Prace dyplomowe

SKŁADANIE PRACY DYPLOMOWEJ W APD

Na podstawie decyzji kierownika jednostki dydaktycznej pracownik dziekanatu wprowadza do systemu USOS komplet informacji koniecznych do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego, a następnie powiadamia studenta i kierującego pracą o możliwości złożenia pracy dyplomowej w APD.

Uwaga! Zgodnie z § 47 Regulaminu Studiów na UW student powinien złożyć pracę dyplomową w APD w postaci pliku PDF na co najmniej 14 dni przed planowanym terminem egzaminu.

 

Działania studenta – autora pracy dyplomowej

KROK 1
Autor pracy uzupełnia dane w APD (Wpisywanie danych pracy): język pracy (jeżeli nie został uzupełniony), tytuł (w wersji angielskiej) oraz streszczenie i słowa kluczowe.
Wprowadzone zmiany zatwierdza przyciskiem Zapisz dane pracy.

Uwaga! W tym samym kroku (Wpisywanie danych pracy) autor pracy zapoznaje się z treścią oświadczeń i je zatwierdza. Bez zatwierdzenia oświadczeń nie będzie miał możliwości przejścia do kolejnego kroku (Przesyłanie plików z pracą). Jeśli praca została napisana przez kilku autorów, wymóg ten dotyczy ich wszystkich. Oświadczenia składane w APD zastępują oświadczenia, znajdujące się dotychczas na pierwszych stronach pracy dyplomowej. Zgodnie z Zarządzeniem nr 120 Rektora UW z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie składania pracy dyplomowej i przeprowadzania egzaminu dyplomowego w trybie zdalnym od 10 czerwca 2020 r. oświadczeń tych nie zamieszcza się w pracy dyplomowej.

Po zatwierdzeniu oświadczeń przycisk Przejdź do dodawania plików staje się aktywny, autor pracy może przejść do Kroku 2: Przesyłanie plików z pracą

KROK 2
Autor pracy zamieszcza pracę w postaci pliku w formacie PDF. Plik z pracą nie powinien przekraczać pojemności 20 MB. Następnie autor pracy przy użyciu przycisku Przekaż do zatwierdzenia przez opiekuna przechodzi do Akceptacja danych.
Uwaga! Zarówno pracę dyplomową, jak i wymagane oświadczenia student składa wyłącznie w postaci elektronicznej, dzięki czemu przygotowując się do egzaminu dyplomowego nie musi osobiście pojawiać się w dziekanacie.

Uwaga! Biblioteki wydziałowe mogą prosić o złożenie pracy dyplomowej w wersji papierowej. Prosimy o sprawdzenie bezpośrednio w bibliotece danej jednostki.


NAZWA PLIKU Z PRACĄ DYPLOMOWĄ

Od dnia 1 czerwca 2021 r. w systemie APD przestanie obowiązywać dotychczasowa zasada nazywania plików z pracą dyplomową i doktorancką wymagająca użycia numeru PESEL. Plik z pracą zamieszczany w APD przez studenta/doktoranta może być nazwany dowolnie.

System APD nie będzie sprawdzał numeru PESEL, automatycznie zmieni dowolną nazwę pliku według formatu {cert-kod}-{aut-id}, co oznacza, że w systemie powstanie nazwa złożona z kodu certyfikatu oraz OS_ID, unikatowego numeru osoby w bazie USOS.

 


OPŁATY ZA DYPLOM

Studenci, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2019/20 i później nie wnoszą opłat za wydanie dyplomu (jeden oryginał dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu oraz ich 2 odpisy, w tym na wniosek studenta złożony do dnia ukończenia studiów jeden z odpisów może być w języku angielskim).

Studenci, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2018/19 lub wcześniej wnoszą opłatę za dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu oraz ich 2 odpisy w języku polskim w wysokości 60 zł, oraz na wniosek studenta złożony do dnia ukończenia studiów za jeden odpis dyplomu wraz z suplementem w języku angielskim w wysokości 40 zł.

 

 

© 2023 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron: OlimpWeb