Nostryfikacja

Nostryfikacji stopni naukowych uzyskanych za granicą dokonuje rada jednostki organizacyjnej uprawnionej do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego określonej dziedziny nauki w zakresie danej dyscypliny naukowej, zwana dalej “radą”.

Osoba ubiegająca się o nostryfikację stopnia naukowego, zwana dalej “kandydatem”, wnosi do wybranej rady podanie wraz z następującymi załącznikami:

 1. życiorys w języku polskim,
 2. oryginałem dokumentu stwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego za granicą
 3. kopią rozprawy stanowiącej podstawę przyznania kandydatowi stopnia naukowego
 4. kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych lub dyplomu potwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego na podstawie którego kandydat wszczął procedurę nostryfikacyjną
 5. oświadczeniem, że stopień naukowy, o którego nostryfikację kandydat się ubiega, nie stanowił dotychczas przedmiotu czynności nostryfikacyjnych w żadnej polskiej szkole wyższej albo innej placówce naukowej.

Rada może zażądać:

 1. legalizacji dyplomu, przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiednie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub konsularne państwa, w którego systemie edukacji działa instytucja, która nadała stopień naukowy lub stopień w zakresie sztuki;
 2. przedstawienia dokumentów stwierdzających przebieg przewodu prowadzącego do nadania stopnia naukowego lub stopnia w zakresie sztuki;
 3. przedstawienia wykazu publikacji stanowiących dorobek naukowy kandydata;
 4. tłumaczenia na język polski dokumentów przekładanych radzie, przez tłumacza przysięgłego

Czynności nostryfikacyjne kończą się uchwałami rady naukowej w przedmiocie:

 1. wszczęcia lub odmowy wszczęcia postępowania nostryfikacyjnego,
 2. przebiegu postępowania nostryfikacyjnego albo zwolnienia kandydata z tego postępowania lub jego części,
 3. uznania stopnia naukowego za równorzędny ze stopniem naukowym nadawanym w kraju.

Postępowanie nostryfikacyjne obejmuje:

 1. wyznaczenie recenzentów rozprawy, zgodnie z przepisami określającymi tryb przeprowadzania przewodów doktorskich i habilitacyjnych,
 2. odpowiednio:
  1. złożenie przez kandydata egzaminów doktorskich,
  2. złożenie przez kandydata kolokwium habilitacyjnego lub wygłoszenie wykładu habilitacyjnego.
   Przy podejmowaniu uchwał, stosuje się przepisy określające zasady głosowania przy przeprowadzaniu przewodów doktorskich i habilitacyjnych.

Do prawomocności uchwał, o których mowa, stosuje się odpowiednio przepisy regulujące prawomocność uchwał o nadaniu stopnia naukowego doktora albo doktora habilitowanego.
Od odmownych uchwał rady, w sprawie uznania stopnia naukowego, kandydatowi przysługuje odwołanie do Centralnej Komisji, na zasadach i w trybie określonych w przepisach dotyczących stopni naukowych.

Po uprawomocnieniu się uchwały rady o uznaniu stopnia naukowego za równorzędny ze stopniem naukowym nadawanym w kraju jednostka organizacyjna wydaje zainteresowanemu zaświadczenie o uznaniu stopnia naukowego uzyskanego za granicą za równorzędny z odpowiednim polskim stopniem naukowym.

Kierownik jednostki organizacyjnej prowadzającej postępowanie nostryfikacyjne ustala wysokość opłaty związanej z przeprowadzeniem tego postępowania, uwzględniając w szczególności: koszty recenzji rozpraw doktorskich i habilitacyjnych określone odpowiednio dla prac w języku polskim oraz w języku obcym.

Opłata, o której mowa, wnoszona jest na rachunek bankowy jednostki organizacyjnej, której rada przeprowadza postępowanie nostryfikacyjne.

© 2023 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron: OlimpWeb