z okresu 10 ostatnich lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem (począwszy od 2009 r.). Okres ten może być przedłużony w określonych przypadkach (§ 7 pkt 6 lit. a uchwały w sprawie warunków przeprowadzania konkursu OPUS).Kierownik projektu w konkursie OPUS nie musi posiadać stopnia doktora.
 • Ogłoszenie PRELUDIUM 18 – Kierownikiem projektu może być osoba nieposiadająca stopnia naukowego doktora w dniu, w którym upływa termin składania wniosków. Temat projektu może, lecz nie musi być powiązany z tematem planowanej rozprawy doktorskiej. W konkursie można uzyskać grant w wysokości maksymalnie 70 000 zł, 140 000 zł lub 210 000 zł na finansowanie projektu trwającego odpowiednio 12 miesięcy, 24 miesiące lub 36 miesięcy. Zespół badawczy w projekcie PRELUDIUM może się składać co najwyżej z trzech osób, w tym kierownika projektu i opiekuna naukowego.
  Kierownikiem projektu PRELUDIUM można być tylko raz.
 • Ogłoszenie SONATA 15 – Kierownikiem projektu składanego w konkursie SONATA może być osoba, która uzyskała stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem (czyli w okresie od 1.01.2012 – 31.12.2017). Okres ten może być przedłużony w określonych przypadkach (por. § 6 pkt 3 uchwały w sprawie warunków przeprowadzania konkursu SONATA). Osoba ta w swoim dorobku naukowym posiada co najmniej jedną opublikowaną lub przyjętą do druku pracę. W przypadku działalności naukowej w zakresie twórczości i sztuki kierownik projektu powinien posiadać przynajmniej jedną pracę opublikowaną lub przyjętą do druku lub przynajmniej jedno dokonanie artystyczne bądź artystyczno-naukowe. Okres, z którego należy przedstawić dorobek naukowy, to 10 ostatnich lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.
 • Ogłoszenie PRELUDIUM BIS 1 – Kierownikiem projektu składanego w konkursie może być osoba, która będzie promotorem doktoranta realizującego projekt badawczy PRELUDIUM BIS. Nie można jednocześnie być kierownikiem projektu w więcej niż dwóch projektach badawczych finansowanych w ramach konkursu PRELUDIUM BIS.Celem konkursu jest wsparcie kształcenia doktorantów w szkołach doktorskich i finansowanie projektów badawczych realizowanych przez doktorantów w ramach przygotowywanych przez nich rozpraw doktorskich. Budżet projektów PRELUDIUM BIS może obejmować środki na badania w wysokości maks. 180 000 zł, koszty stypendium doktoranckiego oraz koszty pośrednie w wysokości maks. 20%. W konkursie będą finansowane projekty trwające 36 lub 48 miesięcy.Konkurs PRELUDIUM BIS wspiera międzynarodową mobilność doktorantów, którzy są zobowiązani do realizacji trwającego od 3 do 6 miesięcy zagranicznego stażu badawczego finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA).

 

Informujemy, że nabór wniosków do konkursów w modułach Dziedzictwo narodowe, Uniwersalia 2.1, Uniwersalia 2.2 i Fundamenty  w ramach NPRH będzie trwał od 4 września do 31 października 2019 r.

Źródło: http://www.bip.nauka.gov.pl/narodowy-program-rozwoju-humanistyki/

W ramach modułu Dziedzictwo narodowe będą obowiązywały następujące obszary priorytetowe:

 • Tekstowe i nietekstowe dokumenty osobiste (np. listy, dzienniki, diariusze, relacje, wspomnienia, nagrania, etc.),
 • Dziedzictwo kulturowe ziem wschodnich dawnej Rzeczypospolitej,
 • Kontynuowanie fundamentalnych prac dokumentacyjnych, słownikowych i bibliograficznych,
 • Kontynuowanie edycji krytycznych pism uznanych autorów.

W przypadku modułu Fundamenty tematem konkursu będzie Kultura polska i jej recepcja poza granicami kraju.

Uniwersalia:

 • „Uniwersalia 2.1” – przedstawienie:
  • projektu obejmującego przekład na język kongresowy: angielski, francuski, niemiecki, hiszpański lub rosyjski wraz z publikacją klasycznego lub nowego dzieła należącego do najwybitniejszych osiągnięć polskiej humanistyki, będącego monografią naukową albo polskojęzycznym tematycznym numerem czasopisma, w celu jego udostępnienia odbiorcom zagranicznym, o ile to dzieło nie zostało wcześniej opublikowane w innym języku kongresowym,
  • listu intencyjnego od wydawnictwa zagranicznego zawierającego deklarację opublikowania przekładu po zakwalifikowaniu wnioskodawcy do udziału w NPRH,
 • „Uniwersalia 2.2” – przedstawienie projektu obejmującego przekład na język polski dzieła należącego do najwybitniejszych osiągnięć światowej humanistyki (np. utworu literackiego lub tekstu źródłowego), w tym pierwszy polski przekład z języka oryginału oraz pierwszą w Polsce publikację manuskryptu napisanego pierwotnie w języku obcym zawierającą pierwszy polski przekład z języka oryginału lub nowy przekład z języka oryginału, który zostanie opatrzony naukowym opracowaniem tekstu, jego historii i dotychczasowej recepcji oraz
  analizą treści, a w szczególności rozbudowanym aparatem krytycznym: filologicznym, bibliograficznym, historycznym, interpretacyjnym i analitycznym;
 • W ramach modułu „Fundamenty” – przedstawienie projektu dotyczącego tematu badawczego, w szczególności:
  a) przyczyniającego się do powstania syntetycznych opracowań problematyki wskazanej w temacie badawczym,
  b) podejmującego problematykę wskazaną w temacie badawczym w różnych dziedzinach nauki lub w różnych dyscyplinach naukowych,
  c) prezentującego w sposób nowatorski uzyskane wyniki badań naukowych i zdobytą wiedzę w zakresie problematyki wskazanej w temacie badawczym,
  d) upowszechniającego problematykę wskazaną w temacie badawczym w sposób nowatorski i z wykorzystaniem nowoczesnych technologii cyfrowych;
  4) w ramach modułu „Dziedzictwo narodowe”, podmodułu „Uniwersalia 2.2” i modułu „Fundamenty”– przedstawienie oceny możliwości wpływu realizacji projektu na rozwój
  młodych naukowców.

https://www.gov.pl/web/nauka/nabor-wnioskow-w-ramach-nprh-w-2019-r


Nabór wniosków będzie prowadzony w sposób ciągły od 17 kwietnia do 31 grudnia 2018 roku w systemie elektronicznym ZSUN/OSF, dostępnym pod adresem https://osf.opi.org.pl.

Warto jednak złożyć wniosek wcześnie – przyjmowanie zgłoszeń może zostać wstrzymane, jeśli łączna wnioskowana kwota przekroczy dwukrotność zaplanowanych środków.Wnioski w konkursie START 2019 można składać do 31 października br. w FNP, do 22 października br. w BOB

Rozstrzygnięcie konkursu przewidziane jest na początku maja 2019 r.

Uwaga! Zgodnie z regulaminem stypendium START można otrzymać tylko raz.

Wniosek o stypendium w ramach programu START FNP (edycja 2018), przygotowany zgodnie z Regulaminem programu Start   i Instrukcją przygotowania wniosku i realizacji stypendium w programie START 2018 :

 • w jednym egzemplarzuw wersji papierowej
 • wraz z wymaganymi załącznikami (tj. wszystkimi załącznikami dołączonymi do wersji elektronicznej wniosku oprócz tekstów publikacji)
 • z podpisami:
  • opiekuna naukowego (na wniosku, opinii i liście publikacji),
  • kandydata do stypendium (na wniosku i liście publikacji)
  • oraz podpisem i pieczęcią Dziekana/Dyrektora Jednostki UW na przedostatniej stronie wniosku (np. pod napisem „pieczęć instytucji”)

należy złożyć w Biurze Obsługi Badań UW do 22 października br. (pok. 19, wejście przez Sekretariat pok. 18)

UWAGA: po zamknięciu wniosku nie ma możliwości wprowadzenia w nim zmian, nie ma również możliwości podmiany załączników!


NCN

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
***** 10 grudnia w BOB
***** 17 grudnia w NCN

 • OPUS 16jest przeznaczony dla wszystkich badaczy, niezależnie od etapu kariery naukowej. W ramach realizacji projektu mogą oni otrzymać środki na zatrudnienie zespołu naukowców pracujących nad badanym zagadnieniem oraz zakupić lub wytworzyć aparaturę naukowo-badawczą, która jest niezbędna do ich realizacji. Możliwe jest także przyznanie stypendiów dla młodych badaczy.
 • PRELUDIUM 16 to konkurs dedykowany osobom rozpoczynającym karierę naukową, nieposiadającym stopnia naukowego doktora. Doktoranci mają możliwość samodzielnie poprowadzić trwający rok, dwa lub trzy lata projekt badawczy, nie musi on być jednak związany z tematyką rozprawy doktorskiej. Maksymalne finansowanie pojedynczego projektu może wynieść odpowiednio 70, 140 lub 210 tys. zł.
 • SONATA 14 jest konkursem skierowanym do osób, które uzyskały stopień doktora w latach 2011-2016. Celem konkursu jest wsparcie w prowadzeniu innowacyjnych badań z wykorzystaniem nowoczesnego zaplecza aparaturowego oraz oryginalnego rozwiązania metodologicznego. W tej edycji zrezygnowano z obowiązku przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych z kierownikami projektów badawczych na drugim etapie oceny wniosków.

Począwszy od ogłoszonych we wrześniu konkursów, Rada NCN wprowadziła zmiany w zakresie finansowania etatów w grantach NCN. Ustanowiono dodatkowy warunek dla osób ubiegających się o zatrudnienie na stanowiskach typu post-doc. Nie mogą one być zatrudnione na podstawie umowy o pracę w podmiocie, w którym będzie realizowany projekt badawczy, w ciągu ostatnich 2 lat przed podjęciem pracy na stanowisku post-doc .

NAWA: Wymiana bilateralna naukowców Polska-Słowacja

Do 29 czerwca 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach wymiany bilateralnej naukowców pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Słowacką. Celem konkursu jest wsparcie mobilności naukowców w celu realizacji projektów badawczych Zobacz więcej


NAWA: Wymiana bilateralna naukowców Polska-Austria

Do 29 czerwca 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach wymiany bilateralnej naukowców pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Słowacką. Celem konkursu jest wsparcie mobilności naukowców w celu realizacji projektów badawczych, Zobacz więcej


NAWA: Wymiana bilateralna naukowców Polska-Niemcy

Do 29 czerwca 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach wymiany bilateralnej naukowców pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec. Celem konkursu jest wsparcie mobilności naukowców w celu realizacji projektów Zobacz więcej


Program „DIALOG” – m.in. „Humanistyka dla rozwoju”

Nabór wniosków jest ciągły i trwa do 30 czerwca 2019 r. Program „DIALOG” obejmuje dofinansowanie działań w trzech obszarach: „Doskonałość naukowa” „Nauka dla innowacyjności” „Humanistyka dla rozwoju” Zobacz więcej


NCN – ogłoszenie konkursów Sonata Bis 8, Harmonia 10 oraz Maestro 10

 • SONATA BIS 8 – Konkurs na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Liczy się rok kalendarzowy, a nie konkretny dzień.
  Zgłaszany projekt może trwać 36, 48 lub 60 miesięcy. Całkowity budżet obecnej edycji konkursu Sonata Bis wynosi 120 mln zł. Termin składania wniosków: 10 września w BOB, 17 września w NCN

Więcej: https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata-bis8

*************************************************************************

 • HARMONIA 10 – Konkurs na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej. Zgodnie z wymaganiami konkursu kierownik projektu musi realizować go w polskiej instytucji naukowej oraz zaangażować w wykonanie projektu naukowca z zagranicznej instytucji naukowej. W ramach grantu Harmonia można także finansować badania
 • w ramach programów lub inicjatyw międzynarodowych ogłaszanych we współpracy dwustronnej;
  w ramach programów lub inicjatyw międzynarodowych ogłaszanych we współpracy wielostronnej;
  przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych.
  Zgłaszany projekt może trwać 12, 24 lub 36 miesięcy. Wysokość finansowania na cały czas realizacji projektu nie może przekroczyć:
  – 500 000 zł dla projektów trwających 12 miesięcy;
  – 1 000 000 zł dla projektów trwających 24 miesiące;
  – 1 500 000 zł dla projektów trwających 36 miesięcy.
  Całkowity budżet obecnej edycji konkursu Harmonia wynosi 40 mln zł. Termin składania wniosków: 10 września w BOB, 17 września w NCN

Więcej: https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/harmonia10

*************************************************************************

 • MAESTRO 10 – Konkurs na projekty badawcze dla doświadczonych naukowców mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, i których efektem mogą być odkrycia naukowe. Kluczową rolę w konkursie Maestro odgrywa dotychczasowy dorobek naukowy kierownika zgłaszanego projektu.
  Zgłaszany projekt może trwać 36, 48 lub 60 miesięcy. Całkowity budżet obecnej edycji konkursu Maestro 40 mln zł. Termin składania wniosków: 10 września w BOB, 17 września w NCN

Więcej: https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/maestro10


 • DUN – Nabór wniosków o finansowanie działalności upowszechniającej naukę na 2019 r.

  Nabór wniosków trwa do dnia 31 października 2018 r.

  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego informuje, że w dniu 15 czerwca 2018 r. zostanie otwarty system teleinformatyczny OSF, który umożliwia złożenie wniosków o finansowanie zadań z zakresu działalności upowszechniającej naukę na rok 2019.

  Działalność upowszechniająca naukę (DUN) – realizacja zadań wspierających rozwój polskiej nauki przez upowszechnianie, promocję i popularyzację wyników działalności badawczo-rozwojowej, innowacyjnej i wynalazczej, w tym w skali międzynarodowej, a także zadań związanych z utrzymaniem zasobów o dużym znaczeniu dla nauki i jej dziedzictwa, nieobejmujących prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych.

  Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2016 r., poz. 2045, z późn. zm.) w art. 25, określa przeznaczanie środków finansowych na działalność upowszechniającą naukę.

  Finansowanie działalności upowszechniającej naukę (DUN) obejmuje:

  1. promowanie rozwiązań innowacyjnych wykorzystujących wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych w ramach targów, wystaw i ekspozycji w kraju lub za granicą;
  2. organizowanie lub udział w przedsięwzięciach upowszechniających, promujących i popularyzujących osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne w kraju lub za granicą;
  3. upowszechnianie informacji naukowych i naukowo-technicznych w ramach krajowych lub międzynarodowych konferencji naukowych;
  4. podejmowanie innych działań szczególnie ważnych dla upowszechniania nauki;
  5. utrzymanie unikatowych w skali kraju zasobów bibliotecznych o istotnym znaczeniu dla nauki lub jej dziedzictwa;
  6. opracowywanie naukowych zasobów bibliotecznych;
  7. udostępnianie zasobów bibliotecznych w formie elektronicznej;
  8. wydawanie czasopism i monografii naukowych o wysokim poziomie merytorycznym i istotnym znaczeniu dla rozwoju nauki lub wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki, mających na celu upowszechnianie wyników najnowszych badań naukowych lub prac rozwojowych, w celu wprowadzenia tych wyników do obiegu międzynarodowego oraz zapewnienia do nich otwartego dostępu przez sieć Internet.

   

  Minister przyznaje środki finansowe na naukę:

  1. jednostkom naukowym – na realizację zadań związanych z wydawaniem czasopism i monografii naukowych o wysokim poziomie merytorycznym i istotnym znaczeniu dla rozwoju nauki lub wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki, mających na celu upowszechnianie wyników najnowszych badań naukowych lub prac rozwojowych, w celu wprowadzenia tych wyników do obiegu międzynarodowego oraz zapewnienia do nich otwartego dostępu przez sieć Internet;
  2. uczelniom:
   • na organizowanie lub udział w przedsięwzięciach upowszechniających, promujących i popularyzujących osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne w kraju lub za granicą;
   • na realizację zadań związanych z wydawaniem czasopism i monografii naukowych o wysokim poziomie merytorycznym i istotnym znaczeniu dla rozwoju nauki lub wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki, mających na celu upowszechnianie wyników najnowszych badań naukowych lub prac rozwojowych, w celu wprowadzenia tych wyników do obiegu międzynarodowego oraz zapewnienia do nich otwartego dostępu przez sieć Internet;
  3. Polskiej Akademii Umiejętności – na realizację zadań z zakresu działalności upowszechniającej naukę;
  4. podmiotom działającym na rzecz nauki – na realizację zadań z zakresu działalności upowszechniającej naukę;
  5. bibliotekom naukowym niewchodzącym w skład podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni, jednostek naukowych PAN oraz instytutów badawczych, w zakresie prowadzonej działalności naukowej oraz działalności upowszechniającej naukę;
  6. ministrom kierującym działami administracji rządowej i kierownikom centralnych organów administracji rządowej na ich potrzeby własne dotyczące zadań:
   • promowanie rozwiązań innowacyjnych wykorzystujących wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych w ramach targów, wystaw i ekspozycji w kraju lub za granicą;
   • organizowanie lub udział w przedsięwzięciach upowszechniających, promujących i popularyzujących osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne w kraju lub za granicą;
   • upowszechnianie informacji naukowych i naukowo-technicznych w ramach krajowych lub międzynarodowych konferencji naukowych;
   • podejmowanie innych działań szczególnie ważnych dla upowszechniania nauki;
   • związanych ze sporządzaniem ekspertyz, opinii i ocen naukowych.

  Środki finansowe na realizację zadań z zakresu działalności upowszechniającej naukę mogą być przyznane na okres nie dłuższy niż 2 lata.

  Wniosek o finansowanie działalności upowszechniającej naukę

  Wnioskodawca może złożyć nie więcej niż 1 wniosek w ramach każdego z celów określonych w art. 25 ust. 3, 4a i 5 ustawy, a w przypadku celu określonego w art. 25 ust. 1 ustawy – nie więcej niż 1 wniosek na zadania realizowane samodzielnie i nie więcej niż 1 wniosek na zadania realizowane w grupie podmiotów. Wnioskodawca może wystąpić z wnioskiem o przyznanie środków finansowych na realizację nie więcej niż 5 zadań. Ograniczenie liczby zadań nie dotyczy wniosku składanego przez wnioskodawcę, o którym mowa w art. 25 ust. 5 ustawy.

  Wniosek o przyznanie środków finansowych na cele, o których mowa odpowiednio w art. 25 ust. 1, 3, 4a i 5 ustawy, składa się w terminie do dnia 31 października roku poprzedzającego rok, w którym planowana jest realizacja zadań.

  Jeżeli po rozpatrzeniu wniosków złożonych w terminie do dnia 31 października roku poprzedzającego rok, w którym planowana jest realizacja zadań – pozostaną niewykorzystane środki finansowe na naukę na cele określone w art. 25 ust. 1, 3, 4a i 5 ustawy, na dany rok, minister ogłasza dodatkowy termin składania wniosków, który upływa w dniu 31 marca. Informację o dodatkowym terminie składania wniosków minister ogłasza w BIP MNiSW co najmniej z miesięcznym wyprzedzeniem.

  Wniosek składa się w systemie teleinformatycznym  – w systemie OSF.

  W przypadku, gdy Wnioskodawca nie posiada konta w systemie składania wniosków na DUN należy użyć opcji „ZAREJESTRUJ SIĘ JAKO REDAKTOR WNIOSKÓW”.

  W terminach, o którym mowa powyżej, dane określone w części A składa się dodatkowo na elektroniczną skrzynkę podawczą ministra w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

  Do rozpatrzenia są kierowane wyłącznie wnioski kompletne, spełniające wymagania formalne.  W przypadku złożenia wniosku niespełniającego wymagań formalnych wzywa się wnioskodawcę, za pośrednictwem systemu OSF, do usunięcia braków formalnych w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, z pouczeniem, że ich nieusunięcie w wyznaczonym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

  Raport z realizacji umowy

  Raport z realizacji zadań z zakresu działalności finansowanej ze środków na działalność upowszechniającą naukę, składa się w systemie OSF, z tym że dane określone w części A składa się na elektroniczną skrzynkę podawczą ministra, w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

  Raport roczny, składa się w terminie do dnia 31 stycznia roku następującego po roku, w którym wnioskodawcy przyznano środki finansowe na realizację zadań z zakresu działalności upowszechniającej naukę.

  Raport końcowy, składa się w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia zakończenia realizacji zadań określonych w decyzji lub w umowie.

  Pliki do pobrania:

  Źródło: https://www.nauka.gov.pl/dzialalnosc-upowszechniajaca-nauke/

© 2023 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron: OlimpWeb