Oferta stypendialna do projektu OPUS 10

Nazwa jednostki: Wydział Orientalistyczny Uniwersytetu Warszawskiego

Nazwa stanowiska: doktorant-stypendysta

Opis projektu:

Stypendium doktoranckie oferowane jest w ramach projektu badawczego pt. Wielojęzyczny słownik semantyczny nazw części ciała. Projekt opiera się o tzw. teorię “ucieleśnionego poznania” w naukach kognitywnych, która postuluje istnienie ścisłego związku języka (jego struktury i przetwarzania) i ogólnie pojętych procesów poznawczych z dziedziną ludzkiego ciała. Przedmiotem badań będzie analiza typologiczna nazw części ciała pod kątem ich polisemii (w szczególności różnorodnych użyć metaforycznych i metonimicznych) w oparciu o bogaty materiał językowy pochodzący z języków Europy, Azji i Afryki, a dzięki współpracy międzynarodowej również z innych obszarów (m. in. Amazonii, Australii i Nowej Gwinei). W projekcie zostaną też uwzględnione zagadnienia składniowe i diachroniczne, ze szczególnym naciskiem na procesy gramatykalizacji. Przyjęta perspektywa porównawcza pozwoli na poszukiwania zarówno uniwersaliów językowych, jak i uwarunkowań kulturowych w rozwoju semantycznym i konceptualizacji pojęć.

 

Wymagania:

 • rozpoczęte studia doktoranckie w dziedzinie językoznawstwa
 • znajomość podstaw językoznawstwa kognitywnego
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 • doświadczenie w pracy zespołowej

Opis zadań:

 • współpraca z zespołem badawczym w zakresie zebrania i opracowania materiału językowego ze słowników i innych dostępnych źródeł
 • współpraca z zespołem badawczym w zakresie dokumentacji projektu na stronie internetowej
 • współpraca z zespołem badawczym nad redakcją monografii i cyklu artykułów w języku angielskim
 • prowadzenie własnych badań zgodnych z tematyką projektu w oparciu o oryginalny materiał językowy lub pod kątem porównawczym
 • przygotowanie własnej publikacji zgodnej z tematyką projektu

Termin i forma składania ofert:

List motywacyjny wraz z dokumentami należy przesłać drogą elektroniczną do 5 września 2019 na adres: i.kraska@uw.edu.pl. Kandydaci mogą zostać zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną w umówionym terminie.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny (z zaznaczeniem zainteresowań badawczych)
 • CV (wraz z wykazem publikacji/prac naukowych)
 • kopia dyplomu magisterskiego
 • dane kontaktowe co najmniej jednej osoby rekomendującej

Typ konkursu: Opus 10

Warunki zatrudnienia:

Stypendium NCN w wysokości 3000 PLN/miesiąc na okres 6 miesięcy (od 1.10.2019)

© 2023 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron: OlimpWeb