Limit osiągnięć publikacyjnych – sloty publikacyjne

Jeśli pracownik oświadczył w podmiocie więcej niż dwie dyscypliny, Kierownik lub Koordynator wybiera dwie dyscypliny.

Źródło: https://sedn-cp.opi.org.pl/baza-wiedzy/osoba-w-ewaluacji-szczegoly/

Jeżeli Pracownik złożył oświadczenie do dwóch dyscyplin, powinien złożyć w Dziekanacie Głównym oświadczenie przypisujące odpowiednie publikacje do dyscyplin:


Sloty publikacyjne – jak je liczyć

W systemie ewaluacji został wprowadzony limit dotyczący liczby publikacji naukowych autorstwa lub współautorstwa pracownika naukowego, które przy ewaluacji jednostki będą uwzględniane w ramach pierwszego kryterium.

Slot publikacyjny (udział jednostkowy) – sposób obliczenia

Średnią wartość iloczynu ustala się według stanu na dzień 31 grudnia każdego roku objętego ewaluacją.

Suma udziałów jednostkowych za uwzględniane w ewaluacji publikacje naukowe autorstwa albo współautorstwa osób, które w okresie objętym ewaluacją odbywały kształcenie w szkole doktorskiej prowadzonej przez uczelnię i przygotowywały rozprawę doktorską w dyscyplinie naukowej albo w dziedzinie nauki, do której należy dana dyscyplina naukowa nie może być większa niż 4.

W przypadku osób reprezentujących dwie dyscypliny naukowe wskazane w oświadczeniu, o którym mowa w art. 343 ust. 7 ustawy, spośród których w ramach jednej dyscypliny naukowej ewaluacja nie jest przeprowadzana, sumę udziałów jednostkowych za publikacje naukowe uwzględniane w ewaluacji w ramach drugiej dyscypliny naukowej zwiększa się o 1, ale nie więcej niż do liczby 4.

W przypadku gdy 4-krotność średniej wartości iloczynu, o której mowa w ust. 1 pkt 1, jest:
> mniejsza niż 1, przyjmuje się, że suma udziałów jednostkowych wynosi 1;
> większa niż 4, przyjmuje się, że suma udziałów jednostkowych wynosi 4.

ŚREDNIA WARTOŚĆ ILOCZYNU = WYMIAR CZASU PRACY x % UDZIAŁU CZASU PRACY w DYSCYPLINIE.

Np.:

Rok Wymiar etatu % udział w dyscyplinie
2017 1/1 (pełny etat)
wymiar czasu pracy w 20171
100% udziału czasu pracy w dyscyplinie

1

2018 1/1 (pełny etat)
wymiar czasu pracy w 20181
100% udziału czasu pracy w dyscyplinie

1

2019 1/1 (pełny etat)
wymiar czasu pracy w 20191
100% udziału czasu pracy w dyscyplinie

1

2020 1/1 (pełny etat)
wymiar czasu pracy w 20201
100% udziału czasu pracy w dyscyplinie

1

1*1 (2017 r.) + 1*1 (2018 r.) + 1*1 (2019 r.) + 1*1 (2o2o r.) = 4 / 4 (lata) = 1 (średnia wartość iloczynu).

Wymiar czasu pracy ustalamy na dzień 31 grudnia poszczególnych lat objętych ewaluacją

Przykład 1

 • 2017-2020 : pełny etat.
 • Udział czasu pracy w dyscyplinie: 100%.
 • Średnia wartość iloczynu wymiaru czasu pracy i udziału czasu pracy w dyscyplinie: 1.

4 (lata) x 1 (pełny etat) x 1 (udział czasu pracy w dyscyplinie) = 4 sloty publikacyjne.

 

Przykład 2

 • 2017-2020 : 0,75 etatu.
 • Udział czasu pracy w dyscyplinie: 100%.
 • Średnia wartość iloczynu wymiaru czasu pracy i udziału czasu pracy w dyscyplinie: 0,75.

4 (lata) x 0,75 (etatu) x 1 (dyscyplina) = 3 sloty publikacyjne,

 

Przykład 3

 • 2017-2020 : 0,5 etatu.
 • Udział czasu pracy w dyscyplinie: 100%.
 • Średnia wartość iloczynu wymiaru czasu pracy i udziału czasu pracy w dyscyplinie: 0,5.

4 (lata) x 0,50 (etatu) x 1 (dyscyplina) = 2 sloty publikacyjne.

itd

Przykład 4

Pracownik prowadzący działalność naukową w dwóch dyscyplinach, np.:

 • Nauki fizyczne 75%;
 • Nauki matematyczne 25%.

I zatrudniony np.: dwa lata na pełny etat i 2 lata na ¾ etatu

Rok Wymiar etatu % udział w dyscyplinie I % udział w dyscyplinie II
2017 1/1 (pełny etat)
wymiar czasu pracy w 20171
75% udziału czasu pracy w dyscyplinie

0,75

25% udziału czasu pracy w dyscyplinie

0,25

2018 1/1 (pełny etat)
wymiar czasu pracy w 20181
75% udziału czasu pracy w dyscyplinie

0,75

25% udziału czasu pracy w dyscyplinie

0,25

2019 0,75 etatu
wymiar czasu pracy w 20190,75
75% udziału czasu pracy w dyscyplinie

0,75

25% udziału czasu pracy w dyscyplinie

0,25

2020 0,75 etatu
wymiar czasu pracy w 20200,75
75% udziału czasu pracy w dyscyplinie

0,75

25% udziału czasu pracy w dyscyplinie

0,25

1*0,75 (2017 r.) + 1*0,75 (2018 r.) + 0,75*0,75 (2019 r.) + 0,75*0,75 (2020 r.) = 10,5 / 4 (lata) = 2,63 slotu publikacyjnego dla dyscypliny Nauki fizyczne, czyli 3.

1*0,25 (2017 r.) + 1*0,25 (2018 r.) + 0,75*0,25 (2019 r.) + 0,75*0,25 (2020 r.) = 3,48 / 4 (lata) = 0,87 slotu publikacyjnego dla dyscypliny Nauki matematyczne, czyli mniej niż 1, a w takim przypadku przyjmuje się, że suma udziałów jednostkowych wynosi 1.

© 2023 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron: OlimpWeb