Publikacje – punkty

WYMAGANA WZMIANKA NA PUBLIKACJI WYDAWANEJ ZE ŚRODKÓW NCN

TEKST WZMIANKI:

Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC- ……  <- należy wpisać numer nadany umowie przez NCN

Zalecenie z umowy NCN: „Kierownik projektu i Jednostka zobowiązują się do umieszczania we wszystkich publikacjach oraz opracowaniach będących wynikiem realizacji projektu pełnej nazwy Centrum w języku polskim (,,Narodowe Centrum Nauki”) lub angielskim (,,NationaI Science Centre, PoIand”) oraz poprawnego numeru rejestracyjnego projektu.
Publikacje, w których nie wskazano Centrum jako fundatora badan, nie będą traktowane jako efekt realizacji projektu i nie będą brane pod uwagę przy jego rozliczeniu.

Jeżeli publikacja jest złożona do druku, ale jeszcze nieopublikowana, prosimy do pliku załączanego do raportu dołączyć potwierdzenie wydawnictwa o przyjęciu dzieła do druku.


 

Punktacja za publikacje zgodnie z Rozporządzeniem (Dz. U. 2015 poz. 2015)
dot. parametryzacji jednostek naukowych za lata 2013-2016, które zostanie przeprowadzone w 2017 r.

Grupy nauk ścisłych i inżynierskich oraz grupy nauk humanistycznych i społecznych

Rodzaj publikacji Zmiany dot. wartości punktów Dotychczasowa wartość punktów
Publikacje w czasopismach
1. Recenzowane artykuły wydane w czasopismach punktowanych wymienionych w wykazach A, B, C MNiSW zgodnie z wykazami obowiązującymi za dany rok
2. Recenzowana publikacja w języku innym niż polski (min 0,5 ark. wyd.) wydana w  zagranicznym czasopiśmie naukowym niewymienionym w wykazie czasopism naukowych 5 pkt. 4 pkt.
3. Publikacje w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych uwzględnionych w uznanej bazie publikacji o zasięgu międzynarodowym Wartość punktów odpowiada najniżej punktowanej publikacji w czasopiśmie naukowym wymienionym w części A wykazu ministra (15 pkt.) brak
Publikacje monograficzne
Rodzaj wydania Liczba autorów Zmiany dot. wartości punktów Dotychczasowa wartość punktów
1. Monografia naukowa do 3-ch, co najmniej 1 afiliacja 25 pkt. Ewaluacja na podstawie języka wydania:

Monografie naukowe: 25 i 20 pkt.

Rozdziały: 5 i 4 pkt.

Redakcja: 5 i 4 pkt.

od 4-ch i więcej 25 pkt*Ajn/A
2. Wieloautorska monografia naukowa (rozdziały) bez redaktora od 4-ch i więcej (afiliacja jednej jn) 15 pkt.
3. Wieloautorska monografia naukowa (rozdziały łącznie 6 ark. wyd.) z redaktorem od 4-ch i więcej (afiliacja jednej jn) 15 pkt.
4. Rozdział w monografii naukowej wieloautorskiej
oraz z różnymi afiliacjami
do 3-ch 2,5 pkt.
od 4-ch i więcej 5 pkt.
5. Redakcja naukowa monografii naukowej wieloautorskiej od 4-ch i więcej dot. całej monografii 5 pkt.

Ajn – liczba autorów afiliujących monografię w jednostce naukowej, A – całkowita liczba autorów.


NOWE DEFINICJE

Zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 27 października 2015 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U. 2015 poz. 2015) publikowane prace naukowe rozumie się jako:

Artykuł naukowy

§ 8.2. Przez publikację rozumie się recenzowany artykuł naukowy zamieszczony w czasopiśmie naukowym, prezentujący wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych o charakterze empirycznym, teoretycznym, technicznym lub analitycznym, przedstawiający metodykę badań naukowych lub prac rozwojowych, przebieg procesu badawczego i jego wyniki, wnioski – z podaniem cytowanej literatury (bibliografię). Do artykułów naukowych zalicza się także opublikowane w czasopismach naukowych recenzowane opracowania o charakterze monograficznym, polemicznym lub przeglądowym oraz glosy lub komentarze prawnicze.

 

Artykuł wydany w suplemencie

§ 8.5. Do osiągnięć naukowych i twórczych jednostki naukowej zalicza się publikacje w suplementach lub zeszytach specjalnych czasopism naukowych pod warunkiem, że stanowią kolejne numery czasopisma naukowego umieszczonego w wykazie czasopism, o którym mowa w § 14 ust. 1.

 

Monografia naukowa

§ 8.3. Monografie naukowe (w tym edycje naukowe tekstów źródłowych i artystycznych, atlasy i mapy, tematyczne encyklopedie i leksykony, komentarze do ustaw, słowniki biograficzne i bibliograficzne, bibliografie oraz katalogi zabytków) zalicza się do osiągnięć naukowych i twórczych jednostki naukowej, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:

1) stanowią spójne tematycznie opracowania naukowe;

2) przedstawiają określone zagadnienie w sposób oryginalny i twórczy;

3) poddane były procedurze recenzji wydawniczych;

4) są opatrzone właściwym aparatem naukowym (bibliografia lub przypisy), z wyłączeniem map;

5) posiadają objętość co najmniej 6 arkuszy wydawniczych lub są mapami odpowiadającymi tej objętości tekstu;

6) są opublikowane jako książki lub odrębne tomy (z wyłączeniem map), których egzemplarze obowiązkowe zostały przekazane uprawnionym bibliotekom, zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 7 listopada 1996 r. o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych (Dz. U. Nr 152, poz. 722, z późn. zm.2)), lub są opublikowane w formie elektronicznej w Internecie;

7) posiadają nadany numer ISBN lub ISMN lub identyfikator DOI (Digital Object Identifier – cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego).

 

§ 8.6. Do monografii nie zalicza się skryptów akademickich i podręczników akademickich, jeżeli nie spełniają wszystkich warunków określonych w ust. 3, monograficznych artykułów opublikowanych w czasopismach, powieści, zbiorów poezji, zbiorów opowiadańreportaży, pamiętnikówdzienników oraz wznowień monografii naukowych.

 

Rozdział monograficzny

§ 8.7. Do osiągnięć naukowych i twórczych jednostki naukowej zalicza się rozdział w monografii naukowej stanowiący opracowanie naukowe o objętości co najmniej pół arkusza wydawniczego (…) oraz hasła opublikowane w wydawnictwach encyklopedycznych i  słownikowych o  objętości co najmniej 0,25 arkusza wydawniczego, spełniających wymagania określone w ust. 3.

 

Monografia wybitna

§ 8.4. Podstawę do uznania monografii naukowej za dzieło „wybitne” stanowi prestiżowa nagroda, przyznana w okresie objętym oceną: nagroda Prezesa Rady Ministrów, ministra, właściwego Wydziału Polskiej Akademii Nauk, Komitetu Naukowego Polskiej Akademii Nauk, Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, zagranicznego towarzystwa naukowego, organizacji międzynarodowej lub ogólnopolskiego towarzystwa naukowego o szczególnym prestiżu.

Zasady punktowania monografii wybitnej zob. załączniki 5 i 6 Rozporządzenia (karty kompleksowej oceny jednostki naukowej).


Cytowania

H-indeks (Indeks Hirscha) – współczynnik określający wagę i znaczenie wszystkich prac naukowych danego autora.

Cytowania zasadniczo sprawdzamy w bazach:

ISI Web of Science1) Wirtualna Biblioteka Nauki – Serwer systemu Web Of Science

Wejdź na stronę: http://webofknowledge.com/WOS

Instrukcja obsługi Web of Science w języku polskim znajduje się na stronie: http://science.thomsonreuters.com/m/pdfs/wos_qrc_po.pdf
Bazy danych ISI prenumerowane są w Polsce przez uczelnie i instytuty badawcze za pośrednictwem ICM – http://zatoka.icm.edu.pl/sci/


2) ScopusScopus – to naukowa baza danych, prowadzona przez wydawnictwo Elsevier, zawierająca abstrakty (streszczenia) artykułów z 16 000 czasopism naukowych z dziedziny nauk przyrodniczych, inżynieryjnych, medycznych oraz społecznych

 


3) Publish or PerishPublish of Perish
Pomocny filmik dotyczący sposobu wyszukiwania danych w bazie Publish or Perish znajdą Państwo na stronie https://www.youtube.com/watch?v=WWFLMwoYOzA


 http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/jak-obliczyc-indeks-h/

© 2023 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron: OlimpWeb