Punkty za publikacje z lat 2013–2016 – aktualnie obowiązujące rozporządzenie parametryzacyjne

 • Strona główna
 • Punkty za publikacje z lat 2013–2016 – aktualnie obowiązujące rozporządzenie parametryzacyjne

Nowa kategoryzacja będzie prowadzona w 2017 i obejmie dorobek jednostek naukowych za lata 2013–2016 oraz (2) do końca 2016 r. obowiązuje poprzednie rozporządzenie z 2012 r. – jest to bardzo ważna wiadomość dla wszystkich jednostek, które ulegają łączeniu, podziałom lub otrzymały kategorię C i poddają się ponownej ocenie przed 1 stycznia 2017 r. Bo trzeba pamiętać, że kategoryzacja jednostek naukowych jest procesem ciągłym, a jedynie jej główne cykle mają odbywać się co cztery lata.


Punkty za publikacje

Punkty za artykuły
Największą zmianą jest to, że w parametryzacji w 2017 r. wszystkie grupy nauk mają jednolite zasady punktowania artykułów – czyli obowiązują te same bazy i zakresy punktowe.

Artykuły w czasopismach z listy ministerialnej
• Publikacja w czasopiśmie naukowym z części A wykazu – 15 – 50 pkt.
• Publikacja w czasopiśmie naukowym z części B wykazu – 1 – 15 pkt.
• Publikacja w czasopiśmie naukowym z części C wykazu – 10 – 25 pkt.
• Recenzowana publikacja w języku innym niż polski zamieszczona w zagranicznym czasopiśmie naukowym niewymienionym w wykazie czasopism naukowych [uwzględnia się publikacje o objętości co najmniej 0,5 arkusza wydawniczego] – 5 pkt.
• Publikacja w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych uwzględnionych w uznanej bazie publikacji o zasięgu międzynarodowym, wskazanej przez ministra – 15 pkt.
[uwaga: do tej pory chodziło o tzw. conference proceedings indeksowane w Web of Science Core Collection – na razie jednak minister nie wskazał jeszcze owej „uznanej bazy publikacji]
Punkty za monografie

Monografia naukowa: gdy całkowita liczba autorów monografii naukowej nie przekracza trzech, a w jednostce naukowej jest zatrudniony co najmniej jeden autor − 25 pkt, w przypadku monografii wybitnej – 50 pkt
Monografia naukowa lub wybitna monografia naukowa – gdy liczba autorów monografii wynosi czterech lub więcej, a ich udział nie jest wyodrębniony, jednostka naukowa otrzymuje liczbę punktów proporcjonalną do udziału liczby autorów będących jej pracownikami w ogólnej liczbie autorów:

monografia naukowa – 25 pkt*Ajn/A,
wybitna monografia naukowa – 50 pkt*Ajn/A,

gdzie:

Ajn – liczba autorów afiliujących monografię w jednostce naukowej,
A – całkowita liczba autorów.

Monografia naukowa wieloautorska, w której autorstwo poszczególnych rozdziałów jest oznaczone, bez wskazania redaktora naukowego, a liczba autorów monografii naukowej wynosi czterech lub więcej i wszyscy oni są zatrudnieni w ocenianej jednostce naukowej − 15 pkt, w przypadku monografii wybitnej – 30 pkt
Monografia naukowa wieloautorska, w której autorstwo poszczególnych rozdziałów jest oznaczone, a liczba autorów monografii naukowej wynosi czterech lub więcej i łączna objętość rozdziałów autorstwa osób zatrudnionych w ocenianej jednostce naukowej (w której jest także zatrudniony redaktor naukowy tomu) obejmuje minimum 6 arkuszy − 15 pkt, w przypadku monografii wybitnej – 30 pkt

Rozdział w monografii
Rozdział w monografii naukowej wieloautorskiej, w której autorstwo poszczególnych rozdziałów jest oznaczone, a liczba autorów monografii naukowej wynosi czterech lub więcej − 5 pkt (10 pkt w przypadku monografii wybitnej), ale łącznie za rozdziały w jednej monografii naukowej nie więcej niż 15 pkt (30 pkt w przypadku monografii wybitnej) oraz z wyłączeniem monografii, o których mowa w Lp. 4*; gdy liczba autorów rozdziału wynosi dwóch lub więcej, jednostka, której pracownikiem jest autor rozdziału, otrzymuje 2,5 pkt (10 pkt w przypadku monografii wybitnej)

* – chodzi o monografie naukowe wieloautorska, w której autorstwo poszczególnych rozdziałów jest oznaczone, a liczba autorów monografii naukowej wynosi czterech lub więcej i łączna objętość rozdziałów autorstwa osób zatrudnionych w ocenianej jednostce naukowej (w której jest także zatrudniony redaktor naukowy tomu) obejmuje minimum 6 arkuszy.
Redakcja monografii
Redakcja naukowa monografii naukowej wieloautorskiej, w której autorstwo poszczególnych rozdziałów jest oznaczone, a liczba autorów monografii naukowej wynosi czterech lub więcej, dokonana przez pracownika ocenianej jednostki naukowej − 5 pkt (10 pkt w przypadku monografii wybitnej), z wyłączeniem monografii, o których mowa w Lp. 1 i 5


 Definicje rodzajów publikacji

Definicja artykułu naukowego
8.2. Przez publikację rozumie się recenzowany artykuł naukowy zamieszczony w czasopiśmie naukowym, prezentujący wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych o charakterze empirycznym, teoretycznym, technicznym lub analitycznym, przedstawiający metodykę badań naukowych lub prac rozwojowych, przebieg procesu badawczego i jego wyniki, wnioski – z podaniem cytowanej literatury (bibliografię). Do artykułów naukowych zalicza się także opublikowane w czasopismach naukowych recenzowane opracowania o charakterze monograficznym, polemicznym lub przeglądowym oraz glosy lub komentarze prawnicze.

Definicja monografii
8.3. Monografie naukowe, w tym edycje naukowe tekstów źródłowych i artystycznych, atlasy i mapy, tematyczne encyklopedie i leksykony, komentarze do ustaw, słowniki biograficzne i bibliograficzne, bibliografie oraz katalogi zabytków, zalicza się do osiągnięć naukowych i twórczych jednostki naukowej, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:

 1. stanowią spójne tematycznie opracowania naukowe;
  2. przedstawiają określone zagadnienie w sposób oryginalny i twórczy;
  3. poddane były procedurze recenzji wydawniczych;
  4. są opatrzone właściwym aparatem naukowym (bibliografia lub przypisy), z wyłączeniem map;
  5. posiadają objętość co najmniej 6 arkuszy wydawniczych lub są mapami odpowiadającymi tej objętości tekstu;
  6. są opublikowane jako książki lub odrębne tomy (z wyłączeniem map), których egzemplarze obowiązkowe zostały przekazane uprawnionym bibliotekom, zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 7 listopada 1996 r. o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych (Dz. U. Nr 152, poz. 722, z późn. zm.), lub są opublikowane w formie elektronicznej w Internecie;
  7. posiadają nadany numer ISBN lub ISMN lub identyfikator DOI (Digital Object Identifier – cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego).

8.6. Do monografii nie zalicza się skryptów akademickich i podręczników akademickich, jeżeli nie spełniają wszystkich warunków określonych w ust. 3 [siedem wytycznych powyżej – przyp. E.K.], monograficznych artykułów opublikowanych w czasopismach, powieści, zbiorów poezji, zbiorów opowiadań i reportaży, pamiętników i dzienników oraz wznowień monografii naukowych.
Uwaga: w parametryzacji zalicza się (punktuje) podręczniki i skrypty, jeśli spełniają warunki nakładane na monografię.
Definicja monografii wybitnej
8.4. Podstawę do uznania monografii naukowej za dzieło „wybitne” stanowi prestiżowa nagroda, przyznana w okresie objętym oceną: nagroda Prezesa Rady Ministrów, ministra, właściwego Wydziału Polskiej Akademii Nauk, Komitetu Naukowego Polskiej Akademii Nauk, Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, zagranicznego towarzystwa naukowego, organizacji międzynarodowej lub ogólnopolskiego towarzystwa naukowego o szczególnym prestiżu.
Definicja rozdziału w monografii
8.7. Do osiągnięć naukowych i twórczych jednostki naukowej zalicza się rozdział w monografii naukowej stanowiący opracowanie naukowe o objętości co najmniej pół arkusza wydawniczego lub odpowiadające tej objętości tekstu odrębnie publikowane mapy oraz hasła opublikowane w wydawnictwach encyklopedycznych i słownikowych o objętości co najmniej 0,25 arkusza wydawniczego, spełniających wymagania określone w ust. 3 [ustęp definiuje czym jest monografia – przyp. E.K.].
Definicja wybitnego dzieła artystycznego
8.8. Podstawę do uznania dzieła artystycznego „za wybitne” stanowi prestiżowa nagroda krajowa, bądź zagraniczna przyznana w konkursie wykonawczym, kompozytorskim, baletowym, filmowym, plastycznym, projektowym, konserwatorskim lub innym, charakterystycznym dla twórczości artystycznej, a dla dzieła plastycznego lub projektowego – także jego umieszczenie w prestiżowej kolekcji.
Rezygnacja z języków kongresowych
W rozporządzeniu nie ma już rozróżnienia na język polski, języki kongresowe i języki podstawowe dla danej dyscypliny. Dlatego monografie punktowane są tak samo niezależnie od języka. Natomiast publikacje w czasopismach zagranicznych nieuwzględnionych w wykazie czasopism punktowanych definiuje się jako po prostu publikacje napisane w języku innym niż polski.

Definicja ważenia publikacji – publikacje wieloautorskie

Publikacje wieloautorskie
W przypadku publikacji wieloośrodkowej jednostka naukowa otrzymuje punkty przewidziane dla danej publikacji w zależności od liczby autorów:
• do 10 autorów – 100% punktów;
• powyżej 10 autorów:

 1. 100% punktów – gdy co najmniej 20% autorów jest pracownikami jednostki,
  2. 75% punktów – gdy co najmniej 10% autorów jest pracownikami jednostki,
  3. 50% punktów – gdy mniej niż 10% autorów jest pracownikami jednostki;

Definicja procesu ważenia publikacji
15.1. Ważona liczba publikacji, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 1-5, łącznie z liczbą osiągnięć naukowych i twórczych, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 6, 9-11, uwzględnianych przy kompleksowej ocenie nie mogą być większe niż 3N, gdzie N jest średnią arytmetyczną, z okresu objętego ankietą, liczby pracowników zatrudnionych w jednostce naukowej w poszczególnych latach przy realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych w ramach stosunku pracy, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, ustaloną na podstawie oświadczeń, o których mowa w art. 4c ust. 11 ustawy, składanych przez pracowników do celów ubiegania się o przyznanie środków finansowych na działalność statutową, zwanych dalej „pracownikami”.
15.14. Ważenie liczby publikacji, o którym mowa w ust. 1, oznacza, że w przypadku publikacji wieloautorskich, w których autorzy są pracownikami różnych jednostek naukowych, zwanych dalej publikacjami „wieloośrodkowymi”, za które jednostce przyznaje się punkty w wysokości niższej niż maksymalna liczba punktów przyznawana za publikację w danym czasopiśmie:
1. publikacja ta w liczbie osiągnięć naukowych i twórczych określonej zgodnie z ust. 1, 4 i 5, jest uwzględniana jako iloraz liczby punktów przyznanych jednostce naukowej za tę publikację do maksymalnej liczby punktów;
2. przy ocenie uwzględnia się dodatkowo inne publikacje wieloośrodkowe, aby uzupełnić liczbę osiągnięć naukowych i twórczych uwzględnianych przy ocenie jednostki naukowej do liczby całkowitej.
Liczba możliwych publikacji spoza wykazu
15.8. Liczba publikacji, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 4, zaliczanych do osiągnięć naukowych lub twórczych jednostki naukowej nie może przekroczyć 10% wartości 3N−2N0.
Chodzi tutaj o: recenzowane publikacje w języku innym niż polski o objętości co najmniej 0,5 arkusza wydawniczego, zamieszczone w zagranicznym czasopiśmie naukowym niewymienionym w wykazie czasopism naukowych.
Liczba monografii i rozdziałów
15.10. Liczba monografii naukowych i rozdziałów w monografiach naukowych uwzględnianych przy kompleksowej ocenie nie może łącznie przekroczyć: w grupie nauk humanistycznych i społecznych 40%, w grupie nauk o sztuce i twórczości artystycznej 25%, w grupie nauk ścisłych i inżynierskich 20%, a w grupie nauk o życiu 10% wartości 3N−2N0.
Liczba monografii i dzieł wybitnych
15.13. Liczba monografii uznanych za dzieła wybitne uwzględnianych przy kompleksowej ocenie nie może łącznie przekroczyć 5% wartości liczby N, a w grupie nauk o sztuce i twórczości artystycznej łączna liczba monografii i dzieł artystycznych uznanych „za wybitne” nie może przekroczyć 5% wartości liczby N.
Uwzględnianie publikacji w suplementach (ważna zmiana)
8.5. Do osiągnięć naukowych i twórczych jednostki naukowej zalicza się publikacje w suplementach lub zeszytach specjalnych czasopism naukowych pod warunkiem, że stanowią kolejne numery czasopisma naukowego umieszczonego w wykazie czasopism, o którym mowa w § 14 ust. 1.


Do przygotowania informacji skorzystano z materiałów zamieszczonych na stronie : http://ekulczycki.pl/,

http://www.nauka.gov.pl/komitet-ewaluacji-jednostek-naukowych-main/

 

© 2023 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron: OlimpWeb