Informacje archiwalne – DOKTORATY

 

Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 882 ze zm.):
 1. „Rozprawa doktorska,(…) powinna stanowić oryginalne rozwiązanie problemu naukowego lub oryginalne dokonanie artystyczne oraz wykazywać ogólną wiedzę teoretyczną kandydata w danej dyscyplinie naukowej lub artystycznej oraz umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy naukowej lub artystycznej.
 2. Rozprawa doktorska może mieć formę maszynopisu książki, książki wydanej lub spójnego tematycznie zbioru rozdziałów w książkach wydanych, spójnego tematycznie zbioru artykułów opublikowanych lub przyjętych do druku w czasopismach naukowych, określonych przez ministra właściwego do spraw nauki na podstawie przepisów dotyczących finansowania nauki, jeżeli odpowiada warunkom określonym w ust. 1.
 3. Rozprawę doktorską może stanowić praca projektowa, konstrukcyjna, technologiczna lub artystyczna, jeżeli odpowiada warunkom określonym w ust. 1.
 4. Rozprawę doktorską może także stanowić samodzielna i wyodrębniona część pracy zbiorowej, jeżeli wykazuje ona indywidualny wkład kandydata przy opracowywaniu koncepcji, wykonywaniu części eksperymentalnej, opracowaniu i interpretacji wyników tej pracy, odpowiadający warunkom określonym w ust. 1.
 5. (…)
 6. Rozprawa doktorska powinna być opatrzona streszczeniem w języku angielskim, a rozprawa doktorska przygotowana w języku obcym również streszczeniem w języku polskim. W przypadkach, gdy rozprawa doktorska nie ma formy pisemnej powinna być opatrzona opisem w języku polskim i angielskim”.

Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora, zwana dalej „doktorantem”, składa do Dziekanatu Głównego następujące dokumenty:

 1. Podanie doktoranta o wszczęcie przewodu (wzór podania), zawierające: tytuł i cele rozprawy, podanie obszaru wiedzy, dziedziny i dyscypliny naukowej, w zakresie której ma być wszczęty przewód doktorski, imię i nazwisko proponowanego promotora,dyscyplinę dodatkową.
 2. Oryginał lub poświadczona przez jednostkę przeprowadzającą przewód doktorski kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych. W myśl nowych przepisów stopień doktora może uzyskać osoba, bez tytułu magistra, jeśli uzyskała tytuł zawodowy licencjata lub inżyniera i zdobyła tzw. „Diamentowy Grant” w ramach programu ustanowionego przez ministra.
 3. Wykaz prac naukowych wraz z dokumentacją ich prezentacji, w tym: minimum jedna publikacja naukowa wydana lub przyjęta do druku w formie książkowej lub co najmniej jedna publikacja naukowa w recenzowanym czasopiśmie naukowym o zasięgu co najmniej krajowym, informacja o działalności popularyzującej naukę.
 4. Życiorys naukowy.
 5. Kwestionariusz osobowy ze zdjęciem (dwustronny druk).
 6. Opinia samodzielnego pracownika naukowego (opiekun naukowy – przyszły promotor), wraz ze zgodą na przyjęcie funkcji promotora.
 7. Oświadczenie o brzmieniu przepisów, zgodnie z którymi ma być przeprowadzony przewód doktorski (Ustawa z dnia 14.03.2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki z późniejszymi zmianami (Dz.U. z 2003 r., nr 65, poz. 595, Dz.U. z 2005 r., nr 164, poz. 1365, Dz.U. z 2011 r., nr 84, poz. 455), w brzmieniu przepisów obowiązujących od dnia 01.10.2011 r.
 8. Protokoły egzaminów.

(opcja) 9. Informacja o przebiegu przewodu doktorskiego – dotyczy tylko kandydata, który ubiegał się uprzednio o nadanie stopnia doktora w tej samej dziedzinie.

(opcja) 10. Oświadczenie o pokryciu kosztów przewodu, na podstawie zawartej umowy – dotyczy tylko kandydata spoza UW.

(opcja) 11. Certyfikat potwierdzający znajomość nowożytnego języka obcego (zwalniający z egzaminu doktorskiego z języka nowożytnego);

(opcja) 12. Wniosek o wyrażenie zgody na przedstawienie rozprawy doktorskiej w języku innym niż polski.

13. Autoreferat –  najpóźniej na 10 dni przed terminem obrony należy przesłać wersję elektroniczną

© 2023 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron: OlimpWeb