Repozytoria

Repozytorium Otwartych Danych RepOD

Repozytorium Otwartych Danych Badawczych RepOD działa od 2015. Prowadzone jest przez zespół Platformy Otwartej Nauki Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego..

RepOD jest pierwszym polskim repozytorium otwartych danych badawczych, powstałym z myślą o wszystkich naukowcach i instytucjach zainteresowanych udostępnieniem swoich zasobów.

Każdy zdeponowany w nim zbiór danych opatrzony zostaje numerem DOI. Korzystanie z repozytorium nie wiąże się z żadnymi opłatami dla użytkownika końcowego.

Od połowy 2020 roku repozytorium działa w oparciu o zmodyfikowane oprogramowanie Dataverse, opracowane w ramach projektu Dziedzinowe Repozytoria Otwartych Danych Badawczych.

Repozytorium: https://repod.pon.edu.pl/


 

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki jest adresowane do całego polskiego środowiska naukowego. W repozytorium są udostępniane różnego rodzaju materiały naukowe, takie jak artykuły, książki, materiały konferencyjne, raporty czy rozprawy doktorskie. Dostęp do wszystkich materiałów zgromadzonych w repozytorium jest otwarty. Repozytorium jest zgodne z opracowanym przez Open Archive Initiative (OAI) protokołem pobierania metadanych, dzięki czemu dokumenty w nim udostępnione są łatwe do odnalezienia poprzez serwisy gromadzące informacje o zasobach naukowych w formie cyfrowej. Repozytorium jest oparte o oprogramowanie DSpace, dostosowane do lokalnych potrzeb przez programistów z Centrum Otwartej Nauki.

https://depot.ceon.pl/


Springer Open Choice for Polish Institutions.

Możliwość bezpłatnego publikowania w Springer

Program został zawieszony na początku listopada 2019 r. z powodu osiągnięcia liczby 2092 artykułów otwartych. Zostanie on wznowiony na początku 2020 r. Autorzy artykułów, które zostaną zaakceptowane do publikacji w czasopismach hybrydowych Springer w okresie przejściowym mają wybór publikowania w modelu subskrypcyjnym lub otwartym na własny koszt.

Program Springer Open Choice dla Polski (od 2019 r. w wersji Compact) umożliwia bezpłatne publikowanie artykułów w 1938 czasopismach hybrydowych wydawnictwa Springer na zasadzie otwartego dostępu (Open Access). Program nie obejmuje czasopism otwartych BioMed Central (ok. 200 tytułów) oraz SpringerOpen (ok. 80 tytułów).

Z programu mogą skorzystać autorzy korespondencyjni, czyli osoby kontaktujące się z Wydawnictwem Springer, które są afiliowane przy Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie lub przy innych polskich instytucjach, zarejestrowanych w licencji krajowej Springer. Autor korespondencyjny może podać w artykule więcej niż jedną afiliację i wystarczy, aby przynajmniej jedna z nich była zgodna z listą. Nie jest istotna afiliacja innych autorów ani ich kolejność.

Koszty publikacji artykułu (Article Processing Charge) zostaną pokryte z rocznej opłaty za krajową licencję Compact wnoszonej do Springera przez ICM UW i finansowanej ze środków MNiSW. W 2019 r. przewidziano finansowanie w ramach programu do 2091 artykułów.

Program obejmuje artykuły typu OriginalPaper, ReviewPaper, BriefCommunication oraz ContinuingEducation (nie obejmuje EditorialNotes, News, Letters).

Czym jest opcja Open Access?

Artykuły Open Access poddane są temu samemu co w tradycyjnym modelu publikacji procesowi korekty i akceptacji z udziałem recenzentów, ale po przyjęciu do publikacji stają się dostępne w wersji elektronicznej dla wszystkich użytkowników Internetu na świecie. Czytelnicy nie ponoszą żadnych opłat za dostęp do artykułów Open Access, gdyż koszty ich publikacji są przeniesione na instytucje finansujące badania naukowe. Autorzy, którzy publikują w modelu swobodnego dostępu zachowują prawa autorskie, w tym prawo do upowszechniania swojego dzieła zgodnie z licencją “Creative Commons Attribution” (CC BY). Ostateczna elektroniczna wersja opublikowanego artykułu jest udostępniana przez wydawcę, jednocześnie może być archiwizowana i udostępniana w repozytoriach instytucji, w której afiliowany jest autor, lub która finansuje Open Access. Wydawnictwo Springer posiada dodatkowo umowę z repozytorium PubMed Central, w którym deponowane są pełne teksty artykułów Open Access z zakresu nauk biomedycznych.

Springer permits commercial use for its hybrid open access program

Program Springer Open Choice wpisuje się założenia Planu S, którego głównym celem jest udostępnianie w sposób otwarty publikacji powstałych w ramach grantów. Ogłoszony na początku września 2018 r. (i póżniej modyfikowany) plan zakłada wprowadzenie wymogu otwartości do 2021 roku

Jak skorzystać z programu?

 1. Wybierz z listy czasopism objętych programem Springer Open Choice tytuł czasopisma, w którym chcesz opublikować swój utwór.
   
 2. Wyślij do redakcji danego czasopisma gotowy artykuł.
   
 3. W przypadku, gdy Twój artykuł zostanie pozytywnie zaopiniowany przez recenzentów i zostanie zaakceptowany “do druku”, otrzymasz z wydawnictwa mail z linkiem do formularza internetowego MyPublication*.
   
 4. Rozpocznij wypełnianie formularza zgłoszeniowegopatrz instrukcja wypełniania formularza. Uwaga: prezentacja przeznaczona jest tylko dla autorów uprawnionych do korzystania z programu i może być pobrana tylko z numerów IP UKSW lub z IP innych instytucji akademickich zarejestrowanych w Wirtualnej Bibliotece Nauki. Prezentację można także uzyskać pod adresem wbn-admins@icm.edu.pl.
   
 5. Podaj swoją afiliację korzystając z funkcji “Choose your affiliation” – Cardinal Stefan Wyszynski University (wg spisu nazw polskich i angielskich). Wybór z tej listy służy wyłącznie potwierdzeniu afiliacji przez autora, natomiast w artykule może występować nazwa instytucji w dowolnej wersji językowej.
   
 6. Po wyborze afiliacji powinna pojawić się informacja “Special open access agreement” (patrz prezentacja, s. 5), która dotyczy umowy zawartej ze Springerem przez ICM i obejmującej wszystkie polskie instytucje z listy. Wszystkie artykuły publikowane w ramach tej umowy są finansowane ze środków MNiSW przekazywanych do Springera przez ICM w formie rocznej opłaty ryczałtowej.
   
 7. W ciągu 2 dni dane autora zostaną przesłane do ICM w celu potwierdzenia, czy afiliacja autora podana w artykule uzasadnia finansowanie publikacji z programu krajowego.

Wszelkie pytania dotyczące publikowania otwartego w czasopismach hybrydowych można kierować bezpośrednio do wydawnictwa Springer Nature pod adres oa.verification@springer.com. W razie dalszych problemów prosimy kontaktować się z obsługą WBN pod adresem wbn-admins@icm.edu.pl. Informacje o programie są także dostępne na stronie wydawcy Open access agreement for Polish authors.


Ze względu na swoje bezpośrednie powiązanie ze Scopusem, MENDELEY może podnieść Państwa cytowalność i w konsekwencji H-Indeks Państwa prac.

Mendeley i Mendeley Desktop to rozbudowane narzędzie służące do organizowania i zarządzania różnymi danymi przechowywanymi na komputerze. Aplikacja doskonale nadaje się również do wspólnej pracy z odpowiednią grupą naukową, z którą będziemy współpracować przy projekcie w celach edukacyjnych lub służbowych. Program przeznaczony jest nie tylko dla studentów i uczniów, ale również dla zwykłych użytkowników gromadzących na dysku ważne dokumenty lub inne istotne dane. Mendeley Desktop pozwala na wygodne przeglądanie, katalogowanie i zarządzanie odpowiednim zbiorem materiałów, a także na tworzenie bibliografii oraz planu do pracy lub szkoły. Umożliwia też generowanie bibliografii stworzonej przez jedną osobę lub odpowiednią grupę naukową i umieszczenie jej na blogu lub stronie internetowej.

https://www.mendeley.com/

Z Mendeley można również skorzystać bezpośrednio ze swojego konta w Scopusie (po zalogowaniu się w Scopusie wchodzimy po prawej stronie na górze w menu użytkownika (trzy poziome pomarańczowe kreski)


 

 

ACADEMIA

 

Academia is the easiest way to share papers with millions of people across the world for free. A study published in PLOS ONE found that papers uploaded to Academia receive a 69% boost in citations over 5 years.

https://www.academia.edu/Agregator Centrum Otwartej Nauki

Agregator Centrum Otwartej Nauki to wspólny punkt dostępu do zasobów polskich otwartych repozytoriów. Zapewnia ich większą widoczność, szerszą dostępność i łatwiejsze wyszukiwanie. Zapraszamy do korzystania z agregatora i zasobów współpracujących z nami repozytoriów!

http://agregator.ceon.pl/


 Repozytorium danych badawczych re3data.org

Oferując szczegółowe informacje na temat ponad 2000 repozytoriów danych badawczych, re3data stała się najbardziej wszechstronnym źródłem informacji dla infrastruktur danych badawczych na całym świecie.

https://www.re3data.org/


Repozytorium danych badawczych RepOD

RepOD – Repository for Open Data – is an online platform designed for open sharing of research data. Its purpose is to serve all researchers in Poland who would like to share their data on the Internet, so that any interested parties – other scientists and people from outside the academic community – can use it. By “scientific data” we mean all data that is produced, collected or annotated for the purpose of scientific research. RepOD is intended for so-called “small data”, generated during research conducted by individual scientists or small project teams. The purpose of our repository is to create a place where such data can be stored and shared with others.

https://repod.pon.edu.pl/

© 2023 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron: OlimpWeb