Stare wzory umów

Wzory umów obowiązujące od 1 stycznia 2017

 

1
404-03 umowa zlecenie

+ rachunek do umowy zlecenia

W umowach cywilnoprawnych (np. zlecenia, o dzieło czy w kontrakcie menedżerskim) należy unikać zapisów charakterystycznych dla umowy o pracę

Co do zasady, wynagrodzenie przysługuje zleceniobiorcy dopiero po wykonaniu zlecenia (np. na podstawie przedłożonego przez niego rachunku), chyba że z umowy wynikają inne postanowienia w tym zakresie. Strony mogą np. ustalić, że wynagrodzenie w umówionej wysokości będzie wypłacane w ratach, bezpośrednio po wykonaniu określonego etapu zlecenia.

+ RACHUNEK do umowy zlecenia  wersja edytowalna

2
404-03  Umowa o dzieło

Uprzejmie prosimy o przemyślane korzystanie z tego typu umowy!
UWAGA: umowa o dzieło każdorazowo wymaga akceptacji Radcy Prawnego
W treści umowy o dzieło musi być położony nacisk na konkretny wynik pracy, a nie na samo wykonywanie pracy.

+ Rachunek

Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 – USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych przedmiotem prawa autorskiego są utwory:
1) wyrażone słowem, […], znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe);
[…]
2. Ochroną objęty może być wyłącznie sposób wyrażenia; nie są objęte ochroną odkrycia, idee, procedury, metody i zasady działania oraz koncepcje matematyczne.
Art. 2. 1. Opracowanie cudzego utworu, w szczególności tłumaczenie, przeróbka, adaptacja, jest przedmiotem prawa autorskiego bez uszczerbku dla prawa do utworu pierwotnego.
Art. 3. Zbiory, antologie, wybory, bazy danych spełniające cechy utworu przedmiotem prawa autorskiego, nawet jeżeli zawierają niechronione materiały, o ile przyjęty w nich dobór, układ lub zestawienie ma twórczy charakter, bez uszczerbku dla praw do wykorzystanych utworów.
Art. 4. Nie stanowią przedmiotu prawa autorskiego:
1) akty normatywne lub ich urzędowe projekty;
2) urzędowe dokumenty, materiały, znaki i symbole;
3) opublikowane opisy patentowe lub ochronne;
4) proste informacje prasowe.

Źródło:http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19940240083

 

Umowa z firmą dot kursów dydaktycznych [doc]

 

 


nauka

 

WZORY UMÓW DO PROJEKTÓW BADAWCZYCH

1 404-04 Umowa o dzieło do umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu naukowego część A (5%)
– pracownikowi ZUS zabiera 34%,
– jeśli jest to pracownik UW pracodawca musi zapłacić dodatkowo: 19,64%
– jeśli nie jest to pracownik UW – pracodawca nie ponosi dodatkowych kosztów+ Rachunek

***************

404-03 Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu naukowego część B (95%)
– pracownikowi ZUS zabiera 10%

+ Rachunek

2
404-03 Umowa zlecenie
3
404-03  Umowa o dzieło

Uprzejmie prosimy o przemyślane korzystanie z tego typu umowy!
UWAGA: umowa o dzieło każdorazowo wymaga akceptacji Radcy Prawnego
W treści umowy o dzieło musi być położony nacisk na konkretny wynik pracy, a nie na samo wykonywanie pracy.

+ Rachunek

WZORY UMÓW [WERSJE POLSKO-ANGIELSKIE]

Agreements [POLISH/ENGLISH VERSION]

 

 • Umowa o dzieło
  SPECIFIC WORK CONTRACT
  [wzór], [wersja edytowalna]
  UWAGA: umowa o dzieło każdorazowo wymaga akceptacji Radcy Prawnego

 • Umowa o dzieło do umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu naukowego część A
  SPECIFIC WORK CONTRACT (part A)
  [wzór], [wersja edytowalna]
 • Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu naukowego część B
  AGREEMENT ON THE TRANSFER OF THE AUTHOR’S ECONOMIC RIGHTS TO A SCIENTIFIC WORK (part B)
  [wzór], [wersja edytowalna]

© 2023 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron: OlimpWeb