Projekty – archiwum konkursów

 

Ogłoszenie konkursu na realizację projektów w module „Fundamenty” Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki – 2018 r.

Termin składania wniosków – do 30 kwietnia 2018 r w MNiSW

MINISTER NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO ogłasza konkurs na realizację projektów w Narodowym Programie Rozwoju Humanistyki Konkurs pod nazwą „Odrodzona […] Zobacz więcej

Konkurs dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich 2018

Termin składania wniosków upływa 4 maja 2018

Wkrótce będziemy rozdzielać tzw. dotację dla młodych naukowców, która jest przeznaczona na dofinansowanie w roku 2018 badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich.

Prosimy zainteresowanych o składanie wniosków o dofinansowanie w/w badań naukowych w Dziekanacie Wydziału Orientalistycznego (oficyna Pałacu Tyszkiewiczów/Potockich, wejście E) do dnia 4 maja 2018 r. z dopiskiem na kopercie: „Konkurs dla młodych naukowców”.

Dotacja ta będzie rozdzielana w trybie konkursowym. Zasady jej podziału podane są poniżej.

Zasady podziału dotacji na finansowanie działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich

Wnioski o dotację na finansowanie zadań badawczych (w tym rozpraw doktorskich), ujętych w planie zadaniowym Wydziału Orientalistycznego i związanych z:

 • rozwojem młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich
 • rozwojem specjalności naukowych na Wydziale Orientalistycznym

rozpatrywane są w trybie konkursowym na podstawie następujących zasad:

Warunki udziału w konkursie:

 • zatrudnienie na stanowisku asystenta/adiunkta lub aktualny wpis na listę studentów począwszy od II roku Studiów Doktoranckich Wydziału Orientalistycznego
 • wiek do 35 roku życia
 • zatrudnienie na Uniwersytecie Warszawskim na pierwszym miejscu pracy (nie dotyczy doktorantów)
 • złożenie projektu badawczego
 • wykazanie się publikacjami i udziałem w konferencjach z referatem
 • opinia kierownika jednostki wewnętrznej Wydziału Orientalistycznego lub opinia promotora podpisana przez kierownika jednostki wewnętrznej Wydziału Orientalistycznego
 • zaangażowanie w pracach Wydziału Orientalistycznego

Główne kryteria oceny projektów badawczych:

 • nowatorski charakter projektu badawczego
 • rzetelność przedstawionego kosztorysu projektu
 • publikacja jako efekt końcowy projektu

Rodzaj kosztów, które mogą być akceptowane:

 • weryfikacja tekstu w języku obcym
 • tłumaczenie na język obcy
 • wydanie publikacji (niezbędny jest kosztorys z wydawnictwa)
 • udział w konferencji z referatem
 • kwerenda biblioteczna
 • badania terenowe
 • zakup aparatury

W przypadku projektów wymagających wyjazdów wnioskodawcy winni dołączyć do wniosku o dotację kosztorys wyliczony według obowiązujących diet pobytowych i ryczałtów hotelowych. Liczba dni pobytu pokrywanych z dotacji nie może przekraczać 10 dni.

W konkursie mogą ponownie uczestniczyć osoby, które w poprzednich latach dostały dotację dla młodych naukowców pod warunkiem, że przedstawią konkretne wyniki swoich działań naukowych:

 • opublikowane artykuły
 • przyjęte do druku publikacje (potwierdzona akceptacja wydawcy)
 • wygłoszone referaty na konferencjach naukowych
 • rozdziały pracy doktorskiej (opinia promotora)
 • sprawozdanie z badań terenowych
 • inne ważne osiągnięcia naukowe

Wnioski tych osób będą rozpatrywane w drugiej kolejności.

Wnioski wymagają akceptacji:

 • w przypadku asystentów/adiunktów – kierownika zakładu
 • w przypadku doktorantów – opiekuna naukowego i kierownika zakładu/katedry

Konkurs rozstrzygany jest przez Komisję Konkursową Wydziału Orientalistycznego. W jej skład wchodzą Kierownicy jednostek wewnętrznych i Dziekan Wydziału Orientalistycznego.

Dziekan Wydziału Orientalistycznego UW

prof. dr hab. Piotr Taracha


FNP: konkurs Monografie

TERMIN SKŁADANIA APLIKACJI: 28 maja 2018 w FNP

Finansowanie publikacji oryginalnych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych oraz ich tłumaczeń.  Cele Finansowanie wydania wyłanianych w konkursie, oryginalnych i wcześniej niepublikowanych prac z zakresu […] Zobacz więcej


NCN: Ogłoszenie konkursów OPUS 15 i PRELUDIUM 15

Wnioski można składać wyłącznie w formie elektronicznej do 15 czerwca 2018 r. Formularze w systemie ZSUN/OSF będą dostępne w późniejszym terminie.

Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkursy OPUS 15 i PRELUDIUM 15.

 • Konkurs OPUS 15 jest przeznaczony dla naukowców na każdym etapie kariery badawczej. W ramach projektu mogą oni m.in. otrzymać środki na zatrudnienie zespołu naukowców pracujących nad badanym zagadnieniem, pokryć koszty prowadzenia badań, takie jak koszty oprogramowania, materiałów, usług obcych, wyjazdów, wizyt oraz zakupić lub wytworzyć aparaturę naukowo-badawczą, która jest niezbędna do ich realizacji. Można w nim również przewidzieć przyznanie stypendiów naukowych dla młodych naukowców.

Projekty w konkursie OPUS mogą trwać 12, 24 lub 36 miesięcy. Nie ma tu żadnych ograniczeń co do wysokości finansowania, natomiast na etapie oceny wniosku eksperci NCN sprawdzają, czy kosztorys jest prawidłowo skonstruowany i czy koszty są adekwatne do zakresu zadań planowanych w projekcie.

Ogłoszenie konkursu OPUS 15

2.1.1 Wynagrodzenia etatowe: kierownik projektu do 150 tys. zł rocznie

 • Osoba na stanowisku typu post-doc – w konkursie OPUS dopuszcza się zatrudnienie osób na stanowiskach typu post-doc pod warunkiem, że łączny okres zatrudnienia wszystkich osób na tych stanowiskach nie przekroczy dwukrotności zaplanowanego czasu trwania projektu. Zatrudnienie jednej osoby na tym stanowisku nie może być krótsze niż 6 miesięcy wysokość środków na zatrudnienie wynosi 120 tys. zł rocznie
 • Osoba na specjalistycznym stanowisku pomocniczym – wysokość środków na zatrudnienie nie przekracza 85 tys. zł rocznie

2.1.2. Wynagrodzenia dodatkowe
W konkursie OPUS budżet wynagrodzeń dodatkowych w przeliczeniu na każdy miesiąc
realizacji projektu wynosi, dla wszystkich wykonawców, łącznie co najwyżej:

 • a) w przypadku gdy kierownik projektu nie planuje swojego zatrudnienia na podstawie
  umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy z puli wynagrodzeń etatowych:
  – 3 tys. zł dla jednej osoby;
  – 4,5 tys. zł dla dwóch osób, z czego co najwyżej 3 tys. zł dla kierownika projektu;
  – 5,5 tys. zł dla trzech lub więcej osób, z czego co najwyżej 3 tys. zł dla kierownika
  projektu;
 • b) w przypadku gdy kierownik projektu planuje swoje zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy z puli wynagrodzeń etatowych:
  – 1,5 tys. zł dla jednej osoby;
  – 2,5 tys. zł dla dwóch lub więcej osób.

2.1.3. Stypendia naukowe:
– 9 tys. zł w konkursie OPUS

więcej


 • Konkurs PRELUDIUM 15 jest dedykowany osobom rozpoczynającym karierę naukową, które na dzień 15 czerwca 2018 r. nie będą jeszcze miały stopnia naukowego doktora. Doktoranci mają możliwość samodzielnie poprowadzić trwający rok, dwa lub trzy lata projekt badawczy. Maksymalne finansowanie pojedynczego projektu może wynieść odpowiednio 70, 140 lub 210 tys. zł.
  Zespół badawczy może liczyć do 3 osób, przy czym osoba posiadająca habilitację lub tytuł naukowy może być wyłącznie opiekunem naukowym w projekcie.

Ogłoszenie konkursu PRELUDIUM 15

W konkursie PRELUDIUM budżet wynagrodzeń dodatkowych w przeliczeniu na każdy miesiąc realizacji projektu wynosi, dla kierownika i wszystkich innych wykonawców, łącznie co najwyżej 1,5 tys. zł.
W konkursie PRELUDIUM nie dopuszcza się wypłacania stypendiów naukowych.

więcej

© 2023 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron: OlimpWeb